מרכז השו"ת העולמי

/מרכז השו"ת העולמי

מדור שאלות ותשובות מאת רבני מוסדות אריאל

הלל ביום העצמאות וירושלים

שאלה: האם צריך ואפשר לקבוע אמירת הלל ביום העצמאות וביום ירושלים? תשובה: כאשר קורה נס ליחיד ולציבור עליהם להודות על הנס. בזה מודים אנו כי יש מנהיג לעולם, אין מקריות ומפיצים שם שמים ברבים. מצינו שאפשר גם לקבוע יום טוב ביום שנעשה על נס וכך נהגו בקהילות השונות, ועל ידי יחידים במשך הדורות. החתם סופר [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

הדלקה למטייל בחנוכה

שאלה: המטייל בחנוכה, האם צריך הוא להדליק נרות, והיכן? תשובה: יש לחלק בין שני מקרים: האחד כאשר המטייל מגיע בערב למלון, אכסניה וכדומה. השני כאשר המטייל ישן בשדה. במקרה הראשון: נאמר בגמרא: "נר איש וביתו". וידועה היא מחלוקת הראשונים ובעקבותיה הפוסקים, מי הוא המדליק. למחבר, המדליק הוא בעל הבית או שליחו, והוא מדליק למהדרין מן [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

הדלקת נרות חנוכה שלא בביתו

שאלה: בן נשוי שבא לבית הוריו לשבת חנוכה, ובמוצאי שבת נוסע לביתו, אולם אינו יוצא עם צאת השבת אלא בשעה מאוחרת, או בן ישיבה שמגיע הביתה בשבת חנוכה, ומוצאי שבת חוזר לישיבה בשעה מאוחרת. היכן ידליקו נרות חנוכה? תשובה: תחילת נקדים בקצרה: מצוות חנוכה: נר איש וביתו. כלומר, עיקר המצוה נאמרה על הבית, ומדליקים מעיקר [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

הגדיל בימי הספירה

שאלה: קטן שנהיה בר מצווה תוך כדי ספירת העומר, כיצד ינהג? תשובה: לדעת בעל הלכות גדולות, כיוון שכתוב בתורה: "שבע שבתות תמימות תהינה", אם לא ספר יום אחד מהספירה שוב אינו ממשיך בברכה. וכן פוסק בשו"ע או"ח סימן תפ"ט סעיף ח'. והנה קטן אינו מצווה במצוות, אולם עליו לקיים המצוות מדין חינוך. אמנם נחלקו בראשונים, [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

ד' המינים ביום השני של סוכות

שאלה: האם יש שוני בהלכות ארבעת המינים השנה כאשר אין נוטלים אותם אלא ביום השני? תשובה: ראשית צריך לדעת כי מהתורה מצוות לקיחת ד' מינים היא במקדש - שבעה ימים. בשאר המקומות היום הראשון בלבד. משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי, שתהא מצווה זו נוהגת בכל מקום. אך כיון שאינה אלא מדרבנן בשאר [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

היתר מכירה

שאלה: מהו "היתר המכירה" עליו נסוב הויכוח, בזמן האחרון? תשובה: מדין תורה בפשוטו, צריך החקלאי לשמט שדהו בשנה זו, לא לעובדה חוץ מהעבודות הנצרכות לקיום האילנות וכדומה. כל התוצרת החקלאית שגדלה מעצמה בשמיטה, אסורה בקצירה ואיסוף מסחרי, אלא הרי היא הפקר לכולם, בני האדם, ובעלי החיים. יש קדושת שביעית במה שגדל בשנה זו, על כל [...]

By | דצמבר 10th, 2013|יורה דעה|0 Comments

ביעור פירות שביעית

שאלה: מהו "ביעור פירות שביעית"? תשובה: בירושלמי שביעית: "מן השדה תאכלו את תבואתה, כל זמן שאת אוכל מן השדה, את אוכל מה בבית, כלה מן השדה, כלה מן הבית". כלומר מותר להחזיק פירות שביעית בבית, כל זמן שעדיין לא כלה אותו המין בשדה, אך אם כלה המין הזה בשדה, אסור שלאדם אחד יהיו פירות שביעית, [...]

By | דצמבר 10th, 2013|יורה דעה|0 Comments

זמן סעודה שלישית

שאלה: עד מתי מותר להתחיל לאכול סעודה שלישית? תשובה: הגמרא בפסחים אומרת שכל שהחל סעודתו לפני חשכה (של מוצ"ש), אינו צריך להפסיק סעודתו, עד שיבדיל. וכבוד השבת הוא שימשיך בסעודתו. אמנם אם אין סעודתו על לחם, רק שתייה של יין וכדומה, שאינה חשובה כל כך, צריך להפסיק סעודתו בסעודה זו, ואסור באכילה ושתייה עד לאחר [...]

By | דצמבר 10th, 2013|שבת|0 Comments

שירת הים בשביעי של פסח

שאלה: מהו מנהג שירת הים בליל שביעי של פסח? תשובה: במדרש מובא: "אז ישיר משה, אור שביעי ירדו לים שנא' ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה, לשחרית עלו ישראל מן הים ונטבעו המצריים ובאותה שעה אמרו ישראל שירה שנאמר אז ישיר משה". כלומר, שירת הים נאמרה בבוקרו של שביעי של פסח, כאשר בקיעת ים סוף [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

קניית חמץ שעבר עליו הפסח

שאלה: האם יש לחוש בקניית מוצרי חמץ אחרי הפסח ל"חמץ שעבר עליו הפסח"? תשובה: נפסק להלכה כי חמץ שעבר עליו הפסח נאסר בהנאה מדרבנן. סיבת האיסור, קנס שקנסו את המשייר חמצו בפסח ועבר עליו משום "בל יראה ובל ימצא". ואפילו אם ביטל חמצו לפני הפסח, וממילא לא עבר בבל יראה ובל ימצא, אסרוהו בהנאה, פן [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

נטילה כפולה בליל הסדר

שאלה: מדוע אנו נוטלים ידיים פעמיים בליל הסדר, ומדוע אנו לא מברכים על הנטילה הראשונה? תשובה: בגמרא בפסחים מובא (לגבי כל השנה): "אמר רבי אלעזר אמר רב אושעיא, כל שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיים". ונחלקו הראשונים מדוע צריך נטילה זו. יש שפירשו שהסיבה היא, שאם לא ייטלו את הידים, הן יכולות לטמא את האוכל שנטבל [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

מצת מצווה

שאלה: מהי "מצת מצווה", ומתי צריכים מצה כזו דווקא? תשובה: מצווה מהתורה לאכול מצה בליל הסדר, הלילה הראשון של חג הפסח. בזמן שבית המקדש היה קיים, המצווה הייתה לאכול מצה, קרבן פסח ומרור, שנאמר: "על מצות ומרורים יאכלוהו". אך כיום, שבעוונותינו הרבים חרב בית המקדש, אין לנו אפשרות להקריב קרבן פסח, ולכן גם אכילת מרור [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

יחץ בליל הסדר

שאלה: מדוע אנו חוצים את המצה האמצעית ב"ליל הסדר" – יחץ? תשובה: בגמרא בפסחים, דרשו חז"ל את המושג "לחם עוני" שנאמר על המצה ואחת הדרשות: "לחם עוני, עני כתיב מה עני שדרכו בפרוסה אף כאן בפרוסה". ובגמרא ברכות, דנו על מה עדיף לברך המוציא? על פת שלמה, כיוון דשלם עדיף, או פרוסה, שקרובה ההנאה כי [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

חמץ שעבר עליו הפסח

שאלה: מהו דין חמץ שעבר עליו הפסח? תשובה: נחלקו התנאים בדין חמץ שעבר עליו הפסח: דעת רבי יהודה – חמץ שעבר עליו הפסח אסור בלאו, אמנם כרת יש רק בחמץ תוך הפסח. דעת רבי שמעון – חמץ שעבר עליו הפסח מותר מדין תורה אף באכילה, ומדרבנן קנסוהו כיוון שעבר על בל יראה ובל ימצא, ודווקא [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

השאלות בליל הסדר וחשיבותן

המשנה בפסחים דף קט"ז ע"א אומרת: "מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו, ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה...". ובגמרא מובאת ברייתא שמשלימה: "ת"ר חכם בנו שואלו ואם אינו חכם אשתו שואלתו, ואם לאו הוא שואל לעצמו, ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בהלכות הפסח שואלין זה לזה". רואים אנו כי [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

הכשרת מיקרוגל לפסח

שאלה: כיצד ניתן להכשיר מיקרוגל לפסח? תשובה: כידוע הכלל העיקרי בהכשרה הוא "כבולעו כך פולטו". דהיינו, לפי צורת הבליעה כך היא ההכשרה לפלוט את הנבלע. אנו מכירים שלשה צורות של הכשרה: הגעלה, ליבון ועירוי: הגעלה - דבר שבלע על ידי נוזלים, כסיר שמבשלים בו, דינו בהגעלה, דהיינו במים רותחים מבעבעים, אחר ניקוי יסודי של הכלי. [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

בדיקת חמץ

שאלה: מדוע וכיצד אנו בודקים בדיקת חמץ? תשובה: אחד האיסורים המיוחדים בחמץ בפסח, בנוסף על איסור אכילה והנאה, הוא איסור "בל יראה" ו"בל ימצא". כלומר בעצם המצאות חמץ בידינו אף שאיננו אוכלים או נהנים ממנו אנו עוברים על שני לאווין. העצה להמנע מכך מדין תורה, היא אחת מהשתיים: או לבדוק הבית מחמץ, והחמץ שמצאנו לבערו [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

אכילת מצה בליל הסדר

שאלה: כמה מצה ומתי, צריך לאכול בליל הסדר? תשובה: מדין תורה חובה לאכול מצה בליל הסדר. אכילה מהתורה היא כזית. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו אוכלים כזית מצה בכורך עם כזית מקרבן הפסח וכזית מרור. כיום שחרב ביהמ"ק בעוונותינו, חובת אכילת מצה נשארה מן התורה (כיוון שיש לימוד מיוחד לאכילת מצה בליל זה, בנפרד [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

דיני תשעת הימים

שאלה: מהם הדינים המיוחדים לתשעת הימים? תשובה: מדין הגמרא יש להבחין בשלושה זמנים שונים מר"ח אב: א. מר"ח עד תשעה באב. ב. השבוע שחל בו תשעה באב. ג. ערב תשעה באב. מר"ח אב ממעטים בשמחה (ובהמשך נדון באיזו שמחה מדובר). בשבוע שחל בו תשעה באב, אסור בתספורת ובכיבוס, ובערב תשעה באב, דהיינו, סעודה המפסקת שלאחר [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

אורך הלולב

שאלה: מה צריך להיות אורך הלולב? תשובה: במשנה בסוכה (כט:) לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשר. ובגמרא (לב:) "אמר רב יהודה אמר שמואל שיעור הדס וערבה שלשה ולולב ארבעה, כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח. ו ר' פרנך אמר ר' יוחנן, שדרו של לולב צריך שיצא מן ההדס טפח." כידוע הלולב [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב