חג ומועד

שאלות ותשובות בנושא חג ומועד

אכילת מצה בליל הסדר

שאלה: כמה מצה ומתי, צריך לאכול בליל הסדר? תשובה: מדין תורה חובה לאכול מצה בליל הסדר. אכילה מהתורה היא כזית. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו אוכלים כזית מצה בכורך עם כזית מקרבן הפסח וכזית מרור. כיום שחרב ביהמ"ק בעוונותינו, חובת אכילת מצה נשארה מן התורה (כיוון שיש לימוד מיוחד לאכילת מצה בליל זה, בנפרד [...]

By | décembre 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

דיני תשעת הימים

שאלה: מהם הדינים המיוחדים לתשעת הימים? תשובה: מדין הגמרא יש להבחין בשלושה זמנים שונים מר"ח אב: א. מר"ח עד תשעה באב. ב. השבוע שחל בו תשעה באב. ג. ערב תשעה באב. מר"ח אב ממעטים בשמחה (ובהמשך נדון באיזו שמחה מדובר). בשבוע שחל בו תשעה באב, אסור בתספורת ובכיבוס, ובערב תשעה באב, דהיינו, סעודה המפסקת שלאחר [...]

By | décembre 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

אורך הלולב

שאלה: מה צריך להיות אורך הלולב? תשובה: במשנה בסוכה (כט:) לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשר. ובגמרא (לב:) "אמר רב יהודה אמר שמואל שיעור הדס וערבה שלשה ולולב ארבעה, כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח. ו ר' פרנך אמר ר' יוחנן, שדרו של לולב צריך שיצא מן ההדס טפח." כידוע הלולב [...]

By | décembre 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

בגדים חדשים או מכובסים בתשעת הימים

שאלה: האם מותר ללבוש בתשעת הימים בגד חדש או מכובס? תשובה: המחבר פוסק כדין הגמרא אסור כיבוס ותספורת רק בשבוע שחל בו תשעה באב. אולם הרמ"א סובר שהחל מי"ז בתמוז אסור בתספורת. ומר"ח אב בכיבוס. אסור כיבוס כולל שני דינים: א. אסור לכבס אפילו אפילו על מנת ללבוש אחרי תשעה באב. ב. אסור ללבוש מגד [...]

By | décembre 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

איסור לא ילבש בפורים

שאלה: האם מותר לבן ללבוש בפורים תחפושת עם בגדי בת ולהיפך, או שמא יש בזה איסור של "לא ילבש גבר לבוש אשה"? תשובה: בהגהת הרמ"א או"ח סימן תרצ"ז סעיף ח' מובא: "מה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים וגבר לובש שמלת אשה ואשה כלי גבר אין איסור בדבר כיון שאין מכוונים אלא לשמחה בעלמא, וכן בלבישת כלאים [...]

By | décembre 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

סימנים בראש השנה

שאלה: מהו מקור מנהג הסימנים בר"ה ומתי יש לאוכלם? תשובה: בגמרא (כריתות ו.) מובא: "...אמר אביי השתא דקאמרת סימנא מילתא היא, יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא, קרא ורוביא כרתי סילקא ותמרי". דהיינו מאחר ומצאנו שסימן יש בו ענין ואינו סתם דבר. מציע אביי לאכול בר"ה מאכלים שירמזו לטוב בהמשך השנה. הסימנים המובאים בגמרא: קרא [...]

By | décembre 2nd, 2013|חג ומועד|0 Comments

הוספות בתפילות עשרת ימי תשובה

שאלה: מה מוסיפים בתפילה בעשרת ימי תשובה ומה הדין אם שכח לעשות כן? תשובה: הגמרא (ברכות יב:) מביאה: "ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב, כל השנה כולה אדם מתפלל, "האל הקדוש" "מלך אוהב צדקה ומשפט" חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים שמתפלל "המלך הקדוש" והמלך המשפט". ואף שמביאה הגמרא שרבי אליעזר חולק, [...]

By | décembre 2nd, 2013|חג ומועד|0 Comments

טוב להודות לה’

ליום העצמאות ה – 52 למדינת ישראל. מובא במדרש (שמו"ר כג,ב): "אז ישיר משה הדא הוא דכתיב ויאמינו בדברו ישירו תהילתו (תהילים קו'), א"ר אבהו אע"פ שכתוב כבר שהאמינו עד שהיו במצרים שנאמר, יאמן העם, חזרו ולא האמינו, שנאמר, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך (תהילים שם), כיון שבאו על הים וראו גבורתו של הקב"ה היאך [...]

By | décembre 2nd, 2013|חג ומועד|0 Comments

טעה בקריאת הלל

שאלה: מי שטעה בחול המועד סוכות שצריך לגמור את הלל ואמר חצי הלל (ז"א שדילג על "לא לנו", ו"אהבתי") איך ישלים? האם יש הבדל בין סיים או נזכר באמצע? תשובה: אם נזכר באמצע יכול לחזור היכן שדילג וימשיך לפי הסדר. אך אם סיים ובירך צריך לחזור ולקרא את כל ההלל מתחילתו, בלי ברכה. מקורות: עיין [...]

By | novembre 7th, 2013|חג ומועד|Commentaires fermés sur טעה בקריאת הלל

קניית בגד חדש בתשעת הימים

שאלה: האם מותר לקנות בגד חדש או מכונית חדשה בתשעת הימים ולהשאיר את הבגד או המכונית אצל המוכר עד אחר תשעה באב? תשובה: רצוי שיתן כסף למוכר אבל לא ימשוך את החפץ (לא יגביה את הבגד ולא ינהג במכונית) עד לאחר תשעה באב ואז עדיין יכולים המוכר והקונה לחזור בהם (ויש עליהם מי שפרע). ונראה [...]

By | novembre 7th, 2013|חג ומועד|Commentaires fermés sur קניית בגד חדש בתשעת הימים

שמיעת מוזיקה כל השנה בכלל ובימי הספירה בפרט

להלכה א. התקבל להלכה שדין תזמורת, רדיו, תקליטן, וטייפ שווים בין לאיסור ובין להיתר. ב. במשך כל השנה מותר לשמוע ולרקוד עם תזמורת או תקליטן לצורך מצווה: חתונה, בר-בת מצווה, וכל סעודת מצווה, ועוד. ג. כל השנה מותר לשמוע מוזיקת רקע מקלטת, רדיו וכדומה, בזמן עבודה או נהיגה וכן מי שנשאר לבד בביתו. ד. מותר [...]

By | novembre 7th, 2013|חג ומועד|Commentaires fermés sur שמיעת מוזיקה כל השנה בכלל ובימי הספירה בפרט

בניית סוכה בחצר משותפת

הרב אלעד עלי שאלה ראובן שרגיל לבנות סוכה בחצר המשותפת כבר מספר שנים מכר את דירתו ללוי, ואמר לו שהוא נהג לבנות את הסוכה בחצר, כשבא לוי לבנות את הסוכה טען שמעון שהוא רוצה לבנות שם את סוכתו. לוי טוען שיש לו חזקה לבנות את סוכתו במקום זה מכח ראובן שמכר לו את דירתו. תשובה [...]

By | novembre 4th, 2013|חג ומועד|Commentaires fermés sur בניית סוכה בחצר משותפת

מבצע פסח

הגאון הרב שאר ישוב כהן שליט"א, רבה הראשי של חיפה ונשיא מוסדות "אריאל" שאלה: (השאלה מאת הרב המקומי וראש המועצה הדתית באחת הקהילות במחוז חיפה) הנה, מצבנו הכלכלי קשה מאד ובקושי אנו משלמים משכורות הרבנים והעובדים וההוצאות החיוניות למקוואות וכן לשעורי תורה – בגלל המצב התקציבי. עכשיו קרב ובא חג הפסח וכבר נהגנו בשנים קודמות [...]

By | octobre 30th, 2013|חג ומועד|Commentaires fermés sur מבצע פסח

חיוב קידוש לחולה שיש בו סכנה ביום כיפור שחל להיות בשבת

הרה"ג בניהו מחפוד שליט"א, דיין בבית הדין לממונות "אריאל", וראש בית המדרש לשחיטה "אריאל" שאלה: חולה שיש בו סכנה ביוה"כ שחל להיות בשבת שאוכל בלא שיעורין האם חל עליו חובת קידוש או לא ? תשובה: בשבלי הלקט סי' שי"ב כתב, שאלתי מלפני מורינו הר' אביגדור כהן צדק זצ"ל חולה שאכל ביוה"כ אם צריך להזכיר מעין [...]

By | octobre 28th, 2013|חג ומועד|Commentaires fermés sur חיוב קידוש לחולה שיש בו סכנה ביום כיפור שחל להיות בשבת

קניין מצה לאורח בליל הסדר

מו"ר הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, ראש הישיבה והכולל לדיינות במוסדות "אריאל" שאלה: אורח הבא להתארח בליל הסדר האם צריך להקנות לו את המצה שיוצא בה ידי חובה? תשובה: לפני חג הפסח קבלתי ספר "רץ כצבי" ששלח לי המחבר הרה"ג ר' צבי רייזמן שליט"א, ובו הביא בנדון שאלה זו כל מה שכתבו הראשונים והאחרונים בזה, [...]

By | octobre 28th, 2013|חג ומועד|Commentaires fermés sur קניין מצה לאורח בליל הסדר

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב