מרכז השו"ת העולמי

/מרכז השו"ת העולמי

מדור שאלות ותשובות מאת רבני מוסדות אריאל

בגדים חדשים או מכובסים בתשעת הימים

שאלה: האם מותר ללבוש בתשעת הימים בגד חדש או מכובס? תשובה: המחבר פוסק כדין הגמרא אסור כיבוס ותספורת רק בשבוע שחל בו תשעה באב. אולם הרמ"א סובר שהחל מי"ז בתמוז אסור בתספורת. ומר"ח אב בכיבוס. אסור כיבוס כולל שני דינים: א. אסור לכבס אפילו אפילו על מנת ללבוש אחרי תשעה באב. ב. אסור ללבוש מגד [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

איסור לא ילבש בפורים

שאלה: האם מותר לבן ללבוש בפורים תחפושת עם בגדי בת ולהיפך, או שמא יש בזה איסור של "לא ילבש גבר לבוש אשה"? תשובה: בהגהת הרמ"א או"ח סימן תרצ"ז סעיף ח' מובא: "מה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים וגבר לובש שמלת אשה ואשה כלי גבר אין איסור בדבר כיון שאין מכוונים אלא לשמחה בעלמא, וכן בלבישת כלאים [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

תפילת שמונה עשרה לעמת קדושה- מה יעשה

שאלה: המאריך בתפילת שמונה עשרה, והחזן החל חזרת הש"ץ ומגיע לקדושה, כיצד ינהג? תשובה: הגמרא בברכות מביאה: "אמר רב הונא הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללין, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע הש"ץ למודים יתפלל, ואם לאו אל יתפלל, ריב"ל אמר אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ש"ץ לקדושה יתפלל, ואם לאו אל [...]

שתיה לפני תפילה

שאלה: במחנה חייבים לשתות הרבה כדי לא להתייבש. מה עושים בשבת כשהתפילה ארוכה ועדיין לא היה קידוש? תשובה: אסרו חז"ל אכילה ושתיה קודם התפילה והסמיכו זאת לפסוק: "לא תאכלו על הדם", דהיינו, אין לאכול קודם שיתפלל על דמו. ומי שאוכל ושותה קודם התפילה עליו נאמר: "ואותי השלכת אחרי גיוך" אל תקרי "גיוך" אלא "גיאך", אמר [...]

שירה בחזרת הש"ץ

שאלה: בסניף אנו נוהגים לשיר חלק מחזרת הש"ץ, ולאחר מכן החזן חוזר על הקטע שהושר. האם יש לכך בסיס שהחזן חוזר על הקטע? והאם הוא הדין בקטעים אחרים בתפילה? תשובה: יש לדון בשתי נקודות: א. האם מותר לשיר בחזרת החזן? ב. כמובא בשאלה, האם החזן צריך לחזור על הקטע המושר? א. שירה בזמן התפילה מעלה [...]

עמידה בעשרת הדברות

שאלה: האם מותר והאם צריך לעמוד בזמן קריאת עשרת הדברות? תשובה: בגמרא בברכות מובא: "וקורין עשרת הדברות שמע והיה אם שמוע וכו'" א"ר יהודה אמר שמואל אל הגבולין בקשו לקרות כן אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינים…". ומפרש רש"י - מפני תרעומת המינים: "שלא יאמר לעמי הארץ אין שאר תורה אמת, ותדעו שאין קורין אלא [...]

סיום תפילת שמונה עשרה

שאלה: כיצד יש לנהוג בסוף תפילת שמונה עשרה? תשובה: הגמרא ביומא אומרת: "אמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך שיפסיע שלוש פסיעות לאחוריו, ואחר כך ייתן שלום, אמר ליה רב מרדכי כיוון שפסע שלוש פסיעות לאחוריו התם מיבעי ליה למיקם, משל לתלמיד הנפטר מרבו, אם חוזר לאלתר דומה לכלב השב על קיאו. תניא נמי הכי, [...]

נטילת ידיים לפני תפילה

שאלה: האם יש צורך ליטול ידים, לפני התפילה? תשובה: כחלק מההכנות לתפילה יש צורך בידים נקיות. אמנם אנו נוטלים ידים בקומנו בבוקר קודם תפילת שחרית, ונחלקו הראשונים האם אחר נטילת ידים כשהיה היסח הדעת דהיינו שלא שם אל ליבו שידיו נשארו נקיות מאז הנטילה, אף שלחילופין לא ידוע לו שנתלכלכו, יש צורך בנטילת ידים קודם [...]

מעבר לפני המתפלל- חלק ב'

שאלה: נתנה תשובה בשבוע שעבר, שהגומר תפילתו אסור לו לפסוע ג' פסיעות לאחריו, עד שזה יגמור תפילתו. האם יש מקרים בהם הדבר מותר? תשובה: נזכיר כמה מקרים בהם הדבר מותר, ונביא היתרים נוספים: 1. כאשר אין המתפלל ממש מאחריו, רק מרוחק לצדדין. 2. אם המתפלל אחריו כבר סיים, אלא שמאריך בתחנונים מותר לפסוע הפסיעות מאחוריו. [...]

ישיבה או מעבר לפני המתפלל- חלק א'

שאלה: האם מותר לשבת או לעבור לפני מי שמתפלל שמונה עשרה? תשובה: בגמרא ברכות (לא:) מובא: "אני האשה הנצבת עמכה בזה אמר ר' יהושע בן לוי מכאן שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפילה". ומובא בראשונים שדין זה נאמר בין לפני המתפלל, בין מאחוריו ובין מצדדיו מרחק של ד' אמות (כ2 מטר). ובגאונים מובא שדין [...]

זמן קריאת שמע ותפילת שחרית

שאלה: מהו זמן אמירת קריאת שמע של שחרית ושל תפילת שחרית? ומדוע יש מנינים אחר זמן תפילה? תשובה: א. זמן קריאת שמע: במשנה ברכות (ט:): "מאימתי קורין את שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן ר' אליעזר אומר בין תכלת לכרתי, עד הנץ החמה, ר' יהושע אומר עד שלוש שעות שכן דרך מלכים לעמוד בשלוש שעות, [...]

המאחר לתפילה – ד'

שאלה: מי שבא לבית הכנסת במנחה או ערבית, והצבור כבר נמצא בתפילת שמונה עשרה, כיצד ינהג? תשובה: בגמרא ברכות מובא: "אמר רב הונא הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללין, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ש"ץ למודים יתפלל ואם לאו אל יתפלל. ר' יהושע בן לוי אמר אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע [...]

המאחר לתפילה – ג'

שאלה: כיצד יש לנהוג כאשר מאחרים ומגיעים לבית הכנסת כאשר הציבור נמצא בסוף פסוקי דזימרה? תשובה: פסוקי דזמרה נתקנו כשבח לקב"ה קודם לתפילה. מבנה פסוקי דזמרה הוא ברכה בראש - ברוך שאמר מזמורים כאשר העיקרי שבהם הוא תהילה לדוד - אשרי, סיום ברכה - ישתבח. נשאל ר' נטרונאי גאון שאלה זו של המאחר ומגיע בסיום [...]

המאחר לתפילה – ב'

שאלה: הבא לבית הכנסת ומוצא שהציבור מתחיל תפילת שמונה עשרה כיצד עליו לנהוג? תשובה: בגמרא ברכות מובאת ברייתא: "ותיקין היו גומרין אותה (קריאת שמע) עם הנץ החמה כדי שיסמוך גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום...". ובירושלמי ברכות מובא: "דמר זעירא בשם ר' אבא בר ירמיה, שלוש תכיפות הן, תכף לסמיכה - שחיטה, תכף לנטילת ידים - [...]

המאחר לתפילה – א'

שאלה: המאחר ומגיע לתפילה כאשר הציבור החל ברכת 'יוצר האור' ועדיין לא ברך ברכות השחר כיצד ינהג? תשובה: השו"ע כותב כי המאחר והגיע כאשר הציבור החל 'יוצר', יקרא קריאת שמע וברכותיה ויתפלל עם הציבור שמונה עשרה. ואחר כך יאמר פסוקי דזמרה בלא ברכות. ומוסיף הרמ"א: "ומכל מקום יאמר כל הברכות שמחויב לברך בבוקר". אך אין [...]

החלפת ספר תורה לאחר הוצאתו

שאלה: כאשר הוציאו ספר תורה מהארון נתגלה שבטעות הוציאו ספר שאינו גלול לפרשה, האם מותר להחזירו לארון, כדי לקחת את הספר שהוכן כבר לקריאת פרשת השבוע? תשובה: בגמרא (יומא לג. ועוד) הובא: "אמר ריש לקיש אין מעבירין על המצוות". וברש"י - "אין מעבירין - הפוגע במצוה לא יעבור ממנה ונפקא לן במכילתא מושמרתם את המצות, [...]

הזכרת ושאלת גשמים

הגמרא בברכות אומרת: "מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים ושואלין בברכת השנים". הזכרת הגשמים הינה שבח הקב"ה על כך שמוריד גשמים בגבורה ושקול כתחיית המתים ועל כן קבעוה בברכת תחיית המתים שהיא חלק מג' ברכות של שבח. שאלת הגשמים הינה בקשה לגשמים בעיתם ולפרנסה טובה, ועל כן מקומה בברכת השנים שנמצאת בברכות הבקשה שבשמונה עשרה. בתחילת [...]

הוצאת הספר הלא נכון מהארון

שאלה: כאשר הוציאו ספר תורה מהארון נתגלה שבטעות הוציאו ספר שאינו גלול לפרשה, האם מותר להחזירו לארון, כדי לקחת את הספר שהוכן כבר לקריאת פרשת השבוע. תשובה: בגמרא מובא: "אמר ריש לקיש אין מעבירין על המצוות". וברש"י - 'אין מעבירין': "הפוגע במצוה לא יעבור ממנה ונפקא לן במכילתא משמרתם את המצוות, קרי ביה את המצות [...]

דיבור בשעת התפילה

שאלה: האם ומתי מותר לדבר בזמן התפילה? תשובה: ראשית יש להבין מהותה של תפילה, ועניינו של בית הכנסת שאליו באים כדי להתפלל. וכדאי לפתוח בדברי ר' יהודה הלוי בכוזרי (מאמר שלישי ה): "והנה ערך כל אלה לנפש הוא כערך המזון לגוף, שכן תפילת אדם תועלת לנפשו, כשם שהמזון תועלת לגופו. וכן ברכת כל תפילה שורה [...]

הקראת ברכת כהנים לכהנים

שאלה: מדוע מקריא שליח הציבור את ברכת הכהנים לכהנים? תשובה: בספרי כתוב "תנא – 'אמור להם' מכאן שהחזן אומר להם אמרו", ובפשטות הכוונה שהש"ץ מקריא לכהנים מילה במילה. אמנם הבית יוסף סבר דלא מצינו בגמרא עניין הקראה לפני הכהנים מילה במילה, ודברי הספרי הללו מפרשם הבית יוסף שצריך לקרוא לכהנים לשאת ברכתם , מה שאנו [...]

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב