שאלות ותשובות בנושא שבת

זמן סעודה שלישית

שאלה: עד מתי מותר להתחיל לאכול סעודה שלישית? תשובה: הגמרא בפסחים אומרת שכל שהחל סעודתו לפני חשכה (של מוצ"ש), אינו צריך להפסיק סעודתו, עד שיבדיל. וכבוד השבת הוא שימשיך בסעודתו. אמנם אם אין סעודתו על לחם, רק שתייה של יין וכדומה, שאינה חשובה כל כך, צריך להפסיק סעודתו בסעודה זו, ואסור באכילה ושתייה עד לאחר [...]

By | דצמבר 10th, 2013|שבת|0 Comments

שנים מקרא אחד תרגום

שאלה: מהו מקור ופרטי הדין 'שנים מקרא ואחד תרגום'? תשובה: בגמרא ברכות מובא: "אמר רב יהודה אמר רב אמי: לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון. שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו". ובתוספות שם מובא, שדוקא תרגום אונקלוס, ולא תרגום של שפה אחרת, כיון שתרגום אונקלוס [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

שימוש בקולר ובמקרר בשבת

שאלה: האם מותר להשתמש במתקן למים קרים (קולר) בשבת? תשובה: באחרוני זמננו דנו באריכות בנושא פתיחת מקרר בשבת, משום שעם פתיחת המקרר נכנס אויר חם וגורם למנוע לפעול, שהטרמוסטט מכוון שבמעלה מסוימת הוא מתחיל פעולת המנוע (יתכן וכיום ישנם סוגי מקררים שפועלים בצורה אחרת, ויש לדון בהם בנפרד). קולר לקירור מים פועל בצורה דומה, כאשר [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

רשויות שבת

שאלה: מהו "העירוב" שנוהגים בו כיום, וכיצד הוא מתיר טלטול ברשות הרבים? תשובה: לצורך הבנת היתר העירוב, יש להקדים כמה הקדמות: א. איסור הוצאה מהתורה מרשות הרבים לרשות היחיד, ולהיפך. ב. איסור טלטול ד' אמות ברשות הרבים. ג. הגדרת רשות היחיד (רה"י) ורשות הרבים (רה"ר) מהתורה, כרמלית ומקום פטור. ד. צורת הפתח (צוה"פ) ה. עירוב [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

רחיצה בשבת על גבי קרקע

שאלה: כיצד יש ליטול ידים במחנה בשבת? והאם מותר להתרחץ בכל הגוף בשבת? תשובה: יש לדון ב שתי נקודות: א. רחיצה בשבת האם מותרת או לא? ב. האם יש בעיית השקיה בשימוש במים במחנה, דבר שיתכן ויש בו איסור זורע? הגמרא בביצה דנה בדברי בית הלל במשנה האוסרים טבילת כלי (בזמנם שנהגה טומאה וטהרה, או [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

קשר בשבת

שאלה: אני מדריך בסניף האם מותר לי לקשור את קצות העניבה בקשר כפול (כשברור לי שהקשר לא יאריך ימים...)? תשובה: בדין קושר יש שלש אפשרויות: 1. אסור מהתורה. 2. אסור מדרבנן. 3. מותר הראשונים נחלקו בפירוש הסוגיה בגמרא: א. רי"ף ורמב"ם וכך פסק המחבר בשו"ע: 1. קשר של קיימא שדרכו שיהא לעולם (ואינו חושב על [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

קריעת אותיות בשבת

שאלה: האם מותר לקרוע בשבת שקית שכתובות עליה אותיות? תשובה: בשאלה זו יש בעצם שתי נקודות לבירור: א. עצם הקריעה. ב. קריעת האותיות. לעצם הקריעה, יש בה קלקול בלבד וכל שהוא לצורך שבת באוכל נפש התירו. אך לא נאריך בדבר במקור וההסבר. אך יש לדון לעצם קריעת האותיות האם יש בדבר משום מחיקה. בין ל"ט [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

קידוש ולחם משנה בסעודה שלישית

שאלה: האם צריך לקדש ולבצוע על שתי כיכרות (לחם משנה) בסעודה שלישית? תשובה: בגמרא בפסחים נאמר: "זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין בכניסתו, אין לי אלא בלילה, ביום מנין ת"ל זכור את יום השבת…". ובגמרא בשבת: "אמר ר' אבא בשבת חייב אדם לבצוע על שתי כיכרות, דכתיב לחם משנה". ושם בגמרא: ת"ר כמה [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

קורקינט בשבת

שאלה: האם מותר לרכב על קורקינט בשבת? תשובה: ראשית נזכיר דיון הפוסקים לגבי אופנים, ונראה האם אותם דברים תקפים גם לגבי קורקינט. השו"ע מביא לגבי יו"ט: "אין יוצאין בכיסא, אחד האיש ואחד האישה, ואיש שהיו רבים צריכים לו מותר…" הכוונה לכסא שאנשים נושאים אותו בידיהם ועליו יושב הנוסע. וסיבת האיסור, משום 'עובדין דחול', שנראה הדבר [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

צחצוח שיניים בשבת

שאלה: האם אפשר לצחצח שינים בשבת ובמה? תשובה: מספר בעיות העלו בקשר לשאלה זו: א. איסור ממרח. ב. נולד. ג. סוחט. ד. נטילת נשמה (הוצאת דם). ה. עובדין דחול. ו. רפואה. ונדון בקצרה נקודה נקודה: א. אחת מ-לט מלאכות שהיו במשכן והן אבות מלאכה בשבת היא מלאכת ממחק, במשכן החליקו את העורות בשביל להוריד את [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

פתיחת בקבוקים בשבת

שאלה:האם מותר לפתוח בקבוקים בשבת? תשובה: בשאלה זו עלינו לדון בשתי נקודות: א. האם יש בפעולת פתיחת הבקבוק משום סותר. ב. האם על ידי הפתיחה אנו בונים את הפקק, ויש בדבר משום בונה. לגבי בעיה א, המשנה בשבת אומרת, שובר אדם את החבית לאכול ממנה גורגרת ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי. ורש"י והר"ן מסבירים, כיון [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

עמידה בשירת הים ועשרת הדברות

שאלה: האם יש מקום לעמוד בשעת קריאת שירת הים ועשרת הדברות? תשובה: בגמרא בברכות הובא, ביקשו חז"ל לתקן אמירת עשרת הדברות בבית הכנסת בכל יום, ולא קבעוה מפני תרעומת המינים. ומפרש רש"י, שלא יאמרו המינים לעמי הארץ שאין שאר התורה אמת שהרי אומרים כל יום את עשרת הדברות שנתנו מפי הקב"ה בסיני. ובתשובות הרמב"ם, נשאל [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

עירוב – צורת הפתח

צורת הפתח (צוה"פ): כאמור, כדי שמקום יחשב כרשות היחיד (רה"י), צריך שיהיה בו שטח של לפחות 4 על 4 טפחים, ומוקף במחיצה שגבהה 10 טפחים לפחות. ומדין תורה, פרוץ מרובה על העומד – אסור. פרוץ כעומד – מותר. ובלבד שלא תהא במקום אחד פרצה יותר מעשר אמות. אך עד עשר אמות (לחזו"א – 6 מטרים, [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

עירוב שנקרע בשבת

שאלה: עירוב של מחנה קיץ שנקרע בשבת, כיצד יש לנהוג? תשובה: בשו"ע הביא דין מחיצה שנעשית בשבת. מחיצה זו כשרה, ומצד הדין טובה היא לענין טלטול במקום המוקף במחיצות. אך מדרבנן גזרו מטעם קנס שאם עשה מחיצה כזו בשבת במזיד, ובזה עובר על איסור תורה של בונה לכמה מהפוסקים, על כן אסור לטלטל במקום המוקף [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

מתנה בשבת

שאלה: האם מותר לתת מתנה לבר מצווה בשבת? והאם מותר לחלק פרסים, בחידון שנערך בפעולת שבת? תשובה: מקח וממכר (קניה ומכירה) בשבת לא נאסר מהתורה. אולם חכמים אסרו זאת, ושני סיבות הוזכרו בקשר לאיסור זה: א. במסגרת איסורי חז"ל שנאמרו על הפסוק: "אם תשיב משבת רגלך עשות חפצך ביום קדשי...וכבדתו מעשות דרכך ממצא חפצך ודבר [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

משחק בכדור בשבת

שאלה:כיצד יש להתייחס למשחקי כדור בשבת? תשובה: יש לדון בשאלתנו מכמה נקודות מבט: א. עצם המשחק והריצה בשבת. ב. האם מותר לשחק בכדור עצמו, או שמא יש חשש שיתקלקל, ויבוא לתקנו. ג. האם כדור מותר בטלטול, או שהוא מוקצה. ד. האם יש לחוש לעשיית חריץ בחול או לעקירת דשא. נדון בנקודות אחת לאחת: א. חז"ל [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

מלאכה ואכילה לפני הבדלה

שאלה:כיצד יוצאת שבת? תשובה: שבת יוצאת עם צאת הכוכבים, אך אנו מוסיפים מהחול לקודש אחרי יציאת שבת, כפי המופיע בלוחות. בנוסף לכך שהגיע זמן יציאת השבת, הביאו חז"ל דרשות מהתורה לעניין הבדלה בין קודש לחול. ונחלקו הראשונים, האם הבדלה היא מהתורה או מדרבנן. אמנם כל מי שאמר בתפילת ערבית "אתה חוננתנו" יצא ידי חובת הבדלה. [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

מיון משחקים בשבת

שאלה:האם אפשר לסדר משחקים, לפי צבע גודל ומין בשבת? תשובה: אחת מל"ט מלאכות בשבת הוא מלאכת בורר. ובראשונים נחלק בהבנת דבריו, ונפסק להלכה כי הבורר פסולת מאוכל, או אף הבורר אוכל מפסולת לא לשימוש מיידי, נאסרה. והותר רק ברירת אוכל מפסולת לשם אכילה מיידית, שאז מוגדר הדבר כאכילה ולא כבורר לאוצר. ונפסק כדברי אביי: "בורר [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

מחיאות כפים ותיפוף בשבת

שאלה: האם מותר לתופף בשבת, וכיצד? תשובה: במשנה בביצה כתוב: "ואלו הן משום שבות… ולא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין…". ובגמרא בטעם האיסור: "גזירה שמא יתקן כלי שיר", רש"י – ואז יעבור על איסור תורה, תיקון כלי. ובערובין, נחלקו עולא ורבה, האם השמעת קול בכלי אסורה בכל מקרה, או רק קול של שיר. הרמב"ם מביא [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

מונופול בשבת

שאלה: האם מותר לשחק בשבת במשחק שיש בו כסף כ"מונופול"? תשובה: יש לדון בשתי נקודות: א. מצד עצם המשחק בשבת. ב. מצד ה"כסף". א. הרמ"א (באו"ח סי' שלח') מביא שמותר לשחק בשבת במשחק אף שמשמיע קול אם אינו מתכוון לשיר, ובתנאי שיהא רק לשחק ולא כדי להרוויח. אמנם היו שחלקו עליו וסברו שמשחק יש בו [...]

By | דצמבר 9th, 2013|שבת|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב