מרכז השו"ת העולמי

/מרכז השו"ת העולמי

מדור שאלות ותשובות מאת רבני מוסדות אריאל

סדר התשובה

שאלה: מהם סדרי החזרה בתשובה? תשובה: חייו של אדם מורכבים מהעבר- כל מה שארע לו מזמן היותו עומד על דעתו, כל זכרונותיו וחוויותיו, וכן מהעתיד- תכניותיו, חלומותיו, רצונותיו למה שיקרה לו, וההווה המקשר בין העבר לעתיד. וכדברי ר' ידעיה הפניני: "העבר אין העתיד עדיין וההווה כהרף עין". וכנגד חיי האדם כך היא החזרה בתשובה. וכדברי [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

נרות חנוכה בערב שבת

שאלה: כיצד סדר הדלקת נרות חנוכה בערב שבת? תשובה: ישנה מחלוקת ראשונים כיצד מקבלים שבת. יש שסברו שבהדלקת הנר מקבלים כל בני הבית את השבת. ויש שסברו, וכן פסק המחבר, שאין קבלת שבת תלויה בהדלקת הנר אלא באמירת "מזמור שיר ליום השבת", וכיום באמירת "לכה דודי". אך הרמ"א פסק שנשים מקבלות שבת בהדלקה, ושאר בני [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

נר חנוכה לאישה

בגמרא שבת (כ"ג, עמוד א') מובא: "אשה ודאי מדליקה דא"ר יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס". אחר כך מביאה הגמרא, שרבי זירא ספר על עצמו כי כאשר היה אורח באכסניה בהיותו רווק, היה משתתף עם בעל הבית בפרוטה כדי שיצא חובת הדלקת נר חנוכה על ידי בעל הבית. אך [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

משלוח מנות

שאלה: מהי מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים? תשובה: במגילת אסתר מובא, כי מרדכי שלח ספרים אל כל היהודים לקיים את יום ארבעה עשר לאדר, ויום חמישה עשר לאדר כל שנה ושנה: "...לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים". ובגמרא למדים מפסוק זה שלוש מצוות הקשורות לפורים מלבד קריאת המגילה (ואמירת על [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

מספר הקולות בתקיעת שופר

שאלה: כמה קולות תוקעים בשופר, ומדוע? תשובה: כתוב בתורה שלש פעמים "תרועה", שתים בראש השנה ואחת ביובל. ולמדים מכאן שיש צורך בשמיעת ג' קולות. אך למדו מפסוקים שכל תרועה יש לפניה תקיעה פשוטה וכן לאחריה. ומכאן שמדין תורה יש צורך לשמוע 9 קולות בראש השנה (3 תרועה ו-6 תקיעה). קיבלו חז"ל כי משמעות המילה תרועה [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

מצות תלמוד תורה

בהקדמת ה"אגלי טל" מביא הוא דברי מי שרצה לומר כי עיקר הלימוד הוא בלא שמחה, אלא כיוון שכך ציוה הקב"ה, ואילו הלומד בשמחה הרי זה כלומד "שלא לשמה", אלא משום אהבתו ללמוד. וה"אגלי טל" דוחה דבריו בתקיפות, שאין כן הדבר, ואדרבה העיקר הוא ללמוד מתוך שמחה, כי לימוד כזה הוא הלימוד האמיתי בו האדם מתמזג [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

מעשר כספים

שאלה: האם יש חיוב להפריש 'מעשר כספים' מכספים שהתקבלו כמתנה לבר מצוה? ואם כן, האם אפשר לקנות בכסף זה ספרי קודש? תשובה: מצאנו נתינת מעשר כספים כבר אצל האבות: "ר' יהושע בן קרחה אומר, אברהם התחיל ראשון לעשר בעולם, לקח כל מעשר סדום ועמורה וכל מעשר לוט בן אחיו ונתן לשם בן נח, שנאמר (בראשית [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

מכירת ספרי לימוד לצורך נזקקים

שאלה: האם יש עניין לתרום ספרי לימוד כדי שימכרום במחיר מוזל לנזקקים? תשובה: הרמב"ם בהלכות מתנות עניים (פ"י ה"ז) מונה שמונה מעלות בצדקה. כאשר המעלה העליונה היא החזקת יד ישראל שלאימק (יהיה עני), וזה על ידי נתינת מתנה או הלוואה או שותפות או מציאת עבודה עבורו כדי שלא יצטרך לבריות. ועל זה נאמר: "החזקת בו [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

מכונת גילוח

שאלה: באיזה מכונה מותר להתגלח? תשובה: בגמרא מכות מובא: "תנו רבנן: 'ופאת זקנם לא יגלחו'. יכול אפילו אפילו גלחו במספרים יהיה חייב? תלמוד לומר 'לא תשחית', אי לא תשחית יכול אם לקטו במלקט (כלי ספר שמלך בו השיער) או ברהיטני (מקצוע) יהיה חייב? תלמוד לומר 'לא יגלחו'. הא כיצד גילוח שיש בו השחתה, הוי אומר [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

תלמוד תורה

שאלה: במה יוצאים ידי חובת תלמוד תורה? תשובה: נאמר בתורה: "והגית בו יומם ולילה", ומכאן למדו על החובה לעסוק בתורה, בין ביום ובין בלילה וכך מובא בשו"ע: "כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני ובין עשיר, בין שלם בגופו ובין בעל יסורים, בין בחור בין זקן גדול, אפילו עני המחזר על הפתחים אפילו בעל [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

התרמת אחרים לצדקה

שאלה: האם יש מצווה להתרים אחרים לצדקה? תשובה: חשיבותה של מצוות צדקה, אין צורך להאריך בה. במסכת בבא בתרא דף ט. מובא: "א"ר אלעזר, גדול המעשה יותר מהעושה שנאמר (ישעיהו ל"ב): 'והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם'". צדקה, שגורם לאחרים לעשות צדקה. וכך מסופר במסכת כלה (פ"ב הי"ג.) אמרו עליו על [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

גילוח

שאלה: היכן אסור להתגלח, והאם אסור בכל כלי? תשובה: נאמר בתורה (ויקרא י"ט, כ"ז): "לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך". יש כאן שני איסורים: הקפת פאת הראש והשחתת פאת הזקן. פאות הראש הן שתיים, בסוף הראש מקום חיבורו ללחי מימין ומשמאל. פאות הזקן הן חמש, ונחלקו הראשונים במיקומן, ולכן מסיק הרא"ש וכן [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

בובה למשחק

שאלה: האם יש איסור בקניית או עשיית בובה למשחק? תשובה: בגמרא עבודה זרה מובא: "תניא כל הפרצופות מותר חוץ מפרצוף אדם, אמר רב יהודה בריה דרב יהושע מפרקיה דרבי יהושע שמיע לי לא תעשון איתי לא תעשון אותי…". ודנה הגמרא באיסור שמשים, כחמה ומזלות. ושואלת הגמרא, הרי רבן גמליאל היו לו צורות לבנה בעליית הגג? [...]

By | דצמבר 11th, 2013|יורה דעה|0 Comments

תשלום מיסי תנועה

שאלה: האם יש חובה לשלם מיסי תנועה? תשובה: חובה לשלם על כל דבר שאדם נהנה ממנו ברצונו וישנה עלות להנאה זו. חובה זו תתכן גם כאשר אין האדם מזמין הנאה זו, אלא בא חבירו בלא שנתבקש ועשה פעולה ממנה יש הנאה, חובה זו נקראת בשפת הגמרא: "היורד לשדה חבירו". אדם בא לשדה חבירו ונטע בה [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

ענישה על מהירות תנועה

שאלה: איזה עונש צריכים התושבים לתת למי שעובר על מהירות התנועה בערב שבת? תשובה: מאחר והנוסע במהירות בשכונה מסכן את חיי העוברים ושבים ויש בדבר גדר של "רודף". אנו צריכים לעשות כל מה שבידינו כדי להתגונן ולהציל אחרים מידיו. מאחר ודווח למשטרה אינו יעיל ברוב המקרים כל שאין פגיעה ממשית מיידית, מוטל על האנשים לפעול [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

עביד איניש דינא לנפשיה

שאלה: מה אפשר לעשות, כאשר אדם חסם במכוניתו את חנית חבירו, או שחנה על המדרכה ונשאר מקום צר מאוד על המדרכה? תשובה: בגמרא בבבא קמא מובאת מחלוקת רב יהודה ורב נחמן, האם "עביד איניש דינא לנפשיה". כלומר, האם מותר לאדם לעשות דין לעצמו, רב יהודה סבר, שאין אדם עושה דין לעצמו, ורב נחמן סבר, שאדם [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

משחק בקלפים של רבנים

שאלה: האם מותר לשחק בקלפים של רבנים, ואם כן, באיזו צורה לשחק בהם? תשובה: על הפסוק "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן", דרשו חז"ל: "זקן – זה שקנה חכמה", ואמנם נחלקו בדבר לגבי צעיר וחכם, אך כבר פסק הרמב"ם ובעקבותיו השו"ע: "כל תלמיד חכם מצווה להדרו ואע"פ שאינו רבו". עניין זה של הידור כולל דינים [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

השתמשות בספר ללא רשות

שאלה: האם מותר למי ששואל ספר מחברו להשאיל לאחר, והאם יש הבדל בין ספר קודש לספר חול? תשובה: בגמרא בבבא מציעא מובא: "אמר ר' שמעון בן לקיש: כאן שנה רבי, אין השואל רשאי להשאיל ואין השוכר רשאי להשכיר..." ואומרת הגמרא, שאפילו ספר תורה אסור, אף שהיה מקום לומר שנוח לאדם שתעשה מצווה בממונו, בכל אופן [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

השמעות לחוקי הנהיגה

שאלה: האם חייבים להשמע להוראות הנהיגה, ולהתחשב בתמרורים, ובסמני החניה והתשלום להם? תשובה: יש לנהוג כפי הוראות הנהיגה, ולהישמע לתמרורים, רמזורים והנחיות החניה. וג' סיבות לדבר: א. "ונשמרתם לנפשכם מאוד". אסור לאדם לסכן את עצמו, אין האדם בעל בית על עצמו אלא יציר כפיו של בורא עולם, וגופו פיקדון בידו, והוא מופקד על שמירת גופו.ידועים [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

השבת אבידה – חלק ב'

שאלה: אבידה שיש בה סימן והכריז המוצא על האבידה כדין, אך המאבד לא הופיע. מה יעשה המוצא? תשובה: במקרה כזה הדין הוא שתהא המציאה מונחת עד שיבוא אליהו. וכן הוא בפסוק: "ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך". המוצא לא זוכה במציאה, כיוון שיש בה סימן ויש לחוש שכל רגע יבוא [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב