פסקי דין והוראות הלכה למעשה שנפסקו בבית ההוראה של מוסדות אריאל בירושלים בד' חלקי שו"ע.

בית ההוראה משרת את כלל הציבור הצמא לדבר ה' – זו הלכה, והם, ביחד עם רבנים ואברכים רבים שאלו את השאלות.

המפעל הזה הוקם ע"י הרה"ג הוגה הדעות בקודש מוה"ר עוזי קלכהיים זצ"ל, וגדולי התורה הגאונים מו"ר הגאון זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, מו"ר הגרל"י הלפרין שליט"א והגר"י נויבירט זצ"ל עמדו על משמרת הקודש והשיבו לשאלות המתפרסמות בכרך זה של פניני הוראה.

בבית ההוראה נשאלו השאלות ונדונו, ועל המקום ניתנו התשובות. הרב נח לנדסברג שליט"א מבוגרי המוסד, רשם את התשובות, ערך אותן והוסיף כיד הטובה עליו לקט מקורות נוסף למה שהוזכר בבית ההוראה.

מטבע הדברים, סגנון התשובות קצר וענייני.

בספר 300 עמודים.