ספר הדרכה למי שבא לקיים מנהג ישראל של "חנוכת הבית".  מדובר בלקט של חומר רחב המשתרע על פני מרחבי הפסיקה ואסיפת החומר. סידורו והבאתו לדפוס הינם בשורה לתועלת הרבים.

הספר דן במקור המנהג, בחיוב ברכה, בהבחנה בין בית לדירה, בתוספת בניה, בחנוכת בית בחו"ל, מנהגים וסגולות, וכן דיון ארוך בעניינים שהם "זכר לחורבן".

בתוספת לפן ההלכתי הובא גם סדר התפילות לחנוכת הבית על-פי מנהגים שונים.

בספר 92 עמודים.