מאמרים

/מאמרים

מאמרים

עונה בינונית בימינו – הרב יעקב ורהפטיג

תחומין / כרך כד ראשי פרקים א. עונה בינונית במשנה ובתלמוד ב. מחלוקת הראשונים בחשש לעונה בינונית 1. רש"י ורשב"א 2. רמב"ם ג. טעם החשש לעונ"ב 1. טבע או וסת? 2. בעלת וסת קבוע האם חוששת לעונ"ב? ד. בעונ"ב - בודקת או פורשת? ה. מעת לעת או עונה אחת? ו. מספר הימים ז. עונ"ב - [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

מכירת נשק לגויים – הרב יעקב ורהפטיג

תחומין / כרך יב ראשי פרקים א. טעם נוסף לאיסור: השחתת העולם ב. מדוע לא הסתפקו בטעם "לפני עיור"? ג. איסור לפנ"ע כלפי גוי הוא מדרבנן ד. מכירת נשק לגויים אסורה רק מדרבנן * * * א. טעם נוסף לאיסור: השחתת העולם על התופעה שיצוא הנשק למדינות העולם הפך להיות ענף כלכלי חיוני למדינת ישראל [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

מילת גוי בתקופת לימודיו כמועמד לגיור – הרב יעקב ורהפטיג

תחומין / כרך כח ראשי פרקים א. האם מותר למול גוי? 1. כסף-משנה: מותר רק לשם גיור 2. ש"ך: מותר גם לא לשם גיור ב. האם מותר למול גוי או מצוה למולו? ג. מהי המצוה שמקיים הגוי במילתו? ד. מילתו של בן ליהודי ולנכריה ה. מילתו של בן המתגיירת ו. ברכה ז. הטפת דם ברית [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

"לא תחנם" ומשמעותו בימינו – הרב יעקב ורהפטיג

תחומין / כרך ב ראשי פרקים א. ארבעת איסורי "לא תחנם" ב. איסורי לא "תחנם" - מן התורה או מדרבנן ג. לא ל"חון" (חמלה, הצלה וריפוי) על אלו גויים חל האיסור ד. לא תתן להם חנייה בקרקע 1. על אלו גויים חל האיסור 2. היכן חל האיסור 3. יוצאים מכלל האיסור 4. הגדרת האיסור 5. [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

תקלות העלולות לצמוח מהשתלת עוברים – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך י ראשי פרקים א. איסור "ומלאה הארץ זימה" 1. איסור שאינו במנין המצוות 2. "אל תחלל את בתך להזנותה" כגורם לזימה שיטת הרמב"ם 3. "ומלאה הארץ זימה" טעם ולא מצוה ב. "אל תחלל את בתך להזנותה" כגורם לאיסור עריות שיטת הרמב"ן ג. אין אוסרין עריות של קורבה מספק ד. ביטול איסור ברוב [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

תנאי ושיור בהסכמים – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ז (תשובה להשגה) ראשי פרקים א. העצה למחברים לשייר או להתנות על זכות העתקה ב. שיור בגוף הקסטה לענין שלא להעתיק ממנה ג. "על מנת" שמתפרש כשיור ד. אין חולק כי לר' מאיר צריך משפטי התנאים ה. הצורך בשיור מפורש לדעת חכמים ו. מתי צריך תנאי מפורש ומתי די באומדנא או גלוי [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

תוקפה המשפטי של הבטחה – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יג ראשי פרקים א. נשבע לתת לחבירו דבר - אם יורש מקבל 1. חידושו של קצוה"ח - "מוחזק" לענין בכור 2. אומד דעת הנשבע והנותן "מתנה מועטת" 3. הולך מנה לפלוני, ומת אותו פלוני 4. הבחנה בין נשבע ומחוסר אמנה לבין קיום תנאי ב. הפרשת תרומ"ע על סמך הבטחת הישראל שיתן לו [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

תוקף ההתחייבות למכור ב"זכרון-דברים" – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יב ראשי פרקים א. קנין "אתן" ב. התחייבות לעומת "אתן" - שעבוד גופו ונכסיו ג. קנין "אתן" אם מועיל - התחייבות או הקנאה 1. מחלוקת קצה"ח ונתה"מ 2. הבדל בין קנין סודר לבין שטר ד. התחייבות למכור 1. דעת קצה"ח 2. דעת נתה"מ 3. התחייבות לתת שבאה בתמורה לקבלת דבר 4. ספק-ספיקא [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

שכר עבור עבודה שנכשלה – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יז ראשי פרקים א. שומר שכר שנאנס - זכאי לשכרו ב. פועל שנאנס - זכאי לשכרו ג. כשלא עשה המלאכה - מפסיד שכרו ד. סיכום למעשה * * * בעל מכונית מסר את מכוניתו לתיקון למוסך. לאחר בדיקה, הוחלפו כמה חלקים פגומים ברכב, והמכונית הוחזרה לבעליה. אולם המנוע שוב כבה תוך כדי [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

שומר חפץ שאינו של המפקיד – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יד ראשי פרקים א. השאלה ב. חיובי שומרים או התחייבות 1. אין חיובי שומרים שלא לבעלים 2. חברת ביטוח אינה משלמת ממיטב ג. ההבדל בין שומר חינם לבין שומר שכר ד. האם יש הבדל בין שומר שמפקיד לבין זר שמפקיד? ה. שומר נכסי הפקר מתחייב כשומר ו. חיוב התשלום לשומר מדין נהנה [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

שאלות שונות בעניני חברה ומשפט – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך טו ראשי פרקים א. נזילת מים - על חשבון המשכיר או השוכר? 1. השאלה 2. אין אלו מים שקנה השוכר מהמשכיר ב. כותל בין חצרות 1. השאלה 2. בשותפים שקנו אין דין גוד או אגוד 3. אעפ"כ שותף אחד כופה את חברו לחלוק 4. המחילה על בניית הכותל 5. כשהיו שותפים לא [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

קביעת אמהות – העורך והרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ה -בשולי הדברים - ראשי פרקים הערות העורך תשובת המחבר א. אם תכונות שבתורשה קובעות אמהות ב. "אם" ו"בת" שבפרשת עריות ג. איסור קורבת עריות הלכה ולא סברה-ראיה מגר ד. אין סומכים להלכה על טעמי מצוות ה. אם השתלת עובר דומה לזריעה או לנטיעת שתיל ו. מכירת פירות שחנטו ומכירת עובר - [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

צו לקיום צוואה – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ראשי פרקים א. החשש שמא היה המצווה שוטה 1. טוענים ליורשים 2. טענת ברי ע"י אחר 3. עדות מסופקת 4. שמיעת עדות פסולים 5. חשש להשטאה - רק כשיש רעותא 6. מעשה כסימן לשטות ב. המערער חייב להישבע, אך אינו יכול להישבע 1. אינו יכול להישבע ששמע מאחר 2. "מתוך שאינו יוכל [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

נשואי מפגרים – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ז ראשי פרקים הצגת הבעיה א. מעמדו המשפטי של מפגר ודמיונו לפתי ב. דין פתי לפי הרמב"ם 1. דמיון פתי לחרש, חוסר דעה צלולה - הסבר החת"ס 2. הקשיים בהסבר החת"ס ג. פסול חרש - גזירת הכתוב גם כשדעתו צלולה 1. אם כתיבה כדיבור לענין גדר חרש, עדות, ספה"ע וכיוצ"ב 2. פסול [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

נזקי אש בכירה שאולה – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יז ראשי פרקים א. "אדם מועד לעולם" בנזקי אש ב. שואל נכנס תחת הבעלים לחיוב אש ג. אחריות שואל הכירה שאחר לא יזיק * * * דרכה של חבורת לומדים בבית מדרש היתה להביא עימם אוכל ולהניחו על כירה של חשמל, שמונחת על שולחן השייך לבית המדרש. פעם אחת הדליק אחד מהם [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

מזיק דבר שיש לו ערך אישי רק לבעליו – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ח ראשי פרקים הצגת הבעיה א. אם גט נחשב "גופו ממון" - דעת רעק"א וחת"ס 1. "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר" - בחפץ ובגט 2. אם יש שמירה לגט ב. מעמדם הממוני של שטר ראיה וגט 1. שטר ראיה - התמעט מאונאה, כיצד? 2. שטר ראיה התמעט משמירה ולא מנזיקין 3. [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

ירושת הבת – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ד (לחידוש מנהג שטר חצי זכר) ראשי פרקים הצגת הבעיה א. הקנאת הבן חלק לבת - האם נחשב בימינו כאנוס? ב. הצורך בחדוש מנהג שטר חצי זכר ג. נוסח השטר וענינו ד. האם אסור להעביר נחלה מבן לבת? ה. מדוע תקנו דרך הודאה ולא דרך התחייבות ו. עיון בנוסח התנאי של פרעון [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

חפץ שאול שניזוק במהלך המלאכה – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יז' ראשי פרקים א. שואל שעבד עבור המשאיל 1. אומן שקלקל לעומת שואל שקלקל 2. מחילה - בשואל דווקא ב. מתנה להתחייב במתה מחמת מלאכה - האם צריך קנין? * * * ראובן שאל מקדחה חשמלית משמעון לעשות בה מלאכה, ונשבר הכלי מחמת מלאכה. לכאורה הדין פשוט שפטור, דקיימא לן מתה מחמת [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

זכות שימוש בכוורת ליד פרדס – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך טז ראשי פרקים א. אם בעל הפרדס מוחה בבעל הכוורת ב. פטור בעל הדבורים מדין מזיק ג. חיוב בעל הדבורים מדין נהנה ד. חזקת שימוש מחוסר מחאה ה. אם הפסקה זמנית מבטלת חזקת שימוש * * * שאלה: ראובן יש לו כוורת דבורים והעמידם על יד פרדס שמעון. ודרך הדבורים שמוצצין פרחים [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

העתקה מקסטה ללא רשות הבעלים – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ו' ראשי פרקים הצגת השאלה א. המעביר על דעת בעה"ב נקרא גזלן לר' מאיר - שיור ולא תנאי ב. שיור מונע שאין המקנה נהנה ממנו ג. בעלות רק לענין שלילת הנאה מאחר ד. אם המעביר על דעת בעה"ב חייב לשלם לו ה. חיוב שוכר שהעביר על דעת המשכיר באונסין ו. פרעון חוב [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב