machonariel

/מכון אריאל ירושלים

About מכון אריאל ירושלים

This author has not yet filled in any details.
So far מכון אריאל ירושלים has created 478 blog entries.

קביעת אמהות – העורך והרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ה -בשולי הדברים - ראשי פרקים הערות העורך תשובת המחבר א. אם תכונות שבתורשה קובעות אמהות ב. "אם" ו"בת" שבפרשת עריות ג. איסור קורבת עריות הלכה ולא סברה-ראיה מגר ד. אין סומכים להלכה על טעמי מצוות ה. אם השתלת עובר דומה לזריעה או לנטיעת שתיל ו. מכירת פירות שחנטו ומכירת עובר - [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

צו לקיום צוואה – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ראשי פרקים א. החשש שמא היה המצווה שוטה 1. טוענים ליורשים 2. טענת ברי ע"י אחר 3. עדות מסופקת 4. שמיעת עדות פסולים 5. חשש להשטאה - רק כשיש רעותא 6. מעשה כסימן לשטות ב. המערער חייב להישבע, אך אינו יכול להישבע 1. אינו יכול להישבע ששמע מאחר 2. "מתוך שאינו יוכל [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

נשואי מפגרים – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ז ראשי פרקים הצגת הבעיה א. מעמדו המשפטי של מפגר ודמיונו לפתי ב. דין פתי לפי הרמב"ם 1. דמיון פתי לחרש, חוסר דעה צלולה - הסבר החת"ס 2. הקשיים בהסבר החת"ס ג. פסול חרש - גזירת הכתוב גם כשדעתו צלולה 1. אם כתיבה כדיבור לענין גדר חרש, עדות, ספה"ע וכיוצ"ב 2. פסול [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

נזקי אש בכירה שאולה – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יז ראשי פרקים א. "אדם מועד לעולם" בנזקי אש ב. שואל נכנס תחת הבעלים לחיוב אש ג. אחריות שואל הכירה שאחר לא יזיק * * * דרכה של חבורת לומדים בבית מדרש היתה להביא עימם אוכל ולהניחו על כירה של חשמל, שמונחת על שולחן השייך לבית המדרש. פעם אחת הדליק אחד מהם [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

מזיק דבר שיש לו ערך אישי רק לבעליו – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ח ראשי פרקים הצגת הבעיה א. אם גט נחשב "גופו ממון" - דעת רעק"א וחת"ס 1. "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר" - בחפץ ובגט 2. אם יש שמירה לגט ב. מעמדם הממוני של שטר ראיה וגט 1. שטר ראיה - התמעט מאונאה, כיצד? 2. שטר ראיה התמעט משמירה ולא מנזיקין 3. [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

ירושת הבת – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ד (לחידוש מנהג שטר חצי זכר) ראשי פרקים הצגת הבעיה א. הקנאת הבן חלק לבת - האם נחשב בימינו כאנוס? ב. הצורך בחדוש מנהג שטר חצי זכר ג. נוסח השטר וענינו ד. האם אסור להעביר נחלה מבן לבת? ה. מדוע תקנו דרך הודאה ולא דרך התחייבות ו. עיון בנוסח התנאי של פרעון [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

חפץ שאול שניזוק במהלך המלאכה – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יז' ראשי פרקים א. שואל שעבד עבור המשאיל 1. אומן שקלקל לעומת שואל שקלקל 2. מחילה - בשואל דווקא ב. מתנה להתחייב במתה מחמת מלאכה - האם צריך קנין? * * * ראובן שאל מקדחה חשמלית משמעון לעשות בה מלאכה, ונשבר הכלי מחמת מלאכה. לכאורה הדין פשוט שפטור, דקיימא לן מתה מחמת [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

זכות שימוש בכוורת ליד פרדס – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך טז ראשי פרקים א. אם בעל הפרדס מוחה בבעל הכוורת ב. פטור בעל הדבורים מדין מזיק ג. חיוב בעל הדבורים מדין נהנה ד. חזקת שימוש מחוסר מחאה ה. אם הפסקה זמנית מבטלת חזקת שימוש * * * שאלה: ראובן יש לו כוורת דבורים והעמידם על יד פרדס שמעון. ודרך הדבורים שמוצצין פרחים [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

העתקה מקסטה ללא רשות הבעלים – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ו' ראשי פרקים הצגת השאלה א. המעביר על דעת בעה"ב נקרא גזלן לר' מאיר - שיור ולא תנאי ב. שיור מונע שאין המקנה נהנה ממנו ג. בעלות רק לענין שלילת הנאה מאחר ד. אם המעביר על דעת בעה"ב חייב לשלם לו ה. חיוב שוכר שהעביר על דעת המשכיר באונסין ו. פרעון חוב [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

היתר עגונה שבעלה נעלם במלחמת אזרחים – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יב' היתר עגונה שבעלה נעלם במלחמת אזרחים *1 ראשי פרקים א. סתירת כמה סברות שנאמרו להיתר 1. היו לבעל כמה אופני הצלה 2. אין לסמוך על מציאת מתים אחרים במקום ב. אילו היה ניצל היה לכך קול 1. צורבא מרבנן - קלא אית ליה 2. אין שתי חזקות נגד הרוב שמתו 3. [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|סגור לתגובות על היתר עגונה שבעלה נעלם במלחמת אזרחים – הרב זלמן נחמיה גולדברג

דמי נזק ששולמו לדיירים שהתחלפו – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך טז' ראשי פרקים א. השאלה ב. האם מועיל יאוש בחוב של תשלומי נזק? ג. מדוע כשבאיסורא בא לידו, לא מועיל יאוש? 1. החפץ לא יצא עדיין מרשות הבעלים 2. חכמים לא תקנו קנין למצב זה 3. האם היזק נחשב לאיסור? ד. יאוש אינו פוטר מחובת השבת גזילה ה. האם השבת אבידה היא [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

דיני נזיקין בהפלות מלאכותיות – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ט' ראשי פרקים א. חיוב בדמי ולדות - מזיק ממון הבעל או הורג נפש ב. אם מזיק עובר חייב 1. ראיה מחובל עובר עבד 2. חובל - חיוב ממון שאינו צריך אזהרה 3. ראיה מדין שור שחבל בעובר 4. הבדל בין שור ובור בנזקי עובר ג. הסבר זכות האב: מחלוקת אמוראים ופוסקים [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

גידול בהמה דקה בישוב מרוחק – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יז' ראשי פרקים א. איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל ב. השתנות הדין בימינו ג. מחילת בעלי הגינות הסמוכות ד. מזיק ברשות אינו מזיק ה. טעם האיסור 1. רש"י: יישוב ארץ ישראל 2. רמב"ם: איסור להזיק ו. לא גזרו בגינות שדרך לגדרן * * * ישוב יהודי שוכן במרחק מישובים אחרים, ואין [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

אחריות בהובלה – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך טז' ראשי פרקים א. פטור הקונה בטרם עשה מעשה קנין ב. אחריות מצד שליחות 1. המוביל הוא שלוחו של הקונה 2. האם צריך רצונו של השליח למינוי השליחות? ג. אחריות מצד ערבות ד. הבדל בין קונה לבין שואל * * * שמעון גמר מחיר עם ראובן אודות קארוואן שרצה לקנות ממנו, וביקש [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

הנהגה מחודשת למוסדות אריאל.

האסיפה הכללית של מוסדות אריאל בירושלים בנשיאותו של הגאון הרב שאר ישוב כהן שליט"א בחרה בחודש מר חשון התשע"ד הנהגה מחודשת להנהלת המוסדות. באסיפה הכללית נמסרה סקירה מקיפה על ידי מנכ"ל המוסדות הרב דוד טבצ'ניק על הפעילות הענפה של מוסדות אריאל, הן בכוללים להכשרת דיינים ורבנים, הן בהשתלמויות במקצועות הקודש עבור הציבור המעוניין להשתלב במעגלי [...]

By | דצמבר 26th, 2013|חדשות|0 Comments

שמיעת מוסיקה בשלשת השבועות

שאלה: האם אפשר לשמוע מוסיקה בשלושת השבועות וימי הספירה? תשובה: משנה בסוטה מובא: "משבטלה סנהדרין, בטל השיר מבית המשחאות שנאמר בשיר לא ישתו יין". ובגמרא בגיטין: "שלחו ליה למר עוקבא זמרא מנין לן דאסיר, שרטט וכתב להו אל תשמח ישראל אל גיל בעמים", שואלת הגמרא מדוע לא הביא את הפסוק מישעיהו "בשיר לא ישתו יין", [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

שינה ביום ראש השנה

שאלה: האם יש איסור לישון בראש השנה – ביום? תשובה: במסכת כריתות מובאים דברי רבה שאמר: "מאן דבעי למידע אי מסיק שתא או לא מייתי בהדין עשרה יומי שבין ראש השנה ליום הכיפורים נר בבית דלא נשיב זיקא אי משיך זהוריה ידע דמשך שתא... אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא הוא יהא אינש רגיל למיכל [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

שיכרות בפורים

שאלה: מדוע מצווים אנו בפורים ב'שתיה' וכיצד יש לקיים זאת? תשובה: בגמרא במגילה מובא: "אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן, לברוך מרדכי". ומיד אחר כך מביאה הגמרא סיפור מוזר. רבה ורבי זירא סעדו סעודת פורים ביחד והשתכרו, קם רבה ושחט את רבי זירא, למחרת פורים ביקש רחמים והחייהו. שנה [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

שופר בראש השנה

שאלה: מדוע אנו תוקעים בשופר בראש השנה? תשובה: כתוב בתורה: "ובחודש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם". וכתב הרמב"ם בהלכות תשובה: "אע"פ שתקיעת השופר בראש השנה גזירת הכתוב היא, רמז יש בו, כלומר: עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם..." [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments

מקור תקיעת שופר בחודש אלול

בפרקי רבי אליעזר מובא "בראש חדש אלול אמר הקב"ה למשה: "עלה אלי ההרה" שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה: "משה עלה להר", שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, והקב"ה נתעלה באותו שופר שנאמר "עלה אלוקים בתרועה". ומסבירים הב"י והב"ח, כי כדי להודיע לעם על עלייתו השניה של משה כדי שלא יחשבו שוב שמת, [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חג ומועד|0 Comments