אורח חיים – תפילה – ברכות

//אורח חיים - תפילה - ברכות

שאלות ותשובות בנושא אורח חיים

לימוד תנ"ך ואמירת תהילים בלילה

שאלה: האם אפשר ללמוד תורה שבכתב בלילה? והאם מותר לומר תהילים בלילה? תשובה: ראשית יש להדגיש חשיבות הלימוד בלילה. התורה מצווה "והגית בו יומם ולילה", וברמב"ם כתב: "אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה..." בבאר היטב מביא על פי האר"י ז"ל "אין לקרוא מקרא בלילה". ובטעם הדבר הובאו [...]

יין בברכת המזון

שאלה: האם צריכים כוס של יין לברכת המזון? תשובה: בגמרא פסחים (קה' ע"ב) מובאת בריתא: "תניא הנכנס לביתו במוצאי שבת מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים ואחר כך אומר הבדלה על הכוס, ואם אין לו אלא כוס אחד מניחו עד לאחר ברכת המזון ומשלשלן כולן לאחריו". ומביאה הגמרא שלומדים מבריתא זו שמונה דברים ואחד [...]

מעבר לפני המתפלל- חלק ב'

שאלה: נתנה תשובה בשבוע שעבר, שהגומר תפילתו אסור לו לפסוע ג' פסיעות לאחריו, עד שזה יגמור תפילתו. האם יש מקרים בהם הדבר מותר? תשובה: נזכיר כמה מקרים בהם הדבר מותר, ונביא היתרים נוספים: 1. כאשר אין המתפלל ממש מאחריו, רק מרוחק לצדדין. 2. אם המתפלל אחריו כבר סיים, אלא שמאריך בתחנונים מותר לפסוע הפסיעות מאחוריו. [...]

ישיבה או מעבר לפני המתפלל- חלק א'

שאלה: האם מותר לשבת או לעבור לפני מי שמתפלל שמונה עשרה? תשובה: בגמרא ברכות (לא:) מובא: "אני האשה הנצבת עמכה בזה אמר ר' יהושע בן לוי מכאן שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפילה". ומובא בראשונים שדין זה נאמר בין לפני המתפלל, בין מאחוריו ובין מצדדיו מרחק של ד' אמות (כ2 מטר). ובגאונים מובא שדין [...]

זמן קריאת שמע ותפילת שחרית

שאלה: מהו זמן אמירת קריאת שמע של שחרית ושל תפילת שחרית? ומדוע יש מנינים אחר זמן תפילה? תשובה: א. זמן קריאת שמע: במשנה ברכות (ט:): "מאימתי קורין את שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן ר' אליעזר אומר בין תכלת לכרתי, עד הנץ החמה, ר' יהושע אומר עד שלוש שעות שכן דרך מלכים לעמוד בשלוש שעות, [...]

הבדלה ללא יין

שאלה: כשאין יין האם אפשר לעשות הבדלה על מים עם מיץ ממותק? תשובה: בגמרא פסחים (קז עא) מובא סיפור על אמימר שהגיע למקומם של מר ינוקא ומר קשישא בני רב חסדא, וכשהגיע זמן הבדלה הביאו לו שכר ולא הבדיל וישן בלא לאכול עד שהביאו לו למחרת יין והבדיל עליו. בשנה אחרת שוב הגיע אמימר וכשהגיעה [...]

הקראת ברכת כהנים לכהנים

שאלה: מדוע מקריא שליח הציבור את ברכת הכהנים לכהנים? תשובה: בספרי כתוב "תנא – 'אמור להם' מכאן שהחזן אומר להם אמרו", ובפשטות הכוונה שהש"ץ מקריא לכהנים מילה במילה. אמנם הבית יוסף סבר דלא מצינו בגמרא עניין הקראה לפני הכהנים מילה במילה, ודברי הספרי הללו מפרשם הבית יוסף שצריך לקרוא לכהנים לשאת ברכתם , מה שאנו [...]

ברכת התורה

בגמרא ברכות "מניין לברכת התורה מלפניה מן התורה דכתיב כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו" ופרש רש"י כאשר שם ה' אקרא בברכה אתם הבו גודל לאלוקינו באמן. וברכה אחריה למדנו מברכת המזון. ע"פ זה פסק הרמב"ן שברכת התורה היא מהתורה, וכמוהו פסקו רבים ותמהו על הרמב"ם שלא מנה מצוה זו בספר המצוות. והסבירו שסבר [...]

ברכה על מים

שאלה: האם וכיצד יש לברך על מים קרים ועל סודה? תשובה: מובא במשנה בברכות (מד.): "השותה מים לצמאו מברך שהכל נהיה בדברו, רבי טרפון אומר בורא נפשות רבות וחסרונן". ומוכרע בגמרא: "פוק חזי מאי עמא דבר". וברש"י: "וכבר נהגו לברך בתחילה שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא" לגבי דברי המשנה "השותה [...]

תפילה בכוונה ביחידות

שאלה: האם מותר לאדם שמידי פעם רוצה להתפלל תפילה בביתו ביחידות מכיוון שבכך מכוון יותר בתפילתו, להתפלל בביתו? תשובה: אם מכוון בתפילתו יותר כשמתפלל בביתו מאשר מתפלל בבית הכנסת, יכול מדי פעם להתפלל בביתו ביחידות. מקורות: עיין בשו"ע או"ח סימן צ' סעיף ט"ז שנתבאר עד כמה צריך להרחיק כדי להתפלל במנין. עיין שם סעיף י"ח [...]

עדיפות בבתי-חולים

שאלה: אדם הזקוק לניתוח ויש בפניו שתי אפשרויות: או ללכת לבית חולים דתי,אך המחיר שם תמורת הניתוח יקר, או ללכת לבית חולים שאינו דתי, והניתוח שם יותר זול, מה יעשה? תשובה: אין צורך ללכת לבית חולים דתי ולשלם עבור הניתוח יותר כסף. מקורות: עיין בשו"ע יו”ד סימן שע"ד סעיף ג' "איזהו מת מצוה שמצאו בדרך [...]

סדר נעילת וקשירת נעליים לנשים

שאלה: מהו סדר נעילת נעליים וקשירתן? האם סדר זה נוהג גם בנשים? תשובה: א. סדר הנעילה והקשירה הוא: בתחילה נועלים נעל ימין ואחר כך נעל שמאל, וקושרים תחילה את נעל שמאל ואחר כך חוזרים לקשור את נעל ימין. ב. גם אישה צריכה לנעול תחילה את נעל ימין, כמו בכל דבר שיש להתחיל בימין. אך לגבי [...]

By | נובמבר 7th, 2013|אורח חיים - תפילה - ברכות|סגור לתגובות על סדר נעילת וקשירת נעליים לנשים

כריעה על גבי ברכיים

שאלה: האם מותר לאדם לכרוע על הברכיים לצורך נקיון מרצפות הבית וכו'? תשובה: בכריעות וההשתחיויות בראש השנה וביוהכ"פ צריך לחקפיד שיהיה בד חוצץ בין הכורע לבין רצפת אבנים. אך שלא בזמן תפילה כגון ניקיון, אין איסור לשכב על רצפת אבנים בפישוט ידים ורגלים, אבל נהוג לחנך למנוע מדין חסידות כריעה על הברכיים. אשה שבזמן כריעה [...]

חולה הסובל יסורים ורוצה להתפלל שימות

שאלה: האם מותר לחולה להתפלל שימות כיון שסובל יסורים קשים, והאם אחרים יכולים להתפלל עליו שימות? תשובה: מותר לחולה להתפלל על עצמו שימות אם סובל יסורים קשים ומרים, אבל אסור לו לעשות מעשה בידים, אבל אסור לו לבקש מאחרים להתפלל עליו שימות. אבל אחרים שרואים את סיבלו וצערו מותר להם להתפלל עליו שימות. מקורות: עיין [...]

סיכון חיים להצלת הזולת

שאלה: בזמן מלחמה שחברו נפצע בשטח הקרב ויש חשש שימות שם. האם מותר לאדם לסכן את חייו כדי להציל את חברו הפצוע? תשובה: 1. בזמן מלחמה חייב כל יחיד לסכן את עצמו כדי להציל את חברו ממות. 2. שלא בזמן מלחמה אין חיוב על היחיד לסכן עצמו כדי להציל חברו. דין במקורות: מקור חובת ההצלה [...]

חולה "צליאק" המעונין לברך ברכת המזון

שאלה: חולה צליאק שאסור לו לאכול מוצרים המכילים "גלוטן", הנמצא בעיקר בחמשת מיני דגן, (מכיוון שזה פוגע קשות במערכת העיכול שלו), ולכן עיקר מאכליו הם פת או עוגיות העשויות מקמח תירס או אורז. האם כשרוצה לקבוע סעודה א. האם צריך ליטול את ידיו? ב. האם יכול לברך ברכת המזון?  כדי לקיים מצות ברכת המזון [...]

By | נובמבר 5th, 2013|אורח חיים - תפילה - ברכות|סגור לתגובות על חולה "צליאק" המעונין לברך ברכת המזון

תפילין דר"ת בזמן ר"ת

הרב שי בן חיון שאלה אדם שמנהגו להניח בכל יום תפילין דר"ת ושכח יום אחד להניחם ונזכר כחצי שעה לאחר השקיעה ושאלתו אם יוכל להניחם כעת על סמך שיטת ר"ת עצמו שג' מילין ורבע לאחר השקיעה הוא יום גמור. תשובה. תשובה אם נוהג להניחם מצד מדת חסידות, נראה שאין לו להניחם אחר צה"כ אך אם [...]

כניסה לכנסייה

הרה"ג דוד בדיל שליט"א בוגר בית המדרש ב"אריאל", דיין בבית הדין ביוהנסבורג דרום אפריקה שאלה: הנה בעקבות העובדא של הרב הראשי דבריטניה שקיבל "היתר" מהבי''ד דלונדון ליכנס לבית תפלתם בזמן טקס הנישואין של הנסיך ווילייאם בתקופת אייר תשע''א, (WESTMINSTER ABBEY) וגם בעבר התירו לקודמיו (הרה''ר הערץ, ברוידי, ויעקובוביץ) להכנס, נתעוררה השאלה האם מותר באמת להכנס [...]

בעניין ש"ץ שטעה והזכיר גשם בימות החמה

הרב שלמה פישמן, חבר בבית המדרש "אריאל" שאלה: מעשה שהתפללתי בשנה זו בחוץ לארץ ביום ג' ו' אייר בבית כנסת שמתפללים בו נוסח ספרד ומזכירים בחודשי קיץ מוריד הטל כמנהג ספרד המובא בטור ושולחן ערוך או"ח סימן קי"ד, ואירע שאחר שסיימו את כל תפילת שחרית, ניגש אלי אחד המתפללים ואמר שהחזן טעה והזכיר מוריד הגשם [...]

טעה ואמר ברכו אחר מנחה

הרב יצחק דיין, חבר בבית המדרש "אריאל" שאלה: מעשה שהיה, במנחה אחר הקדיש האחרון התבלבל ואמר "ברכו את ד' המבורך". האם הציבור יכולים וצריכים לענות, או כיון שאמר דבר שלא תקנו אין לענות אחריו? תשובה: תקציר: לפי מרן (סי' ס"ט) אין לומר ברכו בלי ברכה לאחריה, ולפי הרמ"א אפשר לומר, ולענין לענות נ"ל דאף מרן [...]

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב