books

/books

הכוזרי המבואר

הרב הנזיר לימד שיעורים בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי במשך שנים רבות לתלמידי ישיבת מרכז הרב. בשלושת הכרכים של החיבור מובא ביאורו המבוסס על שיעורים אלו: כרך א – שיעורים על מאמר ראשון ושני בספר הכוזרי, כרך ב – שיעורים על מאמרים שלישי ורביעי. כרך ג ואחרון – שיעורים על מאמר חמישי. נוסח הכוזרי הוא [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

דרך אמונה על אמונות ודעות לרס"ג

סדרת הספרים בת שלושת הכרכים הנקראת "דרך אמונה" (עד כה יצאו לאור שני כרכים), כוללת פירוש יסודי ומעמיק על דברי רבינו סעדיה גאון בספרו "אמונות ודעות", והוא מהפירושים הספורים שיצאו לאור עד כה על ספר מחשבת ישראל הראשון שנחשב לאבי ספרי מחשבת ישראל. בסופו של הספר מופיעים סיכומיו של הרב יעקב אריאל שהשתתף בשיעורי הרב [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

משנת הנזיר

פרקים מיומנו האישי, שחלקם רואים אור לראשונה, חושפים טפח של קדושה, גאונות ומסתורין מחייו של הרב הנזיר. צימאון לנבואה וגילויים רוחניים, לבטים אישיים והתמסרות מלאה לרב קוק זצ"ל, 12 שנות פרידה מארוסתו, נזירות וצמחונות, התבודדות במדבר יהודה, הקמת ישיבת מרכז-הרב, ייסוריו ביצירת דרכו הייחודית על רקע מלחמת העולם והקמת המדינה. הצצה נדירה לתוככי עולמו של [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

קול הנבואה

גולת הכותרת ביצירתו המופתית של הרב הנזיר הינה ספרו המונומנטאלי "קול הנבואה", בו מבאר ומבסס את שיטתו הפילוסופית: "ההגיון העברי השמעי", ומבאר את ייחודיותו של ההגיון העברי השמעי לעומת ההגיון היווני חזותי. בסוף ספר קול הנבואה מודפסת קבוצת מאמרים בשם: "שבחי קול הנבואה" ובהם גדולי חכמי הדור עומדים על ייחודו של ספר קול הנבואה.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

חזון הצמחונות והשלום

מאמריו של הראי"ה קוק בנושא הצמחונות כפי שנערכו על ידי תלמידו, הרב הנזיר זצ"ל. בקובץ ישנם הסברים מעמיקים לסוגיית הכשרות, הרעיונות המוסריים העמוקים העומדים מאחורי איסור בשר וחלב, הסיבה להיתר לאכול בשר בכלל, אף שהדבר לא אידיאלי מבחינה רוחנית ומוסרית.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

אשרי תמימי דרך

הערותיו של הרב הנזיר למזמור קיט בתהלים.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

מה יפית ומה נעמת

דברי מבוא למגילת שיר השירים מתוך שיעורי הרב שאר ישוב כהן שליט"א על מדרשי שיר השירים.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

מועדי קודש – 'ויחי'

ביאורי הרב הנזיר למדרשי האגדה וההלכה סביב פסוקי פרשת ויחי.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

הדר דוד

קובץ ובו ארבעים וארבעה הדרנים – סיומי מסכתות, שכתב הרב הנזיר זיע"א.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

התנוצצות אורו של משיח

פרקים בנושא גאולה ומשיח שכתב הרב הנזיר זיע"א וזכה להוציא לאור עוד בחייו, בתוספת מאמרים מגדולי ישראל בנושא "שלושת השבועות".

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

מגילת מלחמה ושלום

חיבור מיוחד מתוך כתבי הרב הנזיר זצ"ל ובו יחסו למלחמה ולשאיפת השלום וכן מובאת בה עמדתו בנוגע לגיוס בחורי ישיבות.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

יסודות אמונת ישראל

יסודות אמונת ישראל ע"פ הכוזרי. פרקי מבוא של הרב הנזיר לביאוריו לספר הכוזרי ומאמר ראשון בספר הכוזרי עם ביאוריו. מובא גם מבוא אחד גדול ומשמעותי מכתי"ק של הרב הנזיר שלא נדפס בכרכי "הכוזרי המבואר". חלק מן המבואות מובאים בצדו השני של הספר גם בתרגום לאנגלית.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב