מרכז השו"ת העולמי

/מרכז השו"ת העולמי

מדור שאלות ותשובות מאת רבני מוסדות אריאל

השבת אבידה – חלק א'

שאלה: מצא אבידה שיש בה סימן, כיצד עליו לקיים את מצוות ההשבה? תשובה: בגמרא בבא מציעא מובאת ברייתא: "תנו רבנן, בראשונה כל מי שמצא אבידה היה מכריז עליה שלשה רגלים ואחר רגל אחרון שבעה ימים. כדי שילך שלושה ויחזור שלושה ויכריז יום אחד. משחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימנו אמן, התקינו שיהו מכריזים בבתי כנסיות [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

העתקת דיסקים

שאלה: האם מותר להעתיק (לצרוב) מדיסק? תשובה: דיון גדול קיים לגבי המושג "זכויות יוצרים". אדם שחיבר ספר או יצירה, מה בעלותו על כך וכיצד מותר או אסור, להשתמש ביצירתו בלא רשותו, בכולה או בחלקה, לשימוש אישי או מסחרי. וממשיך הדיון, באדם שרכש או קיבל זכויות היוצר, והוא עוסק בשיווק מסחרי של הספר, מוצר, מהן זכויותיו [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

הנסיעה לשדרות המותקפת בירי קאסמים, עליה וסביבותיה

נשאלה השאלה, החל מתחילת הירי המאסיבי של קאסמים על שדרות, שגרם לפגיעות בנפש, להרס של רכוש ונפגיע חרדה, הדבר גרם לחלק מאנשי המקום לעזוב את שדרות, מי לזמן קצר ומי לארוך. אך יש מהתושבים שלא עזבו את העיר. האם מותר לנסוע לשדרות לשם הזדהות ולעזרה ואולי אף יש בזה מצווה? ההגהות מיימוניות לומד מדברי הירושלמי, [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

הימורים ללא כסף

שאלה: האם מותר לשחק בקלפים, משחק הימורים בלי כסף? תשובה: המשנה בסנהדרין מביאה: "ואלו הן הפסולין (לעדות) המשחק בקובייה". ובגמרא הובאו שתי דעות מדוע המשחק בקובייה פסול לעדות: 1. כיוון שזו אסמכתא, ואסמכתא לא קניא. אסמכתא – דבר שאינו נותן מדעתו כי סובר שהוא ינצח ולא יצטרך לשלם. ולכן אפילו הפסיד, הלוקח ממנו הרי הוא [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

בגדרי "מדבר שקר תרחק"

שאלה: האם מותר לשקר, כדי להפתיע את חברו? תשובה: במסכת כלה רבתי מובאת מחלוקת ב"ש וב"ה מה אומרים לפני הכלה. ב"ש סוברים שאומרים כלה כמות שהיא, שהרי כתוב בתורה מדבר שקר תרחק ועל כן אין לשבחה במה שאין בה, וב"ה סוברים שאומרים כלה נאה וחסודה. ולשאלת ב"ש הרי זה שקר, עונים ב"ה, הרי מי שכבר [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

ציצית בצעיף

שאלה: האם צעיף שכנפותיו מרובעות חייב בציצית? תשובה: כתוב בתורה: "ויאמר ה' אל משה דבר אל בני יראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת". הרי שמצוות ציצית נאמרה על בגד שיש בו כנפות. ולמדו חז"ל שצריך שיהא בגד ויהיו בו ארבעה כנפות, וכן שיהיו שני כנפות [...]

נטילת ידים כנגד בית הכסא

שאלה: בבית הספר שלי ראיתי ילדים שסוגרים את דלת השירותים כשהם נוטלים ידיים. האם כך צריך לנהוג? תשובה: יש לחלק בעניין נטילת ידיים בין שני חלקים: האחד – עצם הנטילה, והשני – הברכה. בעניין הנטילה עצמה, הנטילה אסורה בשירותים עצמם מפני רוח רעה השורה שם, ומפני זה מי שנכנס לבית הכסא אף שלא עשה צרכיו, [...]

מנהג המקום

שאלה: בבית הכנסת בוסטון בשכונתנו, אין אומרים "תחנון" במנחה. כיצד יש לנהוג כאשר מתפללים שם אלו שאומרים "תחנון" במנחה? תשובה: במשנה פסחים דף נ ע"א מובא: "…ההולך ממקום שעושין (מלאכה בערב פסח) למקום שאין עושין…נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם, ואל ישנה האדם מפני המחלוקת…". וביבמות י"ד ע"א: "…לא תתגודדו לא [...]

מים אחרונים

שאלה: האם יש חובה או צורך ליטול מים אחרונים לפני ברכת המזון. תשובה: בגמרא ברכות מובא: "והתקדשתם אלו מים ראשונים והייתם קדושים אלו מים אחרונים, כי קדוש זה שמן אני ה' זו ברכה". מטרת השמן כפי פשט הסוגייה שם, להעביר את זוהמת (לכלוך) האוכל קודם הברכה וזהו.. והייתם קדושים כי קדוש... ובחולין מובא: "אמר רב [...]

מחית עמלק בימינו

שאלה: האם יש משמעות למצוות מחית עמלק בימינו? תשובה: מחית זכר עמלק מופיע בתורה פעמיים. הפעם הראשונה בסוף פרשת בשלח (שמות י"ג פס' י"ד, ט"ז): "ויאמר ה' אל משה כתב זאת זיכרון בספר, ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים... ויאמר כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור". [...]

לימוד תנ"ך ואמירת תהילים בלילה

שאלה: האם אפשר ללמוד תורה שבכתב בלילה? והאם מותר לומר תהילים בלילה? תשובה: ראשית יש להדגיש חשיבות הלימוד בלילה. התורה מצווה "והגית בו יומם ולילה", וברמב"ם כתב: "אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה..." בבאר היטב מביא על פי האר"י ז"ל "אין לקרוא מקרא בלילה". ובטעם הדבר הובאו [...]

ביזוי אוכלים

שאלה: האם זריקת סוכריות בבר מצוה יש בה משום ביזוי אוכלים? תשובה: דעת שמואל, וכן נפסק להלכה, שעושה אדם כל צרכיו בפת. והגמרא מגבילה היתר זה להיכן שהאוכל לא נמאס, ולכן אסורה פת משום ביזוי אוכל, וכן כל דבר שעלול להימאס על ידי הזריקה כתאנים, וכדומה. פת, משום חשיבותה אסורה זריקתה, אפילו כשאין הפת נמאסת, [...]

הכשר למשחת שינים

שאלה: האם צריך הכשר למשחת שינים? תשובה: שאלה זו נשאל הרב צבי פסח פרנק זצ"ל רבה של ירושלים והרי עיקר תשובתו. בתורה כתוב: "לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה" ונחלקו בדבר. ר' שמעון למד, נבלה הראויה לגר קרויה נבלה, ושאינה ראויה לגר אינה נבלה. מכאן שאסור שנפגם מאכילת אדם אינו אסור מהתורה. ר' [...]

By | דצמבר 10th, 2013|כשרות|0 Comments

מספר הנרות בחנוכה

שאלה: כמה נרות יש להדליק בחנוכה? תשובה: בגמרא שבת מובאת ברייתא: "ת"ר מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין, ב"ש אומרים יום ראשו ןמדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך. וב"ה אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך". בהסבר מחלוקת ב"ש וב"ה הבואו ב' סיבות: א. טעם ב"ש [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

מנהגי חודש אלול

שאלה: מהם המנהגים המיוחדים לחודש אלול, ומדוע נתקנו? תשובה: נחלק את התשובה לנושאים: א. שופר בפרקי דר' אליעזר מובא, שבראש חודש אלול אמר הקב"ה למשה "עלה אלי ההרה", בכדי שיקבל את הלוחות השניים, ובאותו יום שעלה משה תקעו העם בשופר, כדי שהעם לא יחטא שוב בעבודה זרה. הקב"ה נתעלה באותה תקיעה כנאמר: "עלה אלקים בתרועה", [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

מנהגי ימי ספירת העומר

שאלה: מדוע נוהגים מנהגי אבלות בספירת העומר, ומה הם? תשובה: ימי הספירה מוחזקים כימי דין ואבל כבר מאות בשנים. הסיבה לכך היא: א. בזמן זה מתו שנים עשר אלף זוגות תלמידי חכמים, תלמידי רבי עקיבא. ב. עיקר הגזירות בארצות אשכנז וצרפת במאות הקודמות היו בימים אלו. וישנם עוד טעמים על ימים אלו שהם ימי דין. [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

לימוד ענייני המקדש בימי בין המצרים

שאלה: האם יש עניין בלימוד עניני המקדש והקורבנות בימי בין המצרים? תשובה: הגמרא בבבא בתרא מביאה ברייתא: "ת"ר כשחרב הבית בשניה רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין, נטפל להן ר' יהושע אמר להן בני מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם שותים יין, אמרו לו נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

ערב תשעה באב שחל בשבת

שאלה: מה הם הדינים הנוהגים כאשר ערב ט' באב חל בשבת? תשובה: הגמרא בתענית מביאה: "תניא תשעה באב שחל להיות בשבת אוכל ושותה ומעלה על שולחנו ואפילו כסעודת שלמה בשעתו". וכך נפסק להלכה בשו"ע: "אם חל תשעה באב באחד בשבת או שחל בשבת ונדחה לאחר שבת, אוכל בשר ושותה יין בסעודה המפסקת ומעלה על שולחנו [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

חובת התשובה

שאלה: האם מחויבים אנו לעשות תשובה, ומהי תשובה? תשובה: ראשית לעצם "מחויבים". לא ברור האם יש מצווה לחזור בתשובה, או שאין מצווה כזו רק כאשר אדם חוזר בתשובה, יש דרך כיצד היא תעשה. הרמב"ם בפתיחה להלכות תשובה כותב: "מצוות עשה אחת והוא שישוב החוטא מחטאו לפני ה' ויתודה". הרי שזו מצווה לחזור בתשובה. אך בהלכות [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

הלל יום ירושלים

שאלה: מאיזה תוקף אנו אומרים הלל ביום ירושלים? תשובה: ידוע שישנה מחלוקת בין פוסקי זמננו החל מיום העצמאות הראשון ויום ירושלים הראשון עד ימינו לגבי היתר או חובה לומר הלל כהודאה להקב"ה על ניסיו עמנו בהקמת המדינה, שחרור עול הגויים מעלינו, שחרור הר הבית וירושלים ועוד חלקים מארץ ישראל או שמא אין בידנו לתקן כיום [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב