אורח חיים – תפילה – ברכות

//אורח חיים - תפילה - ברכות

שאלות ותשובות בנושא אורח חיים

ציצית בצעיף

שאלה: האם צעיף שכנפותיו מרובעות חייב בציצית? תשובה: כתוב בתורה: "ויאמר ה' אל משה דבר אל בני יראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת". הרי שמצוות ציצית נאמרה על בגד שיש בו כנפות. ולמדו חז"ל שצריך שיהא בגד ויהיו בו ארבעה כנפות, וכן שיהיו שני כנפות [...]

נטילת ידים כנגד בית הכסא

שאלה: בבית הספר שלי ראיתי ילדים שסוגרים את דלת השירותים כשהם נוטלים ידיים. האם כך צריך לנהוג? תשובה: יש לחלק בעניין נטילת ידיים בין שני חלקים: האחד – עצם הנטילה, והשני – הברכה. בעניין הנטילה עצמה, הנטילה אסורה בשירותים עצמם מפני רוח רעה השורה שם, ומפני זה מי שנכנס לבית הכסא אף שלא עשה צרכיו, [...]

מנהג המקום

שאלה: בבית הכנסת בוסטון בשכונתנו, אין אומרים "תחנון" במנחה. כיצד יש לנהוג כאשר מתפללים שם אלו שאומרים "תחנון" במנחה? תשובה: במשנה פסחים דף נ ע"א מובא: "…ההולך ממקום שעושין (מלאכה בערב פסח) למקום שאין עושין…נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם, ואל ישנה האדם מפני המחלוקת…". וביבמות י"ד ע"א: "…לא תתגודדו לא [...]

מים אחרונים

שאלה: האם יש חובה או צורך ליטול מים אחרונים לפני ברכת המזון. תשובה: בגמרא ברכות מובא: "והתקדשתם אלו מים ראשונים והייתם קדושים אלו מים אחרונים, כי קדוש זה שמן אני ה' זו ברכה". מטרת השמן כפי פשט הסוגייה שם, להעביר את זוהמת (לכלוך) האוכל קודם הברכה וזהו.. והייתם קדושים כי קדוש... ובחולין מובא: "אמר רב [...]

מחית עמלק בימינו

שאלה: האם יש משמעות למצוות מחית עמלק בימינו? תשובה: מחית זכר עמלק מופיע בתורה פעמיים. הפעם הראשונה בסוף פרשת בשלח (שמות י"ג פס' י"ד, ט"ז): "ויאמר ה' אל משה כתב זאת זיכרון בספר, ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים... ויאמר כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור". [...]

לימוד תנ"ך ואמירת תהילים בלילה

שאלה: האם אפשר ללמוד תורה שבכתב בלילה? והאם מותר לומר תהילים בלילה? תשובה: ראשית יש להדגיש חשיבות הלימוד בלילה. התורה מצווה "והגית בו יומם ולילה", וברמב"ם כתב: "אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה..." בבאר היטב מביא על פי האר"י ז"ל "אין לקרוא מקרא בלילה". ובטעם הדבר הובאו [...]

ביזוי אוכלים

שאלה: האם זריקת סוכריות בבר מצוה יש בה משום ביזוי אוכלים? תשובה: דעת שמואל, וכן נפסק להלכה, שעושה אדם כל צרכיו בפת. והגמרא מגבילה היתר זה להיכן שהאוכל לא נמאס, ולכן אסורה פת משום ביזוי אוכל, וכן כל דבר שעלול להימאס על ידי הזריקה כתאנים, וכדומה. פת, משום חשיבותה אסורה זריקתה, אפילו כשאין הפת נמאסת, [...]

תפילת שמונה עשרה לעמת קדושה- מה יעשה

שאלה: המאריך בתפילת שמונה עשרה, והחזן החל חזרת הש"ץ ומגיע לקדושה, כיצד ינהג? תשובה: הגמרא בברכות מביאה: "אמר רב הונא הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללין, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע הש"ץ למודים יתפלל, ואם לאו אל יתפלל, ריב"ל אמר אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ש"ץ לקדושה יתפלל, ואם לאו אל [...]

שתיה לפני תפילה

שאלה: במחנה חייבים לשתות הרבה כדי לא להתייבש. מה עושים בשבת כשהתפילה ארוכה ועדיין לא היה קידוש? תשובה: אסרו חז"ל אכילה ושתיה קודם התפילה והסמיכו זאת לפסוק: "לא תאכלו על הדם", דהיינו, אין לאכול קודם שיתפלל על דמו. ומי שאוכל ושותה קודם התפילה עליו נאמר: "ואותי השלכת אחרי גיוך" אל תקרי "גיוך" אלא "גיאך", אמר [...]

שירה בחזרת הש"ץ

שאלה: בסניף אנו נוהגים לשיר חלק מחזרת הש"ץ, ולאחר מכן החזן חוזר על הקטע שהושר. האם יש לכך בסיס שהחזן חוזר על הקטע? והאם הוא הדין בקטעים אחרים בתפילה? תשובה: יש לדון בשתי נקודות: א. האם מותר לשיר בחזרת החזן? ב. כמובא בשאלה, האם החזן צריך לחזור על הקטע המושר? א. שירה בזמן התפילה מעלה [...]

עמידה בעשרת הדברות

שאלה: האם מותר והאם צריך לעמוד בזמן קריאת עשרת הדברות? תשובה: בגמרא בברכות מובא: "וקורין עשרת הדברות שמע והיה אם שמוע וכו'" א"ר יהודה אמר שמואל אל הגבולין בקשו לקרות כן אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינים…". ומפרש רש"י - מפני תרעומת המינים: "שלא יאמר לעמי הארץ אין שאר תורה אמת, ותדעו שאין קורין אלא [...]

סיום תפילת שמונה עשרה

שאלה: כיצד יש לנהוג בסוף תפילת שמונה עשרה? תשובה: הגמרא ביומא אומרת: "אמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך שיפסיע שלוש פסיעות לאחוריו, ואחר כך ייתן שלום, אמר ליה רב מרדכי כיוון שפסע שלוש פסיעות לאחוריו התם מיבעי ליה למיקם, משל לתלמיד הנפטר מרבו, אם חוזר לאלתר דומה לכלב השב על קיאו. תניא נמי הכי, [...]

נטילת ידיים לפני תפילה

שאלה: האם יש צורך ליטול ידים, לפני התפילה? תשובה: כחלק מההכנות לתפילה יש צורך בידים נקיות. אמנם אנו נוטלים ידים בקומנו בבוקר קודם תפילת שחרית, ונחלקו הראשונים האם אחר נטילת ידים כשהיה היסח הדעת דהיינו שלא שם אל ליבו שידיו נשארו נקיות מאז הנטילה, אף שלחילופין לא ידוע לו שנתלכלכו, יש צורך בנטילת ידים קודם [...]

מעבר לפני המתפלל- חלק ב'

שאלה: נתנה תשובה בשבוע שעבר, שהגומר תפילתו אסור לו לפסוע ג' פסיעות לאחריו, עד שזה יגמור תפילתו. האם יש מקרים בהם הדבר מותר? תשובה: נזכיר כמה מקרים בהם הדבר מותר, ונביא היתרים נוספים: 1. כאשר אין המתפלל ממש מאחריו, רק מרוחק לצדדין. 2. אם המתפלל אחריו כבר סיים, אלא שמאריך בתחנונים מותר לפסוע הפסיעות מאחוריו. [...]

ישיבה או מעבר לפני המתפלל- חלק א'

שאלה: האם מותר לשבת או לעבור לפני מי שמתפלל שמונה עשרה? תשובה: בגמרא ברכות (לא:) מובא: "אני האשה הנצבת עמכה בזה אמר ר' יהושע בן לוי מכאן שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפילה". ומובא בראשונים שדין זה נאמר בין לפני המתפלל, בין מאחוריו ובין מצדדיו מרחק של ד' אמות (כ2 מטר). ובגאונים מובא שדין [...]

זמן קריאת שמע ותפילת שחרית

שאלה: מהו זמן אמירת קריאת שמע של שחרית ושל תפילת שחרית? ומדוע יש מנינים אחר זמן תפילה? תשובה: א. זמן קריאת שמע: במשנה ברכות (ט:): "מאימתי קורין את שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן ר' אליעזר אומר בין תכלת לכרתי, עד הנץ החמה, ר' יהושע אומר עד שלוש שעות שכן דרך מלכים לעמוד בשלוש שעות, [...]

המאחר לתפילה – ד'

שאלה: מי שבא לבית הכנסת במנחה או ערבית, והצבור כבר נמצא בתפילת שמונה עשרה, כיצד ינהג? תשובה: בגמרא ברכות מובא: "אמר רב הונא הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללין, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ש"ץ למודים יתפלל ואם לאו אל יתפלל. ר' יהושע בן לוי אמר אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע [...]

המאחר לתפילה – ג'

שאלה: כיצד יש לנהוג כאשר מאחרים ומגיעים לבית הכנסת כאשר הציבור נמצא בסוף פסוקי דזימרה? תשובה: פסוקי דזמרה נתקנו כשבח לקב"ה קודם לתפילה. מבנה פסוקי דזמרה הוא ברכה בראש - ברוך שאמר מזמורים כאשר העיקרי שבהם הוא תהילה לדוד - אשרי, סיום ברכה - ישתבח. נשאל ר' נטרונאי גאון שאלה זו של המאחר ומגיע בסיום [...]

המאחר לתפילה – ב'

שאלה: הבא לבית הכנסת ומוצא שהציבור מתחיל תפילת שמונה עשרה כיצד עליו לנהוג? תשובה: בגמרא ברכות מובאת ברייתא: "ותיקין היו גומרין אותה (קריאת שמע) עם הנץ החמה כדי שיסמוך גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום...". ובירושלמי ברכות מובא: "דמר זעירא בשם ר' אבא בר ירמיה, שלוש תכיפות הן, תכף לסמיכה - שחיטה, תכף לנטילת ידים - [...]

המאחר לתפילה – א'

שאלה: המאחר ומגיע לתפילה כאשר הציבור החל ברכת 'יוצר האור' ועדיין לא ברך ברכות השחר כיצד ינהג? תשובה: השו"ע כותב כי המאחר והגיע כאשר הציבור החל 'יוצר', יקרא קריאת שמע וברכותיה ויתפלל עם הציבור שמונה עשרה. ואחר כך יאמר פסוקי דזמרה בלא ברכות. ומוסיף הרמ"א: "ומכל מקום יאמר כל הברכות שמחויב לברך בבוקר". אך אין [...]

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב