קובץ תשובות, פסקים וקונטרסי-הלכה מאת הגאון הרב שאר-ישוב כהן שליט"א. שו"ת זה דן בשאלות חשובות של הציבוריות הישראלית, כמו: גדרי קנין וקדושת ארץ ישראל, כריתת אילנות בשעת מלחמה ובשעת שלום, גר שחזר לסורו ושאינו שומר מצוות, השתלת אברים, אחריות כל יועצים כלכליים, חיוב כתובה ומזונות לבעל אלים וסרבן גט, כפיית גט בזמן הזה, זוג שחי יחדיו ללא חו"ק מתי לחייבו בגט, נישואין אזרחיים, ועוד.

הרב המשיב מתמודד עם שאלות שהזמן גרמן ובתשובות רבות היקף דן בכל צִדֵי הנושאים עם סיכום הלכה למעשה.

בספר 390 עמודים.