אורח חיים – תפילה – ברכות

//אורח חיים - תפילה - ברכות

שאלות ותשובות בנושא אורח חיים

החלפת ספר תורה לאחר הוצאתו

שאלה: כאשר הוציאו ספר תורה מהארון נתגלה שבטעות הוציאו ספר שאינו גלול לפרשה, האם מותר להחזירו לארון, כדי לקחת את הספר שהוכן כבר לקריאת פרשת השבוע? תשובה: בגמרא (יומא לג. ועוד) הובא: "אמר ריש לקיש אין מעבירין על המצוות". וברש"י - "אין מעבירין - הפוגע במצוה לא יעבור ממנה ונפקא לן במכילתא מושמרתם את המצות, [...]

הזכרת ושאלת גשמים

הגמרא בברכות אומרת: "מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים ושואלין בברכת השנים". הזכרת הגשמים הינה שבח הקב"ה על כך שמוריד גשמים בגבורה ושקול כתחיית המתים ועל כן קבעוה בברכת תחיית המתים שהיא חלק מג' ברכות של שבח. שאלת הגשמים הינה בקשה לגשמים בעיתם ולפרנסה טובה, ועל כן מקומה בברכת השנים שנמצאת בברכות הבקשה שבשמונה עשרה. בתחילת [...]

הוצאת הספר הלא נכון מהארון

שאלה: כאשר הוציאו ספר תורה מהארון נתגלה שבטעות הוציאו ספר שאינו גלול לפרשה, האם מותר להחזירו לארון, כדי לקחת את הספר שהוכן כבר לקריאת פרשת השבוע. תשובה: בגמרא מובא: "אמר ריש לקיש אין מעבירין על המצוות". וברש"י - 'אין מעבירין': "הפוגע במצוה לא יעבור ממנה ונפקא לן במכילתא משמרתם את המצוות, קרי ביה את המצות [...]

דיבור בשעת התפילה

שאלה: האם ומתי מותר לדבר בזמן התפילה? תשובה: ראשית יש להבין מהותה של תפילה, ועניינו של בית הכנסת שאליו באים כדי להתפלל. וכדאי לפתוח בדברי ר' יהודה הלוי בכוזרי (מאמר שלישי ה): "והנה ערך כל אלה לנפש הוא כערך המזון לגוף, שכן תפילת אדם תועלת לנפשו, כשם שהמזון תועלת לגופו. וכן ברכת כל תפילה שורה [...]

הקראת ברכת כהנים לכהנים

שאלה: מדוע מקריא שליח הציבור את ברכת הכהנים לכהנים? תשובה: בספרי כתוב "תנא – 'אמור להם' מכאן שהחזן אומר להם אמרו", ובפשטות הכוונה שהש"ץ מקריא לכהנים מילה במילה. אמנם הבית יוסף סבר דלא מצינו בגמרא עניין הקראה לפני הכהנים מילה במילה, ודברי הספרי הללו מפרשם הבית יוסף שצריך לקרוא לכהנים לשאת ברכתם , מה שאנו [...]

בקשות פרטיות בשמונה עשרה

שאלה: האם מותר לבקש בקשות פרטיות בתפילת שמונה עשרה, והיכן? תשובה:תפילת שמונה עשרה (ובתוספת ברכת 'ולמלשינים' יש תשע עשרה ברכות) מחולקת לשלשה. ג' ראשונות - שבח: ברכת אבות, גבורות ואתה קדוש. אמצעיות - בקשות. ג' אחרונות - הודאה: רצה, מודים ושים שלום (או שלום רב). כיון שג' ראשונות הן שבח שאנו אומרים לפני הקב"ה, אין [...]

שהחיינו על פרי חדש

שאלה: האם צריך לברך שהחיינו על פרי חדש, ומתי מברכים? תשובה: לעצם ברכת שהחיינו על פרות מובא בגמרא, שברכה זו של החיינו היא רשות, והברכה בשלשה רגלים היא חובה. אך מביא בערוך השולחן שברכת שהחיינו על פרות קבלוה כחובה וכולם נזהרים בה. ובירושלמי מובא שהיה אדם שצמצם בהוצאותיו כדי לקנות פרי חדש, ומי שיכל לאכול [...]

קביעת סעודה בפת הבאה בכיסנין

פת הבא בכסנין, אם קובע עליה סעודה, חוזר דינה להיות כמו לחם בכל פרטיו: נטילת ידיים, המוציא וברכת המזון. וכך כותב השולחן ערוך (או"ח קס"ח, ו): "פת הבאה בכיסנין מברך עליו בורא מיני מזונות ולאחריו ברכה מעין שלוש, ואם אכל ממנו שיעור שאחרים רגילים לקבוע עליו, אף על פי שהוא לא שבע ממנו- מברך עליו [...]

פת הבאה בכיסנין

יש, ואף שגרעיני הדגן נטחנו- נעשו עסה ונאפו. על כל פנים אין ברכתם המוציא אלא בורא מיני מזונות. ברכת המוציא נאמרת על פת שנאפתה ועשויה בצורה כזו שקובעים עליה סעודה. אולם, יש שאף שזו עסה שנאפתה, אין דרך בני אדם לקבוע עליהם סעודה, ועל כן ברכתם בורא מיני מזונות. אולם, במידה וכן יקבע עליהם סעודה [...]

סדר ברכת הפירות

שאלה: נוהגים לאכול בט"ו בשבט מפרי העץ והאדמה, כיצד יש לברך על צלחת הפירות הכוללת תמרים, צימוקים, שזיפים ובננה? תשובה: בברכות (מ:) אומרת המשנה: "היו לפניו מינין הרבה, ר' יהודה אומר אם יש ביניהן מין שבעה עליו הוא מברך, וחכמים אומרים מברך על איזה מהן שירצה". ובגמרא (שם מ"א.) מובאת דעת עולא, שמחלוקת ר' יהודה [...]

יין בברכת המזון

שאלה: האם צריכים כוס של יין לברכת המזון? תשובה: בגמרא פסחים (קה' ע"ב) מובאת בריתא: "תניא הנכנס לביתו במוצאי שבת מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים ואחר כך אומר הבדלה על הכוס, ואם אין לו אלא כוס אחד מניחו עד לאחר ברכת המזון ומשלשלן כולן לאחריו". ומביאה הגמרא שלומדים מבריתא זו שמונה דברים ואחד [...]

חמשת מיני דגן

חמשת מיני דגן נכללים בפרי האדמה, ולכן על אכילתם בצורתם הטבעית מברכים בורא פרי האדמה. אולם, יש והדגן מתעלה וברכתו בורא מיני מזונות, ואם הוא מגיע לגמר תיקונו, ברכתו המוציא לחם מן הארץ. חמשת מיני דגן הם: חיטה, שעורה, כוסמת, שיפון ושיבולת שועל. אורז, אף שאינו מחמשת מיני דגן יש המברכים עליו בורא מיני מזונות, [...]

ברכת התורה

בגמרא ברכות "מניין לברכת התורה מלפניה מן התורה דכתיב כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו" ופרש רש"י כאשר שם ה' אקרא בברכה אתם הבו גודל לאלוקינו באמן. וברכה אחריה למדנו מברכת המזון. ע"פ זה פסק הרמב"ן שברכת התורה היא מהתורה, וכמוהו פסקו רבים ותמהו על הרמב"ם שלא מנה מצוה זו בספר המצוות. והסבירו שסבר [...]

ברכת התורה במקום מוטעה

שאלה: עולה לתורה שבירך ולפני שהחל בעל הקורא לקרוא התברר כי הראו לו בטעות מקום אחר ולא את המקום בו צריך לקרוא. כיצד עליו לנהוג? תשובה: הבית יוסף הביא בעניין זה שתי דעות: יש אומרים שצריך לברך, ודומה הדבר למי שברך על פרי ולפני שאכל ממנו נפל הפרי, וכשמביאים לו פרי אחר עליו לברך שוב. [...]

ברכות התורה

בגמרא ברכות: "מניין לברכת התורה מלפניה מן התורה דכתיב כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו" ופרש רש"י כאשר שם ה' אקרא בברכה אתם הבו גודל לאלוקינו באמן. וברכה אחריה למדנו מברכת המזון. לאור זאת זה פסק הרמב"ן שברכת התורה היא מהתורה. וכמוהו פסקו רבים ותמהו על הרמב"ם שלא מנה מצוה זו בספר המצוות, והסבירו [...]

ברכות הנהנין

נדון בברכת בורא פרי העץ. כפי שהוזכר, ככל שהדבר עליו אנו מברכים מבורר יותר- ברכתו משתנה. ולכן פרי עץ שהוא אמנם חלק מהצומח כולו, אך כיוון שהוא מבורר יותר, משתנה ברכתו לבורא פרי העץ. כבר הבאנו שההבחנה בין עץ (אילן) ושאר פירות האדמה, כל דבר שענפיו מתקיימים משנה לשנה ומוציאים פירות כל שנה- ברכתו בורא [...]

ברכות הנהנין

נדון בברכת 'בורא פרי האדמה'. ברכת שהכל הינה ברכה כללית, אך ככל שהדבר עליו אנו מברכים מבורר יותר, ברכתו משתנה. על הצומח (ברוב המקרים) משתנית הברכה והופכת להיות ייחודית ולא כללית, וישנן שני סוגי ברכות: בורא פרי האדמה (בפה"א), ובורא פרי העץ(בפה"ע). כלל הצומח ברכתו בפה"א, אולם פרי האילן שחשוב יותר ומבורר יותר משתנית ברכתו [...]

ברכות הנהנין

יש להקדים הקדמה כללית לענין ברכות הנהנין, ברכות אלו מתחלקות לכמה סוגים. א. 'שהכל' – ברכה זו נאמרת על אכילת או שתית דבר שאינו מהצומח כמים, ביצים, בשר, חלב ועוד, וכן על דברים מהצומח שנאכלים שלא כדרכם. ב. 'בורא פרי האדמה' – צומח שאינו עץ. ג. 'בורא פרי העץ' – פרי שצומח על עץ. כמובן [...]

ברכה על מרק ירקות

שאלה: כיצד יש לברך על מרק ירקות ושקדי מרק? תשובה: לכאורה יש בשאלתנו שלוש ברכות: מזונות – על שקדי מרק, שהכל – על המרק, ובורא פרי האדמה – על הירקות. אולם כאשר מדובר בתערובת, הדין משתנה, ובאים אנו לדין עיקר וטפל, שברכת העיקר פוטרת את ברכת הטפל. העיקר - הוא המין העיקרי, והטפל - הוא [...]

ברכה על מים

שאלה: האם וכיצד יש לברך על מים קרים ועל סודה? תשובה: מובא במשנה בברכות (מד.): "השותה מים לצמאו מברך שהכל נהיה בדברו, רבי טרפון אומר בורא נפשות רבות וחסרונן". ומוכרע בגמרא: "פוק חזי מאי עמא דבר". וברש"י: "וכבר נהגו לברך בתחילה שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא" לגבי דברי המשנה "השותה [...]

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב