מאמרים

/מאמרים

מאמרים

היתר עגונה שבעלה נעלם במלחמת אזרחים – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יב' היתר עגונה שבעלה נעלם במלחמת אזרחים *1 ראשי פרקים א. סתירת כמה סברות שנאמרו להיתר 1. היו לבעל כמה אופני הצלה 2. אין לסמוך על מציאת מתים אחרים במקום ב. אילו היה ניצל היה לכך קול 1. צורבא מרבנן - קלא אית ליה 2. אין שתי חזקות נגד הרוב שמתו 3. [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|סגור לתגובות על היתר עגונה שבעלה נעלם במלחמת אזרחים – הרב זלמן נחמיה גולדברג

דמי נזק ששולמו לדיירים שהתחלפו – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך טז' ראשי פרקים א. השאלה ב. האם מועיל יאוש בחוב של תשלומי נזק? ג. מדוע כשבאיסורא בא לידו, לא מועיל יאוש? 1. החפץ לא יצא עדיין מרשות הבעלים 2. חכמים לא תקנו קנין למצב זה 3. האם היזק נחשב לאיסור? ד. יאוש אינו פוטר מחובת השבת גזילה ה. האם השבת אבידה היא [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

דיני נזיקין בהפלות מלאכותיות – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ט' ראשי פרקים א. חיוב בדמי ולדות - מזיק ממון הבעל או הורג נפש ב. אם מזיק עובר חייב 1. ראיה מחובל עובר עבד 2. חובל - חיוב ממון שאינו צריך אזהרה 3. ראיה מדין שור שחבל בעובר 4. הבדל בין שור ובור בנזקי עובר ג. הסבר זכות האב: מחלוקת אמוראים ופוסקים [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

גידול בהמה דקה בישוב מרוחק – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יז' ראשי פרקים א. איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל ב. השתנות הדין בימינו ג. מחילת בעלי הגינות הסמוכות ד. מזיק ברשות אינו מזיק ה. טעם האיסור 1. רש"י: יישוב ארץ ישראל 2. רמב"ם: איסור להזיק ו. לא גזרו בגינות שדרך לגדרן * * * ישוב יהודי שוכן במרחק מישובים אחרים, ואין [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

אחריות בהובלה – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך טז' ראשי פרקים א. פטור הקונה בטרם עשה מעשה קנין ב. אחריות מצד שליחות 1. המוביל הוא שלוחו של הקונה 2. האם צריך רצונו של השליח למינוי השליחות? ג. אחריות מצד ערבות ד. הבדל בין קונה לבין שואל * * * שמעון גמר מחיר עם ראובן אודות קארוואן שרצה לקנות ממנו, וביקש [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

נישואין אזרחיים בהלכה – הרב שאר ישוב הכהן

תחומין כרך ג' ראשי פרקים הצגת העובדות והבעיות ההלכתיות א. אם נאמנת ב"אמתלה" 1. אמתלה במקום ש"חב לאחרים" 2. אמתלה במקום שאמרה בפני בי"ד 3. "אמתלה המפרשה" 4. תשובת הבית אפרים 5. כשלא אמרה שהתקדשה בפני עדים כשרים 6. כשאמרה שהתקדשה דרך ספור דברים ב. תוקפם ההלכתי של נשואין אזרחיים 1. כשגלו דעתם להנשא לפי [...]

By | מאי 6th, 2013|מאמרים|0 Comments

מצוות ספירה בימינו לשמיטה וליובל – הרב שאר ישוב הכהן

תחומין כרך ז' ראשי פרקים א. מצות הספירה בשבת בראשית ב. שמיטה תלויה במנין ג. תלות השמיטה ביובל ד. דעת הראב"ד: אין מנין לשמיטין בזה"ז ה. קדושת השמיטה - קדושה טבעית שאינה תלווה במנין * * * א. מצות הספירה בשבת בראשית שלש שבתות הן: שבת-בראשית ; שבת-הארץ ; ושבת-השמיטות, היא שנת היובל. בכולן נוהגת [...]

By | מאי 6th, 2013|מאמרים|0 Comments

מניית שמיטה ויובל – הרב שאר ישוב הכהן

תחומין חלק כ"א ראשי פרקים א. מניית ימי השבוע לשבת ב. מניית שמיטה ויובל ג. מנין בי"ד וחישוב אובייקטיבי ד. סיכום * * * א. מניית ימי השבוע לשבת הרמב"ם בספר המצוות מ"ע קנג, במצוה העוסקת בענין "קידוש החודש", שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, מבחין בין מצוה המוטלת על היחיד לבין מצוה המוטלת על [...]

By | מאי 6th, 2013|מאמרים|0 Comments

כפיית גט בזמן הזה – הרב שאר ישוב הכהן

תחומין כרך י"א ראשי פרקים א. בעיית הדור ב. פסוליו של גט מעושה ג. כפית הבעל לגרש כשהאשה טוענת "מאיס עלי" 1. דעת הרמב"ם: כופין את הבעל לגרש 2. דעת הרבה מהראשונים: אין כופין 3. באמתלה מבוררת כופין לדעת הכל 4. הבחנה בין כפיה במאסר לכפיה בשוטים ד. כח בית-דין ב"אפקעינהו" כצירוף לכפיה 1. יש [...]

By | מאי 6th, 2013|מאמרים|0 Comments

זמן פורים בספסופה – הרב שאר ישוב הכהן

תחומין כרך י"ב ראשי פרקים א. ספסופה סמוכה לגוש-חלב ב. מעמדה של גוש-חלב ג. סמוך ונראה לכרך של נוכרים ד. העדר עשרה בטלנים בגוש-חלב ה. ההבחנה בין סמוך לבין מחובר ו. מסקנה: מעיקר הדין ולחומרא * * * א. ספסופה סמוכה לגוש-חלב המושב ספסופה שוכן בין מירון לבין גוש-חלב. המרחק מספסופה לגוש-חלב הוא פחות ממיל [...]

By | מאי 6th, 2013|מאמרים|0 Comments

זוג שחי בלא חופה וקידושין מתי לחייבו בגט – הרב שאר ישוב הכהן

תחומין כרך י"ג ראשי פרקים א. סיפור המעשה ב. חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ג. מתי מתערערת חזקה זו? ד. אין מקרה דומה למשנהו ה. סיכום ו. פסק הדין * * * א. סיפור המעשה מעשה באיש גרוש שלקח לביתו אשה גרושה וחי עמה כבעל ואשה, וכל מחסורה עליו, ואף ילדה לו בן. [...]

By | מאי 6th, 2013|מאמרים|0 Comments

חומצת לימון, גלוקוזה וגלוטן בפסח – הרב שאר ישוב הכהן

ראשי פרקים א. הצגת הבעיה ב. דין חומצת הלימון 1. דבר איסור שהתקלקל ונשתנה לדבר חדש 2. מהות השינוי של האיסור 3. שאור שנפסל מאכילה וראוי לחמץ בו ג. דין נוזל הדקסטרוזה (שם נרדף: גלוקוזה, סוכר ענבים) 1. חמוץ או סרחון בנוזל העמילן 2. היש לחוש לחמוץ בזמן הלישה ד. דין הגלוטן (חלבון החטה ללא [...]

By | מאי 6th, 2013|מאמרים|0 Comments

ברכת כהנים בזמן הזה בצפון הארץ – הרב שאר ישוב הכהן

ראשי פרקים א. החובה לברך בכל יום ב. אם נוהגת המצוה מן התורה בזה"ז ג. אם ומתי מבטל הכהן מ"ע כשאינו מברך ד. מנהג הגולה שלא לברך כל יום וטעמיו 1. אם צריך טבילה 2. חוסר שמחה מחמת טרדות 3. טורח צבור 4. ייחוס כהונה 5. טהרה 6. דעת הגר"א 7. מנהג גרוע ה. אם [...]

By | מאי 6th, 2013|מאמרים|0 Comments

ביטול נישואיה של עגונה – הרב שאר ישוב הכהן שליט"א

מתוך: תחומין כרך כ"ה ראשי פרקים א. העובדות ב. מקח טעות ג. ביטול הקידושין בגלל עד פסול 1. קידושין בעד אחד 2. קידושין בעדים פסולים ועדות שבטלה מקצתה ד. תשובות בדורנו בעניינים דומים 1. תשובת הרב עובדיה יוסף 2. תשובת הרב שלום משאש ה. נמצא אחד מהם קרוב או פסול ו. הצעת החלטה * * [...]

By | מאי 6th, 2013|מאמרים|0 Comments

מראה כהן – הרב שאר ישוב הכהן שליט"א

הימים שבהם אנו נמצאים מעלים את חיפה, העיר השלישית בגודלה בארץ, לכותרות. עובדה זו יחד עם התקרבותו של כ"ח באב, יום פטירתו של הרב הנזיר, מביאה אותנו לראיין דמות מיוחדת במינה, שעולמות רבים מתמזגים בה: רבה של חיפה, הרב שאר ישוב כהן. הרב שאר ישוב הוא בנו של תלמידו הקרוב של הראי"ה קוק, הרב דוד [...]

By | פברואר 26th, 2012|מאמרים, מבין כותלנו|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב