שאלות ותשובות בנושא שבת

לקיחת אקמול בשבת

שאלה:מי שראשו כואב, האם מותר לו לקחת כדור אקמול בשבת? תשובה: בגמרא שבת מובא: "בהמה שאחזה דם אין מעמידין אותה במים בשביל שתצטנן, אדם שאחזו דם, מעמידין אותו במים בשביל שיצטנן". ומסביר עולא, שזו גזירה שמא יבוא לשחוק סממנין, ורק באדם הותר במקרה זה, כיוון שנראה שמקרר עצמו במים, ואינו עוסק ברפואת גופו, ואילו בהמה [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

לימוד למבחן בשבת

שאלה: האם מותר להתכונן לבחינה בשבת? והאם יש הבדל אם הבחינה היא במקצועות הקודש או החול? תשובה: המשנה בשבת אומרת: "...ומציעין את המטות מליל שבת לשבת אבל לא משבת למוצאי שבת" ובבריתא שם: "ת"ר קערות שאכל בהן ערבית מדיחן לאכול בהן שחרית, שחרית מדיחן לאכול בהן בצהרים, בצהרים מדיחן לאכול בהן במנחה, מן המנחה ולמעלה [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

ייבוש מעיל רטוב בשבת

שאלה:האם אפשר וכיצד, לייבש מעיל שנרטב בגשם, בשבת? תשובה: במשנה שבת מובא: "מי שנשרו כליו בדרך מים… שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם". ואומרת הגמרא שזו מחלוקת תנאים, ורב יהודה בשם רב אמר "כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית עין אפילו בחדרי חדרים אסור" וזו דעת ר"א ור"ש, שלא כמשנה. וכך נפסק בשו"ע. הסיבה לאיסור [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

חלה קפואה ללחם משנה

שאלה: האם אפשר להשתמש ללחם משנה בחלה קפואה? תשובה: יש לדון בשאלה זו משתי נקודות: א. מצד מוקצה, האם חלה שאי אפשר לאוכלה דינה כדין מוקצה שאסור לטלטלו או לא. ב. מצד לחם משנה, האם צריך ששני הלחמים יהיו ראויים לאכילה בזמן הברכה. לגבי א', דנו בדבר זה האחרונים והעלו שאין חלה קפואה מוקצה ומשתי [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

חימום אוכל בשבת – חלק ב’

כפי שהזכרנו, מותר לחמם אוכל בשבת, אם הוא מבושל כל צורכו, בתנאי שיהיה יבש אפילו נתקרר לגמרי. ובלח, לספרדים צריך שיהיה יד סולדת בו (45 מעלות) ובכלי בו התבשל. לאשכנזים די בפושר שלא נתקרר לגמרי. ולתימנים, אפילו נתקרר לגמרי. עתה, עלינו לדון מה נחשב יבש ומה נחשב לח. הבית יוסף הביא בשם רבינו ירוחם, בעניין [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

חימום אוכל קר בשבת – חלק א’

שאלה: האם אפשר לחמם אוכל קר בשבת? תשובה: חימום אוכל בשבת מותנה בכמה תנאים: א. האוכל צריך להיות מבושל. במשנה בשבת מובא: "כל שבא בחמין מערב שבת שורין אותו בחמין בשבת…". ונחלקו הראשונים מה הכוונה: "בא בחמין מערב שבת". ולהלכה פוסקים אנו שצריך שיהא מבושל כל צרכו. דהיינו בישול גמור ואז מותר לשרותו בחמין בשבת, [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

חילול שבת על ידי קטן

שאלה: האם אפשר לקרב תינוק למפסק חשמל כדי שישחק בו וידליק או יכבה את האור, בשעת צורך לכך, בשבת? תשובה: קטן שאוכל נבילות או עושה איסור אחר כחלול שבת וכדומה, אין בית דין מצווים להפרישו, כל שעושה כן לצורך עצמו. ויש שסברו שבאסור תורה, כל אדם צריך למנוע מהקטן לעשותו. אבל אביו שהוטל עליו חינוך [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

התעמלות בשבת

שאלה: האם מותר להתאמן בשבת במכשירי כושר? תשובה: דין זה מורכב משני דינים: א. כבוד השבת: בגמרא בשבת (קיג ע"א) מובא: "וכבדתו מעשות דרכיך... מעשות דרכיך שלא יהיה הילוכך של שבת כהילוכך של חול..." וכך נפסק בשו"ע או"ח (ש"א, א): "אין לרוץ בשבת אא"כ הוא לדבר מצווה כגון לבהכנ"ס או כיוצא בו". והרמ"א אף מוסיף. [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

השתמשות בעץ בשבת

שאלה: א. בית הבנוי על עץ האם מותר לעלות אליו בשבת. ב. ערסל שתלוי בין שני עצים האם מותר להתנדנד בו תשובה: אסרו חכמים לעלות על גבי עץ שמא יבוא לידי תלישת עלים. וכדי שלא יבואו לעלות על גבי עץ אסרו אף שימוש בצידיו כגון: השענות עליו, נדנודו או תלית חפצים עליו. האסור הינו רק [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

הכנת תה בשבת

שאלה: האם אפשר להכין בשבת תה משקית חדשה בכלי שלישי? תשובה: הגמרא בשבת מביאה שכלי שני אינו מבשל. אולם ביראים כתב: "ואין בישול תלוי לא בכלי ראשון ולא בכלי שני, אך לפי הדבר המתבשל פעמים שהוא דבר המתבשל אף בכלי שני, ויש דבר קשה שאפילו בכלי ראשון אינו מתבשל, ויש דבר שמתבשל בכלי ראשון ולא [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

הכנת קרח בשבת

שאלה: האם מותר להכין קוביות קרח בשבת, לשם שימוש בהם בשבת? תשובה: יש לדון בשאלתנו מכמה כיוונים: א. בונה. ב. מכה בפטיש. ג. נולד. א. בונה בגמרא שבת מובא שמגבן חייב משום בונה. מגבן הוא המקבץ חלקי החלב שנפרד ממי החלב ונעשה גושי, ועל ידי קיבוץ זה מתקבלת הגבינה. כמו שבונה הגדרתו קיבוץ חלק אל [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

שטיפת כלים בשבת

שאלה: האם מותר לשטוף כלים בשבת? תשובה: במסכת שבת מובאת ברייתא בזו הלשון: "קערות שאכל בהן ערבית מדיחן לאכול בהן שחרית, שחרית – מדיחן לאכול בהן בצהרים, בצהרים מדיחן לאכול בהן במנחה, מן המנחה ואילך שוב אינו מדיח. אבל כוסות וקיתוניות וצלוחיות מדיח והולך כל היום כלו מפני שאין קבע לשתיה". הסבר הברייתא פשוט הוא, [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

הבדלה ללא יין

שאלה: כשאין יין האם אפשר לעשות הבדלה על מים עם מיץ ממותק? תשובה: בגמרא פסחים (קז עא) מובא סיפור על אמימר שהגיע למקומם של מר ינוקא ומר קשישא בני רב חסדא, וכשהגיע זמן הבדלה הביאו לו שכר ולא הבדיל וישן בלא לאכול עד שהביאו לו למחרת יין והבדיל עליו. בשנה אחרת שוב הגיע אמימר וכשהגיעה [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

דיבור והכנה מקודש לחול

שאלה: האם אני, כעורך של "לבניין אריאל" יכול לקבל בקשות לכתיבת כתבות (כגון: פינת השכויעך, התשובה לחידה, וכו') בשבת? תשובה: שאלה זו קשורה לשתי בעיות: א. דיבור המותר או אסור בשבת. ב. הכנה מקודש לחול. א. מהפס' "ממצוא חפציך ודבר דבר" למדו חז"ל, שלא יהי' דיבורך של שבת כדיבורך של חול. ומכאן מה שאסור לעשות [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

גרעיני אג’ו (או גוגו – גרעיני המשמש)

שאלה: א. האם מותר לשחק באג'ו, של משמש מאוצר בית דין? ב. האם מותר לשחק באג'ו בשבת, והאם יש הבדל אם הפרי נאכל קודם השבת או בשבת? תשובה: א. פירות שביעית, קדושים בקדושת שביעית, וחלים עליהם דינים מיוחדים בקניה, כיצד נאכלים, ומה עם שיריהם וקליפותיהם. גרעיני פרי, שאינם ראויים לאכילת אדם ולא לאכילת בהמה, אין [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

בניה בבחול בשבת

שאלה: האם מותר לבנות בחול בשבת? תשובה: בשאלה זו ישנן כמה בעיות: א. מוקצה ב. בונה. א. חול אינו כלי ונקרא "מוקצה מחמת גופו", ואין לו שום היתר טלטול. אמנם, חול שהוכן מערב שבת לשימוש, כבזמנם, שלא הייתה להם רצפת אבן והוצרכו לחול בכדי לכסות רוק וכדומה, ממילא אינו מוקצה שכן הכינוהו לשימוש בשבת . [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

בישול אחר צליה

שאלה: האם יש בישול אחר צלי ואפיה, ולהיפך, בשבת? תשובה: בגמרא בפסחים מובאת ברייתא: "בשלו (לקורבן הפסח) ואחר כך צלאו, או שצלאו ואחר כך בשלו חייב". ושואלת הגמרא, בבשל ואחר כך צלה חייב, כיון שבשל קורבן הפסח וכתוב: "אל תאכל ממנו נא ובשל מבושל במים כי אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו" (שמות [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

אכילה בשקיעה במוצאי שבת

שאלה: האם מותר לאכול כאשר מגיע זמן השקיעה של מוצאי שבת? תשובה: הגמרא בפסחים, מביאה שכאשר מגיע חשכה של מוצאי שבת אסור להתחיל לאכול או לשתות יין או שכר, אך מים מותר (להלכה). וכן פסק בשו"ע: "אסור לאכול שום דבר או לשתות יין או שאר משקים, חוץ ממים, עד שיבדיל". דין זה נאמר לעניין התחלת [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

אופן המחאה על חילול שבת

שאלה: כיצד עלי לנהוג למראה חרדים המוחים על חילול שבת, בצעקות גידופים, חסימת כבישים בגדרות פיחם וכדומה למחות ולעודדו לשתוק? תשובה: ראשית יש להדגיש כי כל חילול שבת, דבר נורא הוא ויש בו גדר של חילול שם שמים וכל מי שרואה חילול שבת, עליו להזדעזע להצטער ולבכות על עצם חילול השבת ועל כך שהוא רואה [...]

By | décembre 9th, 2013|שבת|0 Comments

מונופול בשבת

שאלה: האם מותר לשחק בשבת במשחק שיש בו כסף כ"מונופול"? תשובה: יש לדון בשתי נקודות: א. מצד עצם המשחק בשבת. ב. מצד ה"כסף". א. הרמ"א (באו"ח סי' שלח') מביא שמותר לשחק בשבת במשחק אף שמשמיע קול אם אינו מתכוון לשיר, ובתנאי שיהא רק לשחק ולא כדי להרוויח. אמנם היו שחלקו עליו וסברו שמשחק יש בו [...]

By | décembre 2nd, 2013|שבת|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב