אישות – גיטין – קידושין

//אישות - גיטין - קידושין

שאלות ותשובות בנושא אישות

סעודת "שבע ברכות" לגרוש שנשא גיורת

שאלה: גרוש שגר עם גויה רווקה וכעת לאחר שנתגיירה חזר בתשובה והתחתנו כדת משה וישראל. האם אפשר לסדר להם סעודה עם שבע ברכות? תשובה: יש הבדל בין שבעה ימים של שמחה לבין שבע ברכות, ימי שמחה יש לה מדין פנויה אך לגבי שבע ברכות יש בזה מחלוקת בדבר, והמקילים המברכים כל שבעה יש להם על [...]

נישואי כהן עם אשה שאביה גוי

שאלה: זוג שהתחתנו בנישואין אזרחיים, ובתקופה האחרונה התקרבו לקיום מצוות וכעת רוצים להתחתן כדת משה וישראל. אך מתברר שהאישה בת לאבא גוי ולאמא יהודיה והאיש הוא כהן הסירוב לאשר להם חתונה יהודית עלול להחזיר אותם למצב הקודם וימשיכו לחיות ביחד ללא קיום מצוות. האם להתיר להם להינשא בחופה וקידושין? תשובה: מעיקר הדין אין לכהן לשאת [...]

ברכת חתנים בסעודת "שבע ברכות" ע"י אשה

שאלה: האם אשה יכולה לברך ברכת חתנים בסעודת שבע ברכות לחתן ולכלה? תשובה: אין לאשה לברך ברכת חתנים בסעודת שבע ברכות, אפילו ברכת "אשר ברא" אפילו אם יש מנין ומברכים כל הז' ברכות, ואפילו אם הסעודה התקימה אצל החתן ולא היה מנין אלא רק זימון של שלושה אנשים. וכן הדין תחת החופה – אין האשה [...]

הובלת חתן וכלה לחופה ע"י הורים גרושים שנישאו שנית

שאלה: האם הורים שהתגרשו, והאב נישא בשנית לאשה אחרת, וכן האשה נישאה בשנית לאיש אחר, יכולים ביחד להיפגש כדי להוביל את החתן והכלה לחופה? תשובה: הובלת חתן וכלה על ידי הוריהם לחופה הוא סמל וסגולה שהרי בזכות הוריו הגיע למעמד ולרגע המרומם הזה, כך שעניין זה אינו עיקר הלכתי המעכב את הקידושין והנישואין. ולכן אם [...]

מסדר הקידושין כעד שני לקידושין

הרב חגי מירסקי שאלה האם מסדר הקידושין יכול לשמש כעד אחד משני עדי הקידושין ? תשובה לכאורה נראה כי שאלה זו נוגעת בשלשה גופי הלכה: א. בדין הנוטל שכר על עדותו, עדותו בטילה. ב. בדין נוגע בעדות. ג. בדין אין שליח נעשה עד. א. בדין הנוטל שכר על עדותו, עדותו בטילה אמרו במשנה בכורות (פ"ד [...]

חזרת אישה לבעלה הראשון

הרה"ג יחיאל מיכל כ"ץ שליט"א, רבה הראשי של נשר לכבוד מנכ"ל מוסדות אריאל הרה"ג ר' ד. טבצניק שליט"א ירושלים שלום וברכה לשאלת כב' בנדון אשה שהתגרשה מבעלה הראשון ונישאה לשני, ולא היה לשני גבורת אנשים כלל, והתגרשה ממנו, וברצונה לחזור לבעלה הראשון - לכאורה יש כאן שתי שאלות: א.האם קדושין שאין ראויין לביאה הווי קדושין [...]

בעניין תביעת הבעל לחייב את אשתו בגירושין/תביעה לשלום בית בזיווג שני

הרה"ג מיכאל צדוק שליט"א, חבר בית הדין האזורי אשדוד, בוגר בית המדרש "אריאל" רקע עובדתי: המאמר שלפנינו הובא להכרעה בבית הדין האזורי אשדוד בפני כבוד הדיינים החשובים: הרה"ג יקותיאל כהן שליט"א – אב"ד, הרה"ג מיכאל צדוק שליט"א – דיין, הרה"ג מרדכי רלב"ג שליט"א – דיין, בפסק הדין שניתן כתב הרה"ג מיכאל צדוק דעתו דעת מיעוט [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|אישות - גיטין - קידושין|סגור לתגובות על בעניין תביעת הבעל לחייב את אשתו בגירושין/תביעה לשלום בית בזיווג שני

אין הפקעת קידושין למסורבות גט

הרה"ג דוד מלכה שליט"א, דיין בבית הדין הרבני פתח תקווה, בוגר בית המדרש ב"אריאל" פרופ' ברכיהו ליפשיץ במאמרו, "אפקעינהו רבנן לקידושין מינייהו", מצטרף לקריאתו של הרב שלמה ריסקין בתחומין כ"ב עמ' 191 לעשות שימוש ביכולת של חכמים להפקיע קידושין כפתרון לבעיית העגונות ומסורבות גט . פרופ' ליפשיץ מניח שיתכן והפקעת הקידושין שחז"ל עשו במקרים בהם [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|אישות - גיטין - קידושין|סגור לתגובות על אין הפקעת קידושין למסורבות גט

הנישואין אצל בני הפלאשמורה

הרה"ג צבי ליפשיץ שליט"א, אב"ד בתי הדין המיוחדים לגיור, בוגר בית המדרש ב"אריאל" בתוך המשניות העוסקות בקידושין על תנאי ובדיני התנאים (בני גד ובני ראובן), הובאו גם דיני האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר או שתתגיירי, לאחר שאשתחרר או שתשתחררי, ואמרו על כך במשנה שאינה מקודשת (קידושין סב,א). דינים אלו נראים תאורטיים לחלוטין, [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|אישות - גיטין - קידושין|סגור לתגובות על הנישואין אצל בני הפלאשמורה

מניעת ביקור קרובי משפחה

הרה"ג יגאל ספירה שליט"א, ר"מ, מחלקת דיינות "בית-אריאל" שאלה: פעמים רבות מערכת היחסים של בני הזוג מושפעת מהתערבות קרובי המשפחה של אחד הצדדים, ובמקרים רבים אף התערער שלום הבית, מויכוחים על בקורי בית ההדדיים של בני המשפחה. ומן הנכון לברר את שורת הדין בזה, אם יש יכולת ביד אחד מבני הזוג למנוע או לצמצמם ביקורים [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|אישות - גיטין - קידושין|סגור לתגובות על מניעת ביקור קרובי משפחה

תקלות העלולות לצמוח מהשתלת עוברים

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. איסור "ומלאה הארץ זימה" 1. איסור שאינו במנין המצוות 2. "אל תחלל את בתך להזנותה" כגורם לזימה שיטת הרמב"ם 3. "ומלאה הארץ זימה" טעם ולא מצוה ב. "אל תחלל את בתך להזנותה" כגורם לאיסור עריות שיטת הרמב"ן ג. אין אוסרין עריות של קורבה מספק ד. ביטול איסור ברוב [...]

קביעת אמהות

העורך והרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים הערות העורך תשובת המחבר א. אם תכונות שבתורשה קובעות אמהות ב. "אם" ו"בת" שבפרשת עריות ג. איסור קורבת עריות הלכה ולא סברה-ראיה מגר ד. אין סומכים להלכה על טעמי מצוות ה. אם השתלת עובר דומה לזריעה או לנטיעת שתיל ו. מכירת פירות שחנטו ומכירת עובר - ראית הקצות [...]

נשואי מפגרים

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים הצגת הבעיה א. מעמדו המשפטי של מפגר ודמיונו לפתי ב. דין פתי לפי הרמב"ם 1. דמיון פתי לחרש, חוסר דעה צלולה - הסבר החת"ס 2. הקשיים בהסבר החת"ס ג. פסול חרש - גזירת הכתוב גם כשדעתו צלולה 1. אם כתיבה כדיבור לענין גדר חרש, עדות, ספה"ע וכיוצ"ב 2. פסול [...]

יחוס אמהות בהשתלת עובר ברחם של אחרת

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. הצגת השאלה; הגורם ליחוס אם - עיבור או לידה ב. העיבור כגורם ליחוס 1. ראיה מדברי רע"א. 2. עובר העומד למות דינו כנפל ואין לו יחוס אם 3. נפל אינו נחשב חי ואינו נחשב מת ג. הבחנה בין אב לאם - הערת בית האוצר ד. הלידה כגורם ליחוס [...]

היתר עגונה שבעלה נעלם במלחמת אזרחים

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. סתירת כמה סברות שנאמרו להיתר 1. היו לבעל כמה אופני הצלה 2. אין לסמוך על מציאת מתים אחרים במקום ב. אילו היה ניצל היה לכך קול 1. צורבא מרבנן - קלא אית ליה 2. אין שתי חזקות נגד הרוב שמתו 3. איכא בי דואר במתא 4. יהודים פזורים [...]

בענין נשואים אזרחיים

הרב שאר-ישוב כהן ראשי פרקים הצגת העובדות והבעיות ההלכתיות א. אם נאמנת ב"אמתלה" 1. אמתלה במקום ש"חב לאחרים" 2. אמתלה במקום שאמרה בפני בי"ד 3. "אמתלה המפרשה" 4. תשובת הבית אפרים 5. כשלא אמרה שהתקדשה בפני עדים כשרים 6. כשאמרה שהתקדשה דרך ספור דברים ב. תוקפם ההלכתי של נשואין אזרחיים 1. כשגלו דעתם להנשא לפי [...]

זוג שחי בלא חופה וקדושין – מתי יש לחייבו בגט?

הרב שאר ישוב כהן ראשי פרקים א. סיפור המעשה ב. חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ג. מתי מתערערת חזקה זו? ד. אין מקרה דומה למשנהו ה. סיכום ו. פסק הדין א. סיפור המעשה מעשה באיש גרוש שלקח לביתו אשה גרושה וחי עמה כבעל ואשה, וכל מחסורה עליו, ואף ילדה לו בן. לדברי האשה [...]

כפיית הגט בזמן הזה

הרב שאר-ישוב כהן ראשי פרקים א. בעיית הדור ב. פסוליו של גט מעושה ג. כפית הבעל לגרש כשהאשה טוענת "מאיס עלי" 1. דעת הרמב"ם: כופין את הבעל לגרש 2. דעת הרבה מהראשונים: אין כופין 3. באמתלה מבוררת כופין לדעת הכל 4. הבחנה בין כפיה במאסר לכפיה בשוטים ד. כח בית-דין ב"אפקעינהו" כצירוף לכפיה 1. יש [...]

ביטול נישואיה של עגונה

הרב שאר ישוב כהן ראשי פרקים א. העובדות ב. מקח טעות ג. ביטול הקידושין בגלל עד פסול 1. קידושין בעד אחד 2. קידושין בעדים פסולים ועדות שבטלה מקצתה ד. תשובות בדורנו בעניינים דומים 1. תשובת הרב עובדיה יוסף 2. תשובת הרב שלום משאש ה. נמצא אחד מהם קרוב או פסול ו. הצעת החלטה א. העובדות [...]

מילת גוי בתקופת לימודיו כמועמד לגיור

הרב יעקב ורהפטיג ראשי פרקים א. האם מותר למול גוי? 1. כסף-משנה: מותר רק לשם גיור 2. ש"ך: מותר גם לא לשם גיור ב. האם מותר למול גוי או מצוה למולו? ג. מהי המצוה שמקיים הגוי במילתו? ד. מילתו של בן ליהודי ולנכריה ה. מילתו של בן המתגיירת ו. ברכה ז. הטפת דם ברית ח. [...]

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב