מרכז השו"ת העולמי

/מרכז השו"ת העולמי

מדור שאלות ותשובות מאת רבני מוסדות אריאל

אמירת תתקבל בבית האבל

  אמירת תתקבל בתשעה באב לאחר קריאת איכה ובשחרית לכאורה השאלה הזאת נוגעת רק לציבור האשכנזי, הואיל והמחבר פסק בשו"ע יו"ד סי' שפ"ד "אבל תוך ז' אינו יכול להתפלל לפני העמוד, ומקורו בתשובת הרא"ש כלל כ"ז, דאם אין בבית האבל מי שיכול לשמש כש"ץ להוציא את הרבים ידי חובתן, אזי האבל יכול לשמש כש"צ. ובשו"ת [...]

ניחום אבלים בתשעה באב

נושא : ניחום אבלים בתשעה באב הנושא כלל לא מוזכר בשו"ע ונו"כ, וכדי להורות עליו, התשובות נגזרות מדינים אחרים. בשו"ע סימן תקנ"ד, על הדברים האסורים בתשעה באב, כאמור, אין אזכור לנושא, אך בסעיף כ' נאמר "אין שאלת שלום לחברו בתשעה באב" ובסעיף כ"ב קובע המשנה ברורה בס"ק מ"ג  הטעם לאלו הנוהגים להימנע מעשיית מלאכה בתשעה [...]

צואה קיומה

לכבוד: רבני מוסדות אריאל – ירושלים "אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לכם" אחר דרישת שלום כבודכם, בתחילה ברצוני להודות על תשובותיכם בהלכה שקבלתי הדברים מאירים ומשמחים כנתינתם מסיני, גם פה אבא במגילת ספר לשטוח בפניכם דין תורה הבא אל פתחנו, ויענו הרבנים כיד ה' הטובה עליהם, ואשמח בהם גם אני. לבית הדין פה עירנו אנטוורפן [...]

By | ינואר 20th, 2014|חושן משפט|0 Comments

מזיק בעת הצלת אחר

לכבוד: רבני מוסדות אריאל – ירושלים שלום וברכה ברצוני להפנות אליכם שאלה שהגיעה לפתחי, ואשמח לקבל חוות דעתכם ההלכתית: בעירנו אנטוורפן – בלגיה ארעה לא עלינו תאונה מחרידה, יהודי בן קהילתנו שנקלע למקום, חלץ חושיו וסייע לנפגעי התאונה, בבהילות המקרה ותוך כדי פינוי הפצועים מהשטח נתקל אותו יהודי באדם עובר אורח שנכח במקום והפילו, ומשום [...]

By | ינואר 20th, 2014|חושן משפט|0 Comments

יורד לאומנות חברו

לכבוד: רבני מוסדות אריאל – ירושלים שלום וברכה בימים בהם מרבים אנו בשמחה, אשמח עמכם בדברי תורה זו הלכה "פקודי ה' ישרים משמחי לב". א. ביושבי על מדין פה עירנו אנטוורפן – בלגיה עלה ובא לפתחנו דין תורה, הנה בשכונה שאנו גרים בה ישנה חנות גדולה המספקת מוצרי מזון ושאר צרכי הבית המתכלים {סופרמקט}, חנות [...]

By | ינואר 20th, 2014|חושן משפט|0 Comments

בנין משותף

לכבוד: רבני מוסדות אריאל – ירושלים רב שלומים, וברכות עד בלי די מבקש אני חוות דעתכם, דעת תורתנו הקדושה, בדין תורה שבא בפנינו היום וכה היה מעשה: באו לבית דיננו שכנים הדרים בבניין משותף בן ארבע דירות, לוי שהוא בעליה של אחת הדירות קנה מיהודה שכנו את הדירה הסמוכה לו באותו בניין, וכעת לאחר הרכישה [...]

By | ינואר 20th, 2014|חושן משפט|0 Comments

שמיעת מוסיקה בשלשת השבועות

שאלה: האם אפשר לשמוע מוסיקה בשלושת השבועות וימי הספירה? תשובה: משנה בסוטה מובא: "משבטלה סנהדרין, בטל השיר מבית המשחאות שנאמר בשיר לא ישתו יין". ובגמרא בגיטין: "שלחו ליה למר עוקבא זמרא מנין לן דאסיר, שרטט וכתב להו אל תשמח ישראל אל גיל בעמים", שואלת הגמרא מדוע לא הביא את הפסוק מישעיהו "בשיר לא ישתו יין", [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

שינה ביום ראש השנה

שאלה: האם יש איסור לישון בראש השנה – ביום? תשובה: במסכת כריתות מובאים דברי רבה שאמר: "מאן דבעי למידע אי מסיק שתא או לא מייתי בהדין עשרה יומי שבין ראש השנה ליום הכיפורים נר בבית דלא נשיב זיקא אי משיך זהוריה ידע דמשך שתא... אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא הוא יהא אינש רגיל למיכל [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

שיכרות בפורים

שאלה: מדוע מצווים אנו בפורים ב'שתיה' וכיצד יש לקיים זאת? תשובה: בגמרא במגילה מובא: "אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן, לברוך מרדכי". ומיד אחר כך מביאה הגמרא סיפור מוזר. רבה ורבי זירא סעדו סעודת פורים ביחד והשתכרו, קם רבה ושחט את רבי זירא, למחרת פורים ביקש רחמים והחייהו. שנה [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

שופר בראש השנה

שאלה: מדוע אנו תוקעים בשופר בראש השנה? תשובה: כתוב בתורה: "ובחודש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם". וכתב הרמב"ם בהלכות תשובה: "אע"פ שתקיעת השופר בראש השנה גזירת הכתוב היא, רמז יש בו, כלומר: עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם..." [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

מקור תקיעת שופר בחודש אלול

בפרקי רבי אליעזר מובא "בראש חדש אלול אמר הקב"ה למשה: "עלה אלי ההרה" שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה: "משה עלה להר", שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, והקב"ה נתעלה באותו שופר שנאמר "עלה אלוקים בתרועה". ומסבירים הב"י והב"ח, כי כדי להודיע לעם על עלייתו השניה של משה כדי שלא יחשבו שוב שמת, [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

שהחיינו בספירת העומר

שאלה: האם מותר לברך "שהחיינו" בספירת העומר? תשובה: בשתי תקופות בשנה אנו נוהגים מנהגי אבלות מסוימים: בימי בין המצרים, מי"ז תמוז עד ט' באב – בגלל חורבן הבית, ובימי הספירה (בחלקים ולפי המנהגים השונים – או מתחילת הספירה עד ל"ג בעומר, או מר"ח אייר עד שבועות, וישנם עוד מנהגים). מנהגי האבלות בספירה נוהגים מכיוון שבזמן [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

קניית בגדים בשלשת השבועות

שאלה: האם מותר לקנות בגדים או מוצרים חדשים בשלושת השבועות? תשובה: יש לחלק בין שני זמנים. א. מי"ז תמוז עד ר"ח אב. ב. מר"ח אב עד ט' באב. (תשעת הימים). א. בבין המצרים עד ר"ח אב אין איסור על עצם קניית דבר חדש. אלא הבעיה היא אמירת ברכת "שהחיינו", שבה אנו מודים על "שהחיינו וקיימנו [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

קיטנה בימי "בין המצרים"

שאלה: האם אפשר לארגן קייטנה ב"ימי בין המצרים", שכלול בה טיולים ושחיה בבריכה? תשובה: במשנה ובגמרא בתענית מובאים מנהגי אבילות על חורבן הבית. מר"ח אב, ממעטים בשמחה. ומסבירים הפוסקים, דהיינו בעיקר עריכת נישואין בימים אלו שבין ר"ח אב לט' באב. וכן במשא ומתן ובנין של שמחה כבנית בית חתנות לבנו ועוד. כמו כן מובא שמומלץ [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

ציור בחול המועד לקטנים

שאלה: האם מותר לילדים לצייר בחול המועד? תשובה: השולחן ערוך פוסק: "חול המועד אסור במקצת מלאכות ומותר בקצתן". ומוסיף הרמ"א: "לפי צורך הענין שהיה נראה לחכמים להתיר". נחלקו הראשונים, אם איסור מלאכה בחוה"מ מהתורה הוא וניתן לחכמים לומר מה אסור ומה מותר, או מדרבנן הוא. בין התנאים הנצרכים להתיר המלאכה, ישנו תנאי שיהא הדבר מעשה [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

פורים משולש ודיניו

כאשר חל ט"ו באדר דהיינו שושן פורים בשבת, זהו פורים משולש. כיוון שגזרו חז"ל שלא לקרוא מגילה בשבת פן יבואו לידי טלטול ברשות הרבים, מקדימים קריאת המגילה לערב שבת שהוא י"ד באדר זמן פורים בפרזים. כיוון שאי אפשר לקרוא מגילה אחר ט"ו באדר וכפי שלמדה הגמרא מהפסוק "ולא יעבור". טעם נוסף מובא בגמרא, כיוון שעיני [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

דיני ומנהגי ערב תשעה באב ותשעה באב

א. סעודה מפסקת ודיני ערב תשעה באב מדין הגמרא אסורה אכילת בשר ושתיית יין אם היא נערכת אחר חצות היום, וכן אכילת שני תבשילים. אנו נוהגים לאסור אכילת בשר ויין כבר מר"ח אב, אך בסעודה המפסקת גם אין לאכול דגים. כאמור, אין לאכול בסעודה המפסקת שני תבשילים, והמנהג הוא לאכול בסעודה זו ביצים קשות, כיון [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

סעודה מפסקת

מדין המשנה והגמרא מנהגי אבילות הנוהגים לפני תשעה באב מעטים ממה שאנו נוהגים כיום. מראש חודש מנחם - אב מעטים בשמחה ובשבוע שחל בו תשעה באב אסור לכבס ולהסתפר. ובסעודה המפסקת שהיא אחר חצות היום אסורים באכילת בשר ויין. האשכנזים נוהגים שלא לכבס כבר מר"ח אב, וכן אין אוכלים בשר ואין שותים יין מר"ח. ולמנהג [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

סליחות בימים נוראים

שאלה: מהן סליחות ומתי הן נאמרות? תשובה: סליחות הן התפילות בהן אנו מבקשים סליחה על חטאינו ויש שנקראו תפילה, בקשה, עתירה, ישועה, תחן, תחנון, תחינה. בתחילה היו אומרים פסוקי מקרא מתאימים לבקשת סליחה, ויג' מידות של חסד, שלימד הקב"ה את משה לאמרן בשעת בקשה כפרה. עם הדורות נוספו גם פיוטים שחוברו וקטעים נוספים. עם הזמן [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

סוגי מצות

שאלה: האם יש מושג: מצה תימנית, ספרדית ואשכנזית? תשובה: בגמרא פסחים מובא: "ת"ר אין אופין פת עבה בפסח דברי ב"ש וב"ה מתירין". ומהי פת עבה? רב הונא סבר עד עובי טפח ולא יותר, שכן מצאנו בלחם הפנים שאסור היה לעשותו חמץ שהיה עוביו טפח. ודוחה הגמרא, כיצד אפשר לומר זאת כדין כללי, והרי יש זריזים [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב