טלפון ליצירת קשר: 02-6416166|info@mosdot-ariel.org.il

שאלות ותשובות בנושא יורה דעה

אמירת תתקבל בבית האבל

  אמירת תתקבל בתשעה באב לאחר קריאת איכה ובשחרית לכאורה השאלה הזאת נוגעת רק לציבור האשכנזי, הואיל והמחבר פסק בשו"ע [...]

ניחום אבלים בתשעה באב

נושא : ניחום אבלים בתשעה באב הנושא כלל לא מוזכר בשו"ע ונו"כ, וכדי להורות עליו, התשובות נגזרות מדינים אחרים. בשו"ע [...]

מצות תלמוד תורה

בהקדמת ה"אגלי טל" מביא הוא דברי מי שרצה לומר כי עיקר הלימוד הוא בלא שמחה, אלא כיוון שכך ציוה הקב"ה, [...]

מעשר כספים

שאלה: האם יש חיוב להפריש 'מעשר כספים' מכספים שהתקבלו כמתנה לבר מצוה? ואם כן, האם אפשר לקנות בכסף זה ספרי [...]

מכירת ספרי לימוד לצורך נזקקים

שאלה: האם יש עניין לתרום ספרי לימוד כדי שימכרום במחיר מוזל לנזקקים? תשובה: הרמב"ם בהלכות מתנות עניים (פ"י ה"ז) מונה [...]

מכונת גילוח

שאלה: באיזה מכונה מותר להתגלח? תשובה: בגמרא מכות מובא: "תנו רבנן: 'ופאת זקנם לא יגלחו'. יכול אפילו אפילו גלחו במספרים [...]

תלמוד תורה

שאלה: במה יוצאים ידי חובת תלמוד תורה? תשובה: נאמר בתורה: "והגית בו יומם ולילה", ומכאן למדו על החובה לעסוק בתורה, [...]

התרמת אחרים לצדקה

שאלה: האם יש מצווה להתרים אחרים לצדקה? תשובה: חשיבותה של מצוות צדקה, אין צורך להאריך בה. במסכת בבא בתרא דף [...]

גילוח

שאלה: היכן אסור להתגלח, והאם אסור בכל כלי? תשובה: נאמר בתורה (ויקרא י"ט, כ"ז): "לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית [...]

בובה למשחק

שאלה: האם יש איסור בקניית או עשיית בובה למשחק? תשובה: בגמרא עבודה זרה מובא: "תניא כל הפרצופות מותר חוץ מפרצוף [...]

היתר מכירה

שאלה: מהו "היתר המכירה" עליו נסוב הויכוח, בזמן האחרון? תשובה: מדין תורה בפשוטו, צריך החקלאי לשמט שדהו בשנה זו, לא [...]

ביעור פירות שביעית

שאלה: מהו "ביעור פירות שביעית"? תשובה: בירושלמי שביעית: "מן השדה תאכלו את תבואתה, כל זמן שאת אוכל מן השדה, את [...]

מתי לנהוג אבלות בגופה הנמצאת בהקפאה – עד להחלטה האם לקוברה או לשרפה

שאלה: חוזר בתשובה שאמו נפטרה בחוץ לארץ. שם יש ויכוח בין שני אחים הנמצאים: אחד רוצה לקבור את הגופה, ואחד [...]

העברת קבר מחו"ל לארץ ישראל

שאלה: האם מותר לפנות קבר בחו"ל ולהעלות את הנפטר לארץ ישראל? מה הדין אם לא ציוה ע"ז לפני מותו? תשובה: [...]

קבורת לא יהודים אצל יהודים

שאלה: יהודי שביקש לפני מותו להיקבר בבית קברות של נוכרים, האם יש בכך מצווה לקיים דברי המת? ומה הדין אם [...]

קבורת שן קבועה שנשרה או נעקרה

שאלה: מי שנשר או עקרו לו שן האם חייבים לקוברה כמו שאר אברים שבגוף או דינה כמו שערות וציפורניים? תשובה: [...]

כתובת קעקע זמנית הניתנת למחיקה

שאלה: לאחרונה הומצאה סוג של קעקוע ואיפור לנשים שנמחק במשך הזמן. האם מותר להשתמש בזה? האם אפשר לכתוב על היד [...]

לימוד תורה עם גוי הבא להתגייר

שאלה: איזה הלכות צריכים ללמד גוי הבא להתגייר? תשובה: א) יש ללמדם קודם שבע מצוות בני נח, כי במצוות אלה [...]

כשרות הכלים בגר לאחר שנתגייר

שאלה: משפחת גרי צדק שקנו כלים חדשים לפני שהתגיירו, ומזמן קנייתם שמרו על כשרותם. האם צריכים להטביל ולהכשיר את כליהם [...]

מתי חייבים לעמוד בפני ספר תורה

שאלה: האם חייבים לעמוד כשארון הקודש פתוח? תשובה: אין חיוב מצד עיקר הדין לעמוד שהארון הקודש פתוח, אבל משום חיבוב [...]

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב