חג ומועד

שאלות ותשובות בנושא חג ומועד

שמיעת מוסיקה בשלשת השבועות

שאלה: האם אפשר לשמוע מוסיקה בשלושת השבועות וימי הספירה? תשובה: משנה בסוטה מובא: "משבטלה סנהדרין, בטל השיר מבית המשחאות שנאמר בשיר לא ישתו יין". ובגמרא בגיטין: "שלחו ליה למר עוקבא זמרא מנין לן דאסיר, שרטט וכתב להו אל תשמח ישראל אל גיל בעמים", שואלת הגמרא מדוע לא הביא את הפסוק מישעיהו "בשיר לא ישתו יין", [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

שינה ביום ראש השנה

שאלה: האם יש איסור לישון בראש השנה – ביום? תשובה: במסכת כריתות מובאים דברי רבה שאמר: "מאן דבעי למידע אי מסיק שתא או לא מייתי בהדין עשרה יומי שבין ראש השנה ליום הכיפורים נר בבית דלא נשיב זיקא אי משיך זהוריה ידע דמשך שתא... אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא הוא יהא אינש רגיל למיכל [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

שיכרות בפורים

שאלה: מדוע מצווים אנו בפורים ב'שתיה' וכיצד יש לקיים זאת? תשובה: בגמרא במגילה מובא: "אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן, לברוך מרדכי". ומיד אחר כך מביאה הגמרא סיפור מוזר. רבה ורבי זירא סעדו סעודת פורים ביחד והשתכרו, קם רבה ושחט את רבי זירא, למחרת פורים ביקש רחמים והחייהו. שנה [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

שופר בראש השנה

שאלה: מדוע אנו תוקעים בשופר בראש השנה? תשובה: כתוב בתורה: "ובחודש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם". וכתב הרמב"ם בהלכות תשובה: "אע"פ שתקיעת השופר בראש השנה גזירת הכתוב היא, רמז יש בו, כלומר: עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם..." [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

מקור תקיעת שופר בחודש אלול

בפרקי רבי אליעזר מובא "בראש חדש אלול אמר הקב"ה למשה: "עלה אלי ההרה" שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה: "משה עלה להר", שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, והקב"ה נתעלה באותו שופר שנאמר "עלה אלוקים בתרועה". ומסבירים הב"י והב"ח, כי כדי להודיע לעם על עלייתו השניה של משה כדי שלא יחשבו שוב שמת, [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

שהחיינו בספירת העומר

שאלה: האם מותר לברך "שהחיינו" בספירת העומר? תשובה: בשתי תקופות בשנה אנו נוהגים מנהגי אבלות מסוימים: בימי בין המצרים, מי"ז תמוז עד ט' באב – בגלל חורבן הבית, ובימי הספירה (בחלקים ולפי המנהגים השונים – או מתחילת הספירה עד ל"ג בעומר, או מר"ח אייר עד שבועות, וישנם עוד מנהגים). מנהגי האבלות בספירה נוהגים מכיוון שבזמן [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

קניית בגדים בשלשת השבועות

שאלה: האם מותר לקנות בגדים או מוצרים חדשים בשלושת השבועות? תשובה: יש לחלק בין שני זמנים. א. מי"ז תמוז עד ר"ח אב. ב. מר"ח אב עד ט' באב. (תשעת הימים). א. בבין המצרים עד ר"ח אב אין איסור על עצם קניית דבר חדש. אלא הבעיה היא אמירת ברכת "שהחיינו", שבה אנו מודים על "שהחיינו וקיימנו [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

קיטנה בימי "בין המצרים"

שאלה: האם אפשר לארגן קייטנה ב"ימי בין המצרים", שכלול בה טיולים ושחיה בבריכה? תשובה: במשנה ובגמרא בתענית מובאים מנהגי אבילות על חורבן הבית. מר"ח אב, ממעטים בשמחה. ומסבירים הפוסקים, דהיינו בעיקר עריכת נישואין בימים אלו שבין ר"ח אב לט' באב. וכן במשא ומתן ובנין של שמחה כבנית בית חתנות לבנו ועוד. כמו כן מובא שמומלץ [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

ציור בחול המועד לקטנים

שאלה: האם מותר לילדים לצייר בחול המועד? תשובה: השולחן ערוך פוסק: "חול המועד אסור במקצת מלאכות ומותר בקצתן". ומוסיף הרמ"א: "לפי צורך הענין שהיה נראה לחכמים להתיר". נחלקו הראשונים, אם איסור מלאכה בחוה"מ מהתורה הוא וניתן לחכמים לומר מה אסור ומה מותר, או מדרבנן הוא. בין התנאים הנצרכים להתיר המלאכה, ישנו תנאי שיהא הדבר מעשה [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

פורים משולש ודיניו

כאשר חל ט"ו באדר דהיינו שושן פורים בשבת, זהו פורים משולש. כיוון שגזרו חז"ל שלא לקרוא מגילה בשבת פן יבואו לידי טלטול ברשות הרבים, מקדימים קריאת המגילה לערב שבת שהוא י"ד באדר זמן פורים בפרזים. כיוון שאי אפשר לקרוא מגילה אחר ט"ו באדר וכפי שלמדה הגמרא מהפסוק "ולא יעבור". טעם נוסף מובא בגמרא, כיוון שעיני [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

דיני ומנהגי ערב תשעה באב ותשעה באב

א. סעודה מפסקת ודיני ערב תשעה באב מדין הגמרא אסורה אכילת בשר ושתיית יין אם היא נערכת אחר חצות היום, וכן אכילת שני תבשילים. אנו נוהגים לאסור אכילת בשר ויין כבר מר"ח אב, אך בסעודה המפסקת גם אין לאכול דגים. כאמור, אין לאכול בסעודה המפסקת שני תבשילים, והמנהג הוא לאכול בסעודה זו ביצים קשות, כיון [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

סעודה מפסקת

מדין המשנה והגמרא מנהגי אבילות הנוהגים לפני תשעה באב מעטים ממה שאנו נוהגים כיום. מראש חודש מנחם - אב מעטים בשמחה ובשבוע שחל בו תשעה באב אסור לכבס ולהסתפר. ובסעודה המפסקת שהיא אחר חצות היום אסורים באכילת בשר ויין. האשכנזים נוהגים שלא לכבס כבר מר"ח אב, וכן אין אוכלים בשר ואין שותים יין מר"ח. ולמנהג [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

סליחות בימים נוראים

שאלה: מהן סליחות ומתי הן נאמרות? תשובה: סליחות הן התפילות בהן אנו מבקשים סליחה על חטאינו ויש שנקראו תפילה, בקשה, עתירה, ישועה, תחן, תחנון, תחינה. בתחילה היו אומרים פסוקי מקרא מתאימים לבקשת סליחה, ויג' מידות של חסד, שלימד הקב"ה את משה לאמרן בשעת בקשה כפרה. עם הדורות נוספו גם פיוטים שחוברו וקטעים נוספים. עם הזמן [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

סוגי מצות

שאלה: האם יש מושג: מצה תימנית, ספרדית ואשכנזית? תשובה: בגמרא פסחים מובא: "ת"ר אין אופין פת עבה בפסח דברי ב"ש וב"ה מתירין". ומהי פת עבה? רב הונא סבר עד עובי טפח ולא יותר, שכן מצאנו בלחם הפנים שאסור היה לעשותו חמץ שהיה עוביו טפח. ודוחה הגמרא, כיצד אפשר לומר זאת כדין כללי, והרי יש זריזים [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

סדר התשובה

שאלה: מהם סדרי החזרה בתשובה? תשובה: חייו של אדם מורכבים מהעבר- כל מה שארע לו מזמן היותו עומד על דעתו, כל זכרונותיו וחוויותיו, וכן מהעתיד- תכניותיו, חלומותיו, רצונותיו למה שיקרה לו, וההווה המקשר בין העבר לעתיד. וכדברי ר' ידעיה הפניני: "העבר אין העתיד עדיין וההווה כהרף עין". וכנגד חיי האדם כך היא החזרה בתשובה. וכדברי [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

נרות חנוכה בערב שבת

שאלה: כיצד סדר הדלקת נרות חנוכה בערב שבת? תשובה: ישנה מחלוקת ראשונים כיצד מקבלים שבת. יש שסברו שבהדלקת הנר מקבלים כל בני הבית את השבת. ויש שסברו, וכן פסק המחבר, שאין קבלת שבת תלויה בהדלקת הנר אלא באמירת "מזמור שיר ליום השבת", וכיום באמירת "לכה דודי". אך הרמ"א פסק שנשים מקבלות שבת בהדלקה, ושאר בני [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

נר חנוכה לאישה

בגמרא שבת (כ"ג, עמוד א') מובא: "אשה ודאי מדליקה דא"ר יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס". אחר כך מביאה הגמרא, שרבי זירא ספר על עצמו כי כאשר היה אורח באכסניה בהיותו רווק, היה משתתף עם בעל הבית בפרוטה כדי שיצא חובת הדלקת נר חנוכה על ידי בעל הבית. אך [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

משלוח מנות

שאלה: מהי מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים? תשובה: במגילת אסתר מובא, כי מרדכי שלח ספרים אל כל היהודים לקיים את יום ארבעה עשר לאדר, ויום חמישה עשר לאדר כל שנה ושנה: "...לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים". ובגמרא למדים מפסוק זה שלוש מצוות הקשורות לפורים מלבד קריאת המגילה (ואמירת על [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

מספר הקולות בתקיעת שופר

שאלה: כמה קולות תוקעים בשופר, ומדוע? תשובה: כתוב בתורה שלש פעמים "תרועה", שתים בראש השנה ואחת ביובל. ולמדים מכאן שיש צורך בשמיעת ג' קולות. אך למדו מפסוקים שכל תרועה יש לפניה תקיעה פשוטה וכן לאחריה. ומכאן שמדין תורה יש צורך לשמוע 9 קולות בראש השנה (3 תרועה ו-6 תקיעה). קיבלו חז"ל כי משמעות המילה תרועה [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

מספר הנרות בחנוכה

שאלה: כמה נרות יש להדליק בחנוכה? תשובה: בגמרא שבת מובאת ברייתא: "ת"ר מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין, ב"ש אומרים יום ראשו ןמדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך. וב"ה אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך". בהסבר מחלוקת ב"ש וב"ה הבואו ב' סיבות: א. טעם ב"ש [...]

By | דצמבר 10th, 2013|חג ומועד|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב