חג ומועד

שאלות ותשובות בנושא חג ומועד

אכילת מצה בליל הסדר

שאלה: כמה מצה ומתי, צריך לאכול בליל הסדר? תשובה: מדין תורה חובה לאכול מצה בליל הסדר. אכילה מהתורה היא כזית. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו אוכלים כזית מצה בכורך עם כזית מקרבן הפסח וכזית מרור. כיום שחרב ביהמ"ק בעוונותינו, חובת אכילת מצה נשארה מן התורה (כיוון שיש לימוד מיוחד לאכילת מצה בליל זה, בנפרד [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

דיני תשעת הימים

שאלה: מהם הדינים המיוחדים לתשעת הימים? תשובה: מדין הגמרא יש להבחין בשלושה זמנים שונים מר"ח אב: א. מר"ח עד תשעה באב. ב. השבוע שחל בו תשעה באב. ג. ערב תשעה באב. מר"ח אב ממעטים בשמחה (ובהמשך נדון באיזו שמחה מדובר). בשבוע שחל בו תשעה באב, אסור בתספורת ובכיבוס, ובערב תשעה באב, דהיינו, סעודה המפסקת שלאחר [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

אורך הלולב

שאלה: מה צריך להיות אורך הלולב? תשובה: במשנה בסוכה (כט:) לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשר. ובגמרא (לב:) "אמר רב יהודה אמר שמואל שיעור הדס וערבה שלשה ולולב ארבעה, כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח. ו ר' פרנך אמר ר' יוחנן, שדרו של לולב צריך שיצא מן ההדס טפח." כידוע הלולב [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

בגדים חדשים או מכובסים בתשעת הימים

שאלה: האם מותר ללבוש בתשעת הימים בגד חדש או מכובס? תשובה: המחבר פוסק כדין הגמרא אסור כיבוס ותספורת רק בשבוע שחל בו תשעה באב. אולם הרמ"א סובר שהחל מי"ז בתמוז אסור בתספורת. ומר"ח אב בכיבוס. אסור כיבוס כולל שני דינים: א. אסור לכבס אפילו אפילו על מנת ללבוש אחרי תשעה באב. ב. אסור ללבוש מגד [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

איסור לא ילבש בפורים

שאלה: האם מותר לבן ללבוש בפורים תחפושת עם בגדי בת ולהיפך, או שמא יש בזה איסור של "לא ילבש גבר לבוש אשה"? תשובה: בהגהת הרמ"א או"ח סימן תרצ"ז סעיף ח' מובא: "מה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים וגבר לובש שמלת אשה ואשה כלי גבר אין איסור בדבר כיון שאין מכוונים אלא לשמחה בעלמא, וכן בלבישת כלאים [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

סימנים בראש השנה

שאלה: מהו מקור מנהג הסימנים בר"ה ומתי יש לאוכלם? תשובה: בגמרא (כריתות ו.) מובא: "...אמר אביי השתא דקאמרת סימנא מילתא היא, יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא, קרא ורוביא כרתי סילקא ותמרי". דהיינו מאחר ומצאנו שסימן יש בו ענין ואינו סתם דבר. מציע אביי לאכול בר"ה מאכלים שירמזו לטוב בהמשך השנה. הסימנים המובאים בגמרא: קרא [...]

By | דצמבר 2nd, 2013|חג ומועד|0 Comments

הוספות בתפילות עשרת ימי תשובה

שאלה: מה מוסיפים בתפילה בעשרת ימי תשובה ומה הדין אם שכח לעשות כן? תשובה: הגמרא (ברכות יב:) מביאה: "ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב, כל השנה כולה אדם מתפלל, "האל הקדוש" "מלך אוהב צדקה ומשפט" חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים שמתפלל "המלך הקדוש" והמלך המשפט". ואף שמביאה הגמרא שרבי אליעזר חולק, [...]

By | דצמבר 2nd, 2013|חג ומועד|0 Comments

טוב להודות לה'

ליום העצמאות ה – 52 למדינת ישראל. מובא במדרש (שמו"ר כג,ב): "אז ישיר משה הדא הוא דכתיב ויאמינו בדברו ישירו תהילתו (תהילים קו'), א"ר אבהו אע"פ שכתוב כבר שהאמינו עד שהיו במצרים שנאמר, יאמן העם, חזרו ולא האמינו, שנאמר, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך (תהילים שם), כיון שבאו על הים וראו גבורתו של הקב"ה היאך [...]

By | דצמבר 2nd, 2013|חג ומועד|0 Comments

טעה בקריאת הלל

שאלה: מי שטעה בחול המועד סוכות שצריך לגמור את הלל ואמר חצי הלל (ז"א שדילג על "לא לנו", ו"אהבתי") איך ישלים? האם יש הבדל בין סיים או נזכר באמצע? תשובה: אם נזכר באמצע יכול לחזור היכן שדילג וימשיך לפי הסדר. אך אם סיים ובירך צריך לחזור ולקרא את כל ההלל מתחילתו, בלי ברכה. מקורות: עיין [...]

By | נובמבר 7th, 2013|חג ומועד|סגור לתגובות על טעה בקריאת הלל

קניית בגד חדש בתשעת הימים

שאלה: האם מותר לקנות בגד חדש או מכונית חדשה בתשעת הימים ולהשאיר את הבגד או המכונית אצל המוכר עד אחר תשעה באב? תשובה: רצוי שיתן כסף למוכר אבל לא ימשוך את החפץ (לא יגביה את הבגד ולא ינהג במכונית) עד לאחר תשעה באב ואז עדיין יכולים המוכר והקונה לחזור בהם (ויש עליהם מי שפרע). ונראה [...]

By | נובמבר 7th, 2013|חג ומועד|סגור לתגובות על קניית בגד חדש בתשעת הימים

שמיעת מוזיקה כל השנה בכלל ובימי הספירה בפרט

להלכה א. התקבל להלכה שדין תזמורת, רדיו, תקליטן, וטייפ שווים בין לאיסור ובין להיתר. ב. במשך כל השנה מותר לשמוע ולרקוד עם תזמורת או תקליטן לצורך מצווה: חתונה, בר-בת מצווה, וכל סעודת מצווה, ועוד. ג. כל השנה מותר לשמוע מוזיקת רקע מקלטת, רדיו וכדומה, בזמן עבודה או נהיגה וכן מי שנשאר לבד בביתו. ד. מותר [...]

By | נובמבר 7th, 2013|חג ומועד|סגור לתגובות על שמיעת מוזיקה כל השנה בכלל ובימי הספירה בפרט

בניית סוכה בחצר משותפת

הרב אלעד עלי שאלה ראובן שרגיל לבנות סוכה בחצר המשותפת כבר מספר שנים מכר את דירתו ללוי, ואמר לו שהוא נהג לבנות את הסוכה בחצר, כשבא לוי לבנות את הסוכה טען שמעון שהוא רוצה לבנות שם את סוכתו. לוי טוען שיש לו חזקה לבנות את סוכתו במקום זה מכח ראובן שמכר לו את דירתו. תשובה [...]

By | נובמבר 4th, 2013|חג ומועד|סגור לתגובות על בניית סוכה בחצר משותפת

מבצע פסח

הגאון הרב שאר ישוב כהן שליט"א, רבה הראשי של חיפה ונשיא מוסדות "אריאל" שאלה: (השאלה מאת הרב המקומי וראש המועצה הדתית באחת הקהילות במחוז חיפה) הנה, מצבנו הכלכלי קשה מאד ובקושי אנו משלמים משכורות הרבנים והעובדים וההוצאות החיוניות למקוואות וכן לשעורי תורה – בגלל המצב התקציבי. עכשיו קרב ובא חג הפסח וכבר נהגנו בשנים קודמות [...]

By | אוקטובר 30th, 2013|חג ומועד|סגור לתגובות על מבצע פסח

חיוב קידוש לחולה שיש בו סכנה ביום כיפור שחל להיות בשבת

הרה"ג בניהו מחפוד שליט"א, דיין בבית הדין לממונות "אריאל", וראש בית המדרש לשחיטה "אריאל" שאלה: חולה שיש בו סכנה ביוה"כ שחל להיות בשבת שאוכל בלא שיעורין האם חל עליו חובת קידוש או לא ? תשובה: בשבלי הלקט סי' שי"ב כתב, שאלתי מלפני מורינו הר' אביגדור כהן צדק זצ"ל חולה שאכל ביוה"כ אם צריך להזכיר מעין [...]

By | אוקטובר 28th, 2013|חג ומועד|סגור לתגובות על חיוב קידוש לחולה שיש בו סכנה ביום כיפור שחל להיות בשבת

קניין מצה לאורח בליל הסדר

מו"ר הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, ראש הישיבה והכולל לדיינות במוסדות "אריאל" שאלה: אורח הבא להתארח בליל הסדר האם צריך להקנות לו את המצה שיוצא בה ידי חובה? תשובה: לפני חג הפסח קבלתי ספר "רץ כצבי" ששלח לי המחבר הרה"ג ר' צבי רייזמן שליט"א, ובו הביא בנדון שאלה זו כל מה שכתבו הראשונים והאחרונים בזה, [...]

By | אוקטובר 28th, 2013|חג ומועד|סגור לתגובות על קניין מצה לאורח בליל הסדר

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב