חושן משפט

שאלות ותשובות בנושא חושן משפט

תנאי ושיור בהסכמים

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. העצה למחברים לשייר או להתנות על זכות העתקה ב. שיור בגוף הקסטה לענין שלא להעתיק ממנה ג. "על מנת" שמתפרש כשיור ד. אין חולק כי לר' מאיר צריך משפטי התנאים ה. הצורך בשיור מפורש לדעת חכמים ו. מתי צריך תנאי מפורש ומתי די באומדנא או גלוי דעת ז. [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

תוקפה המשפטי של הבטחה

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. נשבע לתת לחבירו דבר - אם יורש מקבל 1. חידושו של קצוה"ח - "מוחזק" לענין בכור 2. אומד דעת הנשבע והנותן "מתנה מועטת" 3. הולך מנה לפלוני, ומת אותו פלוני 4. הבחנה בין נשבע ומחוסר אמנה לבין קיום תנאי ב. הפרשת תרומ"ע על סמך הבטחת הישראל שיתן לו [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

תוקף ההתחייבות למכור ב"זכרון-דברים"

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. קנין "אתן" ב. התחייבות לעומת "אתן" - שעבוד גופו ונכסיו ג. קנין "אתן" אם מועיל - התחייבות או הקנאה 1. מחלוקת קצה"ח ונתה"מ 2. הבדל בין קנין סודר לבין שטר ד. התחייבות למכור 1. דעת קצה"ח 2. דעת נתה"מ 3. התחייבות לתת שבאה בתמורה לקבלת דבר 4. ספק-ספיקא [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

שכר עבור עבודה שנכשלה

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. שומר שכר שנאנס - זכאי לשכרו ב. פועל שנאנס - זכאי לשכרו ג. כשלא עשה המלאכה - מפסיד שכרו ד. סיכום למעשה בעל מכונית מסר את מכוניתו לתיקון למוסך. לאחר בדיקה, הוחלפו כמה חלקים פגומים ברכב, והמכונית הוחזרה לבעליה. אולם המנוע שוב כבה תוך כדי נסיעה, ורק לאחר [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

שומר חפץ שאינו של המפקיד

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. השאלה ב. חיובי שומרים או התחייבות 1. אין חיובי שומרים שלא לבעלים 2. חברת ביטוח אינה משלמת ממיטב ג. ההבדל בין שומר חינם לבין שומר שכר ד. האם יש הבדל בין שומר שמפקיד לבין זר שמפקיד? ה. שומר נכסי הפקר מתחייב כשומר ו. חיוב התשלום לשומר מדין נהנה [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

שאלות שונות בעניני חברה ומשפט

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. נזילת מים - על חשבון המשכיר או השוכר? 1. השאלה 2. אין אלו מים שקנה השוכר מהמשכיר ב. כותל בין חצרות 1. השאלה 2. בשותפים שקנו אין דין גוד או אגוד 3. אעפ"כ שותף אחד כופה את חברו לחלוק 4. המחילה על בניית הכותל 5. כשהיו שותפים לא [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

צו לקיום צוואה

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. החשש שמא היה המצווה שוטה 1. טוענים ליורשים 2. טענת ברי ע"י אחר 3. עדות מסופקת 4. שמיעת עדות פסולים 5. חשש להשטאה - רק כשיש רעותא 6. מעשה כסימן לשטות ב. המערער חייב להישבע, אך אינו יכול להישבע 1. אינו יכול להישבע ששמע מאחר 2. "מתוך שאינו [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

נזקי אש בכירה שאולה

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. "אדם מועד לעולם" בנזקי אש ב. שואל נכנס תחת הבעלים לחיוב אש ג. אחריות שואל הכירה שאחר לא יזיק דרכה של חבורת לומדים בבית מדרש היתה להביא עימם אוכל ולהניחו על כירה של חשמל, שמונחת על שולחן השייך לבית המדרש. פעם אחת הדליק אחד מהם את הכירה, אולם [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

מזיק דבר שיש לו ערך אישי רק לבעליו

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים הצגת הבעיה א. אם גט נחשב "גופו ממון" - דעת רעק"א וחת"ס 1. "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר" - בחפץ ובגט 2. אם יש שמירה לגט ב. מעמדם הממוני של שטר ראיה וגט 1. שטר ראיה - התמעט מאונאה, כיצד? 2. שטר ראיה התמעט משמירה ולא מנזיקין 3. [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

ירושת הבת

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים הצגת הבעיה א. הקנאת הבן חלק לבת - האם נחשב בימינו כאנוס? ב. הצורך בחדוש מנהג שטר חצי זכר ג. נוסח השטר וענינו ד. האם אסור להעביר נחלה מבן לבת? ה. מדוע תקנו דרך הודאה ולא דרך התחייבות ו. עיון בנוסח התנאי של פרעון היורשים ז. נאמנות האב שקבל [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

חפץ שאול שניזוק במהלך המלאכה

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. שואל שעבד עבור המשאיל 1. אומן שקלקל לעומת שואל שקלקל 2. מחילה - בשואל דווקא ב. מתנה להתחייב במתה מחמת מלאכה - האם צריך קנין? ראובן שאל מקדחה חשמלית משמעון לעשות בה מלאכה, ונשבר הכלי מחמת מלאכה. לכאורה הדין פשוט שפטור, דקיימא לן מתה מחמת מלאכה פטור. אך [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

זכות שימוש בכוורת ליד פרדס

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. אם בעל הפרדס מוחה בבעל הכוורת ב. פטור בעל הדבורים מדין מזיק ג. חיוב בעל הדבורים מדין נהנה ד. חזקת שימוש מחוסר מחאה ה. אם הפסקה זמנית מבטלת חזקת שימוש שאלה: ראובן יש לו כוורת דבורים והעמידם על יד פרדס שמעון. ודרך הדבורים שמוצצין פרחים שמוציאים העצים. ועכשיו [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

העתקה מקסטה ללא רשות הבעלים

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים הצגת השאלה א. המעביר על דעת בעה"ב נקרא גזלן לר' מאיר - שיור ולא תנאי ב. שיור מונע שאין המקנה נהנה ממנו ג. בעלות רק לענין שלילת הנאה מאחר ד. אם המעביר על דעת בעה"ב חייב לשלם לו ה. חיוב שוכר שהעביר על דעת המשכיר באונסין ו. פרעון חוב [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

דיני נזיקין בהפלות מלאכותיות

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. חיוב בדמי ולדות - מזיק ממון הבעל או הורג נפש ב. אם מזיק עובר חייב 1. ראיה מחובל עובר עבד 2. חובל - חיוב ממון שאינו צריך אזהרה 3. ראיה מדין שור שחבל בעובר 4. הבדל בין שור ובור בנזקי עובר ג. הסבר זכות האב: מחלוקת אמוראים ופוסקים [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

דמי נזק ששולמו לדיירים שהתחלפו

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. השאלה ב. האם מועיל יאוש בחוב של תשלומי נזק? ג. מדוע כשבאיסורא בא לידו, לא מועיל יאוש? 1. החפץ לא יצא עדיין מרשות הבעלים 2. חכמים לא תקנו קנין למצב זה 3. האם היזק נחשב לאיסור? ד. יאוש אינו פוטר מחובת השבת גזילה ה. האם השבת אבידה היא [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

גידול בהמה דקה בישוב מרוחק

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל ב. השתנות הדין בימינו ג. מחילת בעלי הגינות הסמוכות ד. מזיק ברשות אינו מזיק ה. טעם האיסור 1. רש"י: יישוב ארץ ישראל 2. רמב"ם: איסור להזיק ו. לא גזרו בגינות שדרך לגדרן ישוב יהודי שוכן במרחק מישובים אחרים, ואין סביבו שדות של [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

אחריות בהובלה

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. פטור הקונה בטרם עשה מעשה קנין ב. אחריות מצד שליחות 1. המוביל הוא שלוחו של הקונה 2. האם צריך רצונו של השליח למינוי השליחות? ג. אחריות מצד ערבות ד. הבדל בין קונה לבין שואל שמעון גמר מחיר עם ראובן אודות קארוואן שרצה לקנות ממנו, וביקש ממנו לשלוח לו [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|חושן משפט|0 Comments

מורה שהעמותה לא כיבדה את התחייבותה כלפיו

הרב דוד בדיל ראשי פרקים • תיאור העובדא • חלק משכר הפעולה • מבטל כיסו של חבירו • בריוח ברור • היסוד של הריטב"א "דסמך עליו" • מסקנת הדברים • לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי • איך לבצע הפיצוי בפועל? תיאור העובדא מורה אחד שהיה מקבל חלק מהמשכורת שלו דרך הרשויות המקומיות, וחלק מהמשכורת דרך העמותה, [...]

By | יוני 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

קדימה בצדקה

הרב יגאל צפירה המפריש מכספו לצרכי צדקה ויש לפניו בקשות לתרום לצורך בית תמחוי ולצורך אחזקת תלמידי חכמים העמלים בתורה. השאלות שנשאלו הן: א. האם יש קדימה ועדיפות לצורך אחת הבקשות? ב. האם יש לתת את כל כספי הצדקה למי שיש לו קדימה? תשובה א. קדימה בצדקה בילקוט שמעוני (פרשת ראה) כתוב "עשר תעשר, עשר [...]

By | יוני 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

קבלת תרומה מאישה ללא ברור על מקורה

הרב שלמה פישמן שאלה אשה המתקשרת לועד הרבנים ורוצה לתרום סכום נכבד, האם צריכים לברר את מצבה האישי והכספי לפני שנוטלים ממנה צדקה? תשובה א. ב"ק קי"ט. תניא גבאי צדקה לוקחין מהן דבר מועט (שאין הבעל מקפיד) אבל לא דבר מרובה, ופירשו הרמב"ם והטור מפני שחזקתו גזול או גנוב מאחרים (פי' דמה שקנתה אשה קנה [...]

By | יוני 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב