יורה דעה

שאלות ותשובות בנושא יורה דעה

אמירת תתקבל בבית האבל

  אמירת תתקבל בתשעה באב לאחר קריאת איכה ובשחרית לכאורה השאלה הזאת נוגעת רק לציבור האשכנזי, הואיל והמחבר פסק בשו"ע יו"ד סי' שפ"ד "אבל תוך ז' אינו יכול להתפלל לפני העמוד, ומקורו בתשובת הרא"ש כלל כ"ז, דאם אין בבית האבל מי שיכול לשמש כש"ץ להוציא את הרבים ידי חובתן, אזי האבל יכול לשמש כש"צ. ובשו"ת [...]

ניחום אבלים בתשעה באב

נושא : ניחום אבלים בתשעה באב הנושא כלל לא מוזכר בשו"ע ונו"כ, וכדי להורות עליו, התשובות נגזרות מדינים אחרים. בשו"ע סימן תקנ"ד, על הדברים האסורים בתשעה באב, כאמור, אין אזכור לנושא, אך בסעיף כ' נאמר "אין שאלת שלום לחברו בתשעה באב" ובסעיף כ"ב קובע המשנה ברורה בס"ק מ"ג  הטעם לאלו הנוהגים להימנע מעשיית מלאכה בתשעה [...]

מצות תלמוד תורה

בהקדמת ה"אגלי טל" מביא הוא דברי מי שרצה לומר כי עיקר הלימוד הוא בלא שמחה, אלא כיוון שכך ציוה הקב"ה, ואילו הלומד בשמחה הרי זה כלומד "שלא לשמה", אלא משום אהבתו ללמוד. וה"אגלי טל" דוחה דבריו בתקיפות, שאין כן הדבר, ואדרבה העיקר הוא ללמוד מתוך שמחה, כי לימוד כזה הוא הלימוד האמיתי בו האדם מתמזג [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

מעשר כספים

שאלה: האם יש חיוב להפריש 'מעשר כספים' מכספים שהתקבלו כמתנה לבר מצוה? ואם כן, האם אפשר לקנות בכסף זה ספרי קודש? תשובה: מצאנו נתינת מעשר כספים כבר אצל האבות: "ר' יהושע בן קרחה אומר, אברהם התחיל ראשון לעשר בעולם, לקח כל מעשר סדום ועמורה וכל מעשר לוט בן אחיו ונתן לשם בן נח, שנאמר (בראשית [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

מכירת ספרי לימוד לצורך נזקקים

שאלה: האם יש עניין לתרום ספרי לימוד כדי שימכרום במחיר מוזל לנזקקים? תשובה: הרמב"ם בהלכות מתנות עניים (פ"י ה"ז) מונה שמונה מעלות בצדקה. כאשר המעלה העליונה היא החזקת יד ישראל שלאימק (יהיה עני), וזה על ידי נתינת מתנה או הלוואה או שותפות או מציאת עבודה עבורו כדי שלא יצטרך לבריות. ועל זה נאמר: "החזקת בו [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

מכונת גילוח

שאלה: באיזה מכונה מותר להתגלח? תשובה: בגמרא מכות מובא: "תנו רבנן: 'ופאת זקנם לא יגלחו'. יכול אפילו אפילו גלחו במספרים יהיה חייב? תלמוד לומר 'לא תשחית', אי לא תשחית יכול אם לקטו במלקט (כלי ספר שמלך בו השיער) או ברהיטני (מקצוע) יהיה חייב? תלמוד לומר 'לא יגלחו'. הא כיצד גילוח שיש בו השחתה, הוי אומר [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

תלמוד תורה

שאלה: במה יוצאים ידי חובת תלמוד תורה? תשובה: נאמר בתורה: "והגית בו יומם ולילה", ומכאן למדו על החובה לעסוק בתורה, בין ביום ובין בלילה וכך מובא בשו"ע: "כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני ובין עשיר, בין שלם בגופו ובין בעל יסורים, בין בחור בין זקן גדול, אפילו עני המחזר על הפתחים אפילו בעל [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

התרמת אחרים לצדקה

שאלה: האם יש מצווה להתרים אחרים לצדקה? תשובה: חשיבותה של מצוות צדקה, אין צורך להאריך בה. במסכת בבא בתרא דף ט. מובא: "א"ר אלעזר, גדול המעשה יותר מהעושה שנאמר (ישעיהו ל"ב): 'והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם'". צדקה, שגורם לאחרים לעשות צדקה. וכך מסופר במסכת כלה (פ"ב הי"ג.) אמרו עליו על [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

גילוח

שאלה: היכן אסור להתגלח, והאם אסור בכל כלי? תשובה: נאמר בתורה (ויקרא י"ט, כ"ז): "לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך". יש כאן שני איסורים: הקפת פאת הראש והשחתת פאת הזקן. פאות הראש הן שתיים, בסוף הראש מקום חיבורו ללחי מימין ומשמאל. פאות הזקן הן חמש, ונחלקו הראשונים במיקומן, ולכן מסיק הרא"ש וכן [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

בובה למשחק

שאלה: האם יש איסור בקניית או עשיית בובה למשחק? תשובה: בגמרא עבודה זרה מובא: "תניא כל הפרצופות מותר חוץ מפרצוף אדם, אמר רב יהודה בריה דרב יהושע מפרקיה דרבי יהושע שמיע לי לא תעשון איתי לא תעשון אותי…". ודנה הגמרא באיסור שמשים, כחמה ומזלות. ושואלת הגמרא, הרי רבן גמליאל היו לו צורות לבנה בעליית הגג? [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

היתר מכירה

שאלה: מהו "היתר המכירה" עליו נסוב הויכוח, בזמן האחרון? תשובה: מדין תורה בפשוטו, צריך החקלאי לשמט שדהו בשנה זו, לא לעובדה חוץ מהעבודות הנצרכות לקיום האילנות וכדומה. כל התוצרת החקלאית שגדלה מעצמה בשמיטה, אסורה בקצירה ואיסוף מסחרי, אלא הרי היא הפקר לכולם, בני האדם, ובעלי החיים. יש קדושת שביעית במה שגדל בשנה זו, על כל [...]

By | דצמבר 10th, 2013|יורה דעה|0 Comments

ביעור פירות שביעית

שאלה: מהו "ביעור פירות שביעית"? תשובה: בירושלמי שביעית: "מן השדה תאכלו את תבואתה, כל זמן שאת אוכל מן השדה, את אוכל מה בבית, כלה מן השדה, כלה מן הבית". כלומר מותר להחזיק פירות שביעית בבית, כל זמן שעדיין לא כלה אותו המין בשדה, אך אם כלה המין הזה בשדה, אסור שלאדם אחד יהיו פירות שביעית, [...]

By | דצמבר 10th, 2013|יורה דעה|0 Comments

מתי לנהוג אבלות בגופה הנמצאת בהקפאה – עד להחלטה האם לקוברה או לשרפה

שאלה: חוזר בתשובה שאמו נפטרה בחוץ לארץ. שם יש ויכוח בין שני אחים הנמצאים: אחד רוצה לקבור את הגופה, ואחד רוצה לשרוף את הגופה. המחלוקת בין האחים הגיע לפני בית משפט אמריקאי. הבן החוזר בתשובה נסע לחוץ לארץ לשכנע לקבור את אמו כדת, אך חזר ללא הצלחה. בינתיים הגופה נמצאת בהקפאה עד לגמר הבירור המשפטי. [...]

By | נובמבר 17th, 2013|יורה דעה|0 Comments

העברת קבר מחו"ל לארץ ישראל

שאלה: האם מותר לפנות קבר בחו"ל ולהעלות את הנפטר לארץ ישראל? מה הדין אם לא ציוה ע"ז לפני מותו? תשובה: מותר לפנות קבר בחו"ל ולעלות את הנפטר לארץ ישראל משום חשיבות א"י, ואף אם לא ציוה לפני מותו על כך, אמדינן את דעתו דניחא ליה בכפרת א"י ולכן מעלין אותו לא"י. מקורות: עיין בשו"ע יו"ד [...]

By | נובמבר 17th, 2013|יורה דעה|0 Comments

קבורת לא יהודים אצל יהודים

שאלה: יהודי שביקש לפני מותו להיקבר בבית קברות של נוכרים, האם יש בכך מצווה לקיים דברי המת? ומה הדין אם כבר קברו יהודי אצל נוכרי בטעות? תשובה: יהודי שמעדיף להקבר אצל נכרי ורוצה להבטיח מקום בחיים לכך, אין לציבור כציבור לעשות זאת. חל איסור חמור ובזיון גדול לקבור נכרי אצל כל יהודי בכלל. נראה שבדיעבד [...]

By | נובמבר 17th, 2013|יורה דעה|0 Comments

קבורת שן קבועה שנשרה או נעקרה

שאלה: מי שנשר או עקרו לו שן האם חייבים לקוברה כמו שאר אברים שבגוף או דינה כמו שערות וציפורניים? תשובה: נראה מעיקר הדין שאין צריך לקוברה, אך ראוי לנהוג בה בכבוד בדומה לציפורניים, וכך הושווה במשנה דיניהם. מקורות: עיין משנה מסכת אהלות פ"ג מ"ג: "כל שבמת טמא חוץ מן השיניים והשער והציפורן ובשעת חבורו הכל [...]

By | נובמבר 17th, 2013|יורה דעה|0 Comments

כתובת קעקע זמנית הניתנת למחיקה

שאלה: לאחרונה הומצאה סוג של קעקוע ואיפור לנשים שנמחק במשך הזמן. האם מותר להשתמש בזה? האם אפשר לכתוב על היד רשימות ללא קעקוע? תשובה: יש מהפוסקים האוסרים מהתורה רק מי שמקעקע לשם כתובת קעקע דווקא מאותיות שיכול להתקיים לעולם. אך סוג של קעקוע שקיים רק לזמן קצר ונמחק מאליו מותר, על כן נראה לכאורה שאיפור [...]

By | נובמבר 17th, 2013|יורה דעה|0 Comments

לימוד תורה עם גוי הבא להתגייר

שאלה: איזה הלכות צריכים ללמד גוי הבא להתגייר? תשובה: א) יש ללמדם קודם שבע מצוות בני נח, כי במצוות אלה חייב גם הגוי. ב) צריכים ללמדו הלכות הנצרכות מדי יום, (ברכות שבת וכו') כדי שלאחר הגיור יוכל לקיימן. ג) אפשר ללמדם גם תפילה, אך יתפללו רק תפילות כלליות עבור כל העולם. ולא יתפללו תפילות המיוחדות [...]

By | נובמבר 17th, 2013|יורה דעה|0 Comments

כשרות הכלים בגר לאחר שנתגייר

שאלה: משפחת גרי צדק שקנו כלים חדשים לפני שהתגיירו, ומזמן קנייתם שמרו על כשרותם. האם צריכים להטביל ולהכשיר את כליהם (מדין בלוע של גיעולי עכו"ם)? תשובה: מעיקר הדין נראה שאין צורך להטביל או להכשיר את הכלים, אך הרוצה להחמיר יכול להטבילם ללא ברכה. דיון במקורות: לגבי טבילת כלים: עיין בשו"ת ציץ אליעזר חלק ח' סימנים [...]

By | נובמבר 17th, 2013|יורה דעה|0 Comments

מתי חייבים לעמוד בפני ספר תורה

שאלה: האם חייבים לעמוד כשארון הקודש פתוח? תשובה: אין חיוב מצד עיקר הדין לעמוד שהארון הקודש פתוח, אבל משום חיבוב מצוה אפשר להדר בכך. מקורות: עיין במסכת קידושין דף ל"ג ע"ב: "איבעא להו מהו לעמוד מפני ס"ת..." וכתב השו"ע יו"ד סימן רפ"ב סעיף ב': "הרואה ס"ת כשהוא מהלך, חייב לעמוד זה שמוליכו ויגיענו למקומו או [...]

By | נובמבר 17th, 2013|יורה דעה|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב